Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETMELİĞİ
 

Resmî Gazete   : 22.10.2001/24561

Tebliğler Dergisi  : KASIM 2001/2530
 
Ek ve Değişiklikler:
1)     26.9.2004/25595     RG     (EKİM 2004/2565     TD)
2)     16.3.2009/27171     RG     (MAYIS 2009/2620     TD)
3)     19.4.2009/27205     RG     (MAYIS 2009/2620     TD)
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1— Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık İlköğretim Okulunun kuruluş, görev ve işleyişiyle ilgili esas ve yöntemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2— (Değişik : 16.3.2009/27171   RG) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açık İlköğretim Okulunun yönetim, personel, uzaktan eğitim-öğretim işleriyle sınıf geçme ve sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3— (Değişik : 16.3.2009/27171   RG) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.       

Tanımlar

Madde 4— Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

d) Okul: Açık İlköğretim Okulunu,

e) Müdürlük: Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünü,

f) Müdür: Açık İlköğretim Okulu Müdürünü,

g) Öğrenci: Açık İlköğretim Okulu öğrencisini,

h) Açık İlköğretim Okulu: Çeşitli nedenlerle zorunlu eğitimi tamamlayamamış ya da zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış bireylerin eğitim-öğretim gördükleri ilköğretim kurumunu,

ı) İlköğretim Kurumları: Resmî ve özel ilköğretim okullarını,

i) Açık öğretim bürosu: (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) İllerde veya ilçelerde açık öğretim öğrencileriyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü büroyu,

j) Yürürlükten kaldırıldı. ( 16.3.2009/27171 RG)

k) Veli: Öğrencinin ana-babasını, vasisini, aile başkanını ya da kanunen sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

l) Dönem: (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG)  Bir öğretim yılını en fazla üç bölüme ayıran, her birinde sınavların yapıldığı ve hangi tarihleri kapsayacağı çalışma takviminde belirtilen süreyi,         

m) Yürürlükten kaldırıldı. (16.3.2009/27171 RG)

n) Sınav: Programda yer alan derslerin, merkezî sistemle yapılan tüm sınavlarını,

o) Komisyon: Kayıt için başvuruda bulunanların öğrenim durumlarına göre ders ve sınıf yerleşimlerini yapan uyum komisyonunu,

ö) Öğretim yılı: (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) İçerisinde en fazla üç dönem bulunan, başlangıç ve bitiş tarihleri çalışma takviminde belirtilen süreyi,          

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Amaçlar, Temel İlkeler ve Çalışma Takvimi

Amaçlar

Madde 5— Okulun amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, gelişmiş iletişim araçlarını ve yeni teknolojileri kullanarak;

a) İlköğretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere; ilköğretimlerini tamamlayabilmelerine olanak tanıyarak toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmeyi,

b) Toplumun gelişmesine ve güçlenmesine ortam hazırlamayı,

c) Çeşitli nedenlerle, yeterince öğrenim fırsatı bulamayan öğrencilere, eksikliklerini tamamlama olanağı vermeyi, öğrencileri üst öğrenime ve hayata hazırlamayı,

d) Öğrencilere Anayasa, Atatürk ilke ve inkılâplarına, demokrasinin ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görev ve sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmayı,

e) Öğrencilerin millî kültür değerlerini tanıyıp takdir etmelerini ve benimsemelerini,

f) Öğrencileri Türkiye Cumhuriyeti devletine ve ülkesine bağlı, toplumdaki rollerini yapabilen, başkalarıyla iyi ilişkiler kurabilen, ekip anlayışıyla çalışabilen, çevresine uyabilen, doğru kararlar verebilen ve diğer görevlerini yerine getirebilen yurttaşlar olarak yetiştirmeyi,

g) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma, çözüm arama alışkanlıklarını kazandırmayı,

h) Öğrencilerin bilimsel ve yaratıcı düşünebilmelerini, araştırmaya yönelik çalışma alışkanlığı kazanabilmelerini ve estetik duygularının gelişmesini,

ı) Öğrencilere, çağdaş bilgi ve teknolojilerle ekonomiye katılımı benimsetip bir mesleğe yönelişlerini kolaylaştıracak davranışları kazandırmayı,

i) Öğrencilere kendisinin, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi koruma yönünde gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmayı,

sağlamaktır.

Genel İlkeler ve Öğretim Yöntemleri

Madde 6— Öğretimde aşağıdaki genel ilke ve yöntemler göz önünde bulundurulur:

a) (Değişik: 26.9.2004/25595 RG) Çeşitli nedenlerle ilköğretimlerini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere Açık İlköğretim Okulundan yararlanma hakkı verilir. Bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrencilerde de yaş kaydı aranmaz.(1)

Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğine Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenlerde yaş kaydı aranmaz.

b) (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) Programların uygulanmasında görsel ve işitsel iletişim araçlarından etkin bir biçimde yararlanılması esastır.      

c) Program ve kaynakların, televizyon ve radyo programları, yazılı belgeler, bilgisayar disketleri, 'CD-ROM'lar ve benzeri araçlarla desteklenmesi esastır.

d) Ölçme ve değerlendirmede, programda belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli davranışların kazandırılması esas alınır.

e) Tüm derslerde, "Türkçe"nin doğru ve güzel kullanılması temel hedeftir.

Çalışma Takvimi

Madde 7— Çalışma takvimi, okul müdürlüğünün önerisiyle Bakanlıkça düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

Madde 8— Okul, Genel Müdürlük bünyesinde ve merkezî sistemle uzaktan öğretim veren bir ilköğretim kurumudur. Kurum; merkezde okul müdürlüğü, taşrada ise öğrenci büroları şeklinde örgütlenir. Okuldaki görevliler; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelden oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

Madde 9— Müdürlüğün görevleri:

a) İlköğretim ders programlarına uygun olarak uzaktan öğretim sağlamak.

b) Radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak ve yayımlanmasını sağlamak.

c) Eğitim-öğretimle ilgili kaynak ve yayınların bürolara ulaşımını sağlamak.

d) Eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili mevzuatı hazırlamak ve makama sunmak.

e) İstatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

f) Uzaktan öğretimle ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim etkinliklerini izlemek ve değerlendirmek.

g) Öğrenci sorunlarıyla ilgilenmek ve gerekli önlemleri almak.

h) Diploma ve belgeleri düzenlemek.

ı) Genel Müdürlük tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.

Okul Yönetimi

Madde 10— Okul yönetimi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kurumun sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi için çalışır. Zamanı ve tüm olanakları, okulun amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere kullanır. Okula, yönetim işlerini yürütmek üzere mevzuatına uygun olarak müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı atanır.

Okul Müdürü

Madde 11—Okul müdürü, millî eğitimin temel ilkelerine bağlı olarak millî eğitimin genel amaçları doğrultusunda okulun amaçlarını gerçekleştirebilmek üzere kurumun, yönetiminden sorumlu eğitim lideridir. Müdür görevinde; sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek davranışlar içinde bulunur ve görevini yerine getirirken toplam kalite yönetimi anlayışına uygun, mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.

Müdür, okulun ita amiri ve personelin sicil amiridir.

Müdür Başyardımcısı

Madde 12— Müdür başyardımcısı, müdürün en yakın yardımcısı olup müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Okulun tahakkuk amiridir. Müdür başyardımcısı; eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, özlük ve her türlü yazışma, iletişim, halkla ilişkiler ve benzeri konularda okul müdürü tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Bu görevlerin yürütülmesinden ve işleyişinden müdüre karşı sorumludur.

Müdür Yardımcıları

Madde 13— Müdür yardımcıları, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, özlük, öğrenci, tahakkuk, ayniyat, yazışma, temizlik, düzen ve halkla ilişkiler konularında müdür başyardımcısının gözetiminde müdüre karşı sorumludur.

Öğretmenler

Madde 14— Öğretmenler, okulun eğitim-öğretim işlerine etkin bir biçimde katılırlar. Bu konularda; kanun, yönetmelik, yönerge ve emirlerde belirtilen görevlerle okul yönetiminin vereceği diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Memurlar

Madde 15— Memurlar;

a) Gelen-giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutarlar.

b) Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar, dosyalar, cevaplanması gerekenlere süresi içinde cevap hazırlar.

c) Kendilerine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludurlar.

d) Öğretmen ve diğer çalışanların özlük dosyalarını tutarlar ve bunlarla ilgili değişiklikleri günü gününe yazarlar.

e) Arşivin düzenlenmesinden ve hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar.

Bunların dışında müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları ve öğretmenler tarafından kendilerine verilen iş ve işlemleri yaparlar.

Mutemet

Madde 16— Mutemet; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık ve benzeri özlük haklarının zamanında verilmesini sağlar. Bunlarla ilgili belgeleri saklar.

Okulun malî işlerini yürütür, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaların düzenlenmesini sağlar.

İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Madde 17— İzleme ve değerlendirme kurulu, bir yıllık eğitim öğretim etkinliklerini gözden geçirerek yapılan çalışmaları izler ve değerlendirir.

İzleme ve değerlendirme kurulu, okul müdürünün başkanlığında müdür yardımcıları ve öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda kurula, müdür başyardımcısı, yoksa müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder.

Bir öğretim yılı için kurulca seçilen iki yazman, kurul görüşmelerini tutanak hâline getirir.

Kurul, yılda en az iki defa toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi, okul müdürlüğü tarafından bir hafta önceden duyurulur.

Toplantıda, önceki yılın çalışmaları değerlendirilerek belirlenen eksiklikler giderilir. Eğitim-öğretimdeki niteliğin ve verimliliğin artırılması yönünde alınacak önlemler görüşülerek karara bağlanır.

Ayrıca gündemde belirlenen diğer konular görüşülür.

Açık öğretim büroları(2)

Madde 18— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) İl veya ilçe düzeyinde açık öğretim hizmetlerini yürütecek açık öğretim bürolarının görevleri şunlardır;

a) Öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

b) Öğrencilerin talepleri hâlinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurumlarda kurs niteliğindeki eğitimle ilgili önlemleri almak.

c) Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak.

          

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Kayıt-Kabul ve Uyum

Başvuru Süresi ve Yeri

Madde 19— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Açık öğretim bürolarına dönemler itibarıyla başvuruların hangi tarihlerde yapılacağı, çalışma takviminde belirlenir ve uygun iletişim araçlarıyla ilgililere duyurulur.

Başvuru Koşulları

Madde 20— Okula, zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;

a) İlköğretimin 5 inci sınıfını tamamladığını belgelendirenler,

b) Yetişkinler II nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

d) İlköğretimin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,

e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar,

başvurabilirler.

Başvuru

Madde 21— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Başvuru koşullarından birini taşıyanlar, yıl boyunca resmî tatil günleri dışında mesai saatlerinde olmak üzere açık öğretim bürolarına başvurarak aday kayıtlarını yaptırabilirler. Adayların hangi dönem ve tarihlerde sınava girecekleri çalışma takviminde belirtilir.          

Kayıt için İstenen Belgeler

Madde 22— Okula kayıt yaptıracaklardan;

a) Öğrenim belgesinin aslı,

b) Yürürlükten kaldırıldı. (16.3.2009/27171 RG)

c) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Katkı payına ait banka dekontu veya posta çeki alındısı,

e) Başvuru formu,

f) Bürolardan alınan öğrenci dosyası,

istenir.

Kayıt-Kabul

Madde 23— Öğrenci bürolarınca, aday kayıtları yapılanların belgeleri, dosyalarıyla birlikte kesin kayıtları için okul müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin belgeleri okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında ikişer öğretmenden oluşturulacak komisyonlarda değerlendirilerek uygun bulunanların kayıtları yapılır.

Sınıf ve ders belirleme işlemleri(3)

Madde 24— Öğrencilerin uyum işlemleri komisyonlarca aşağıdaki esalara göre yapılır:

a) Öğrenim belgesindeki dersler dikkate alınarak öğrencinin sınıfı belirlenir.

b) Önceki yıllarda, ayrı ayrı okutulan, ancak sonradan birleştirilmiş derslerden birini başarmış olanlar, diğerini de başarmış sayılırlar.

c) Yürürlükten kaldırıldı. (16.3.2009/27171 RG)

d) (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) İlkokulu bitirmiş olanlardan Ustalık/Kalfalık Belgesi olanlar, 6 ncı sınıfı tamamlamış kabul edilir.

e) Belgeler değerlendirilirken bir üst sınıfa kaydına karar verilen öğrenciler, önceki sınıfına sonradan konulmuş derslerden sorumlu tutulmazlar.

f) 10’luk not sisteminde verilen notlar, 5’lik not sistemine, aşağıdaki şekilde çevrilir.
Onluk Sistem
   
Beşlik Sistem
   
Derecesi
10-9
   
.............5.............
   
Pekiyi
8-7
   
.............4.............
   
İyi
6
   
.............3.............
   
Orta
5-4
   
.............2.............
   
Geçer
3-2-1
   
.............1.............
   
Başarısız

g) Daha önce dışardan bitirme sınavlarına katılırken ayrılan öğrenciler, okula kayıt yaptırmaları durumunda, dışarıdan bitirme sınavlarında başarılı oldukları derslerden sorumlu tutulmazlar.

ğ) (Ek bend : 16.3.2009/27171 RG) Açık İlköğretim Okulundan öğrenim belgesi alarak ayrılanlar, tekrar başvurmaları hâlinde ayrıldıkları sınıftan öğrenimlerine devam edebilirler.

h) (Ek bend : 16.3.2009/27171 RG) Kayıtlarına esas öğrenim belgelerinde yıl sonu puanı/notu bulunmayanların yıl sonu puanı/notu, o yıla ait mevcut dönem puanı/notu esas alınarak belirlenir.

Öğrenci Dosyası

Madde 25— Okul müdürlüğünce her öğrenci için, bir "Öğrenci Dosyası" düzenlenir. Bu dosyada, öğrencinin belgeleri bulundurulur. Ayrıca "Öğrenci Kişisel Dosyası" düzenlenmez.

Veli-Vasi

Madde 26— Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli öğrencilerin başvuru, kayıt-kabul ve mezuniyet işlemlerinin yürütülmesinde veli veya vasi tayin edilir. İşlemlerini kendisi yürütecek olanlarda veli zorunluluğu aranmaz. Ancak kayıt silme ve diploma alma işlemlerini kendileri yürütemeyecek olan öğrencilerin yetki verecekleri kişilerden vekâlet istenir.

Kayıt Yenileme

Madde 27— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Okula devam eden öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her dönem öncesinde kayıt yenilerler. Kayıtlarını yenilemeyenlerin öğrencilik hakları o dönem için dondurulur. Kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği, çalışma takviminde belirlenir ve uygun iletişim araçlarıyla öğrencilere duyurulur.

İlişik Kesme

Madde 28— Öğrenciler, istemeleri durumunda okul müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.

Öğrencilik Hakları

Madde 29— Kayıtlarını yenileyen öğrenciler, askerlik tecili dışında tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

Dersler

Madde 30— Okulda, ilköğretim ders programlarının uygulanması esastır.

Ancak öğrenciler;

a) (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri ile seçmeli derslerden,

b) İşitme ve konuşma engelli olduklarını, Sağlık Kurulu Raporuyla belgelendirenler yabancı dil dersinden,

c) Müslümanlıktan başka diğer dinlere mensup olanlar, beyanlarına göre isterlerse "Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi" dersinden,

muaf tutulurlar.

 

ALTINCI BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 31— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde;

a) Okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar ile açıklamalar esas alınır.

b) Başarı, derslerin sınav puanları esas alınarak belirlenir.

c) Ölçme araçlarında, sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde edinilen davranışların ölçülmesine de ağırlık verilir.

ç) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

d) Bir dersin sınavından en az 45 puan alanlar, o dersten başarılı sayılır.

e) Bir dersin yıl sonu puanı, o dersin sınavından alınan puandır.

f) Ağırlıklı başarı puanının hesaplanmasında kullanılacak ders saati sayısında, örgün ilköğretim kurumlarındaki haftalık ders saati sayıları esas alınır. Bir dersin ağırlıklı başarı puanı, o derse ait haftalık ders saati sayısı ile o dersin yıl sonu puanının çarpımıyla bulunur. Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saati sayısına bölümünden elde edilen puandır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması, diploma puanı olarak belirlenir.

Başarının belirlenmesi(4)

Madde 32— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir.

Beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1.00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Sınavların Yapılması

Madde 33— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla çalışma takviminde belirtilen tarihlerde merkezi sistemle dönem sınavları yapılır.

Zorunlu öğrenim çağı dışındaki öğrenciler bir dönemde sadece bir sınıfa ait dersler ile kayıt sırasında veya kayıt yenilemede seçtikleri bir üst sınıfın en fazla dört dersi ile başarısız oldukları derslerden sınava katılabilirler.

Zorunlu öğrenim çağında olup tutuklu, hükümlü, bedensel engelli, özel eğitim gerektirenler ile bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisi ile birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrenciler, öğretim yılı içindeki sınav dönemlerinde yalnız bir sınıfın derslerinden sınava katılabilirler. Bunlardan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun üçüncü maddesine göre öğrenim çağı dışına çıkanlara bu maddenin ikinci fıkrası hükmünce işlem yapılır.

Sınavlarda Kopya Çekilmesi

Madde 34— Öğrenciler, sınav kurallarına uyarlar. Sınavlarda kopya çekenler veya kopya çekilmesine yardımcı olanlar tutanakla saptanır. Bununla ilgili belge ve dokümanlar tutanağa eklenerek işlem yapılmak üzere sınav belgeleriyle birlikte okul müdürlüğüne gönderilir.

Bu gibi öğrenciler, sınavına girdikleri o oturumdaki ders ya da derslerden başarısız sayılırlar.

Sınavlara Katılamayanlar

Madde 35— Çeşitli nedenlerle sınavlara katılamayanlar, o sınav haklarını kaybederler.

Sınav Yeri

Madde 36— Öğrenciler, başvurularında belirttikleri merkezlerde sınava alınırlar.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 37— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Sınav sonuçları, uygun iletişim araçlarıyla öğrencilere duyurulur.

Sınıf Geçme

Madde 38— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Sınıf geçmede aşağıdaki esaslar uygulanır;

a) Sınıfın bütün derslerinden 45 puan alarak başarılı olanlar,

b) Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmiş olmak ve aralarında Türkçe dersi bulunmamak ve yıl sonu başarı ortalaması en az 50 puan olmak kaydıyla en fazla iki başarısız dersi olanlar

doğrudan sınıf geçerler.

Bir üst sınıfa geçen öğrenciler ile başarısız ders/dersleri bulunan öğrenciler başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın kayıtlarını yenilemeleri durumunda bir sonraki dönem bir üst sınıfın sınavlarına katılabilirler.

Sorumluluğun Kalkması

Madde 39— Yürürlükten kaldırıldı. ( 16.3.2009/27171 RG)

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Öğrenim Belgeleri, Defter ve Dosyalar

Öğrenci belgesi ve öğrenim belgesi(5)

Madde 40— (Değişik : 16.3.2009/27171 RG) Öğrencilere, istekleri halinde öğrencilik durumlarını gösteren Öğrenci Belgesi (EK-4) verilir. Bu belge, okul müdürlüğü veya açık öğretim bürolarınca düzenlenir.

             Kayıtları silinen öğrencilere, istekleri halinde son öğrenim durumlarını gösteren ve okul müdürlüğünce veya açık öğretim büroları tarafından düzenlenen Öğrenim Belgesi (EK-1) verilir. Öğrenci veya kanuni temsilcisi, belgeyi okul müdürlüğünden veya açık öğretim bürolarından alabilir.

Diploma

Madde 41— Okulun 8 inci sınıfını bitirenlere ilköğretim okulu diploması verilir.

Diplomaların Düzenlenmesi

Madde 42— Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Diplomalar, diploma defterine göre düzenlenir.

b) (Değişik bend : 16.3.2009/27171 RG) Kimlik bilgileri için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı bilgiler esas alınır.

c) Diploma tarihi, son sınav tarihini izleyen ilk iş günüdür.

d) Diplomaya, okulun ilk mezun verdiği tarihten itibaren düzenlenen diplomaların sırasını gösterir numara verilir.

e) Diplomalar, ilgili müdür yardımcısı ve okul müdürü tarafından imzalanır.

f) Diplomaların soğuk damgası Genel Müdürlükte yapılır.

g) Diploma almaya hak kazananların listesinin bir örneği ve CD’ler Genel Müdürlükçe saklanır.

h) Diplomalar, öğrencilere, velilerine veya vasilerine verilir. Kurumlar arası yazılı başvuru durumunda ise diploma, taahhütlü olarak ilgili kuruma gönderilir. Diploma defterindeki imza bölümüne resmî yazının tarihi ve sayısı yazılır.

ı) Çeşitli nedenlerle zamanında düzenlenememiş olan diplomalar, mevcut kayıtlara göre düzenlenir.

Ayrıca, diploma ve öğrenim belgesiyle okulda saklanması gereken defter ve belgeler, silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenir. Ancak diploma, öğrenim belgesi ve saklanması gerekli diğer belgelerin düzenlenmesinde sehven yapılan yanlışlıkların silinti ve kazıntı yapılmaksızın doğrusu üst kısmına yazılır ve onanır. Mahkeme kararıyla yapılan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma veya belgenin arkasına son şekliyle yazılır ve Okul Müdürü tarafından onaylanır.

Diploma puanı(6)

Madde 43— (Değişik  : 16.3.2009/27171 RG) Diploma puanı; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıfların yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Diploma puanı tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ancak, geçmiş yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarının olmaması hâlinde diploma puanı, öğrenim belgelerindeki puanlara ve okuldaki yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarına göre belirlenir.

Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yapanların diploma puanı; yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu puanları/notları esas alınarak; yurt dışında gördükleri öğrenime ilişkin yıl sonu puanları/notları olmayanların ise sadece yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları esas alınarak belirlenir.

Belgesini Kaybedenler

Madde 44— (Değişik  : 16.3.2009/27171 RG) Diploma veya Öğrenim Belgesini kaybedenlere, doğrudan ya da açık öğretim büroları aracılığıyla okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları hâlinde okul müdürlüğünce okuldaki kayıtlara göre düzenlenen ve onaylanan Diploma Kayıt Örneği (EK-3) veya Öğrenim Belgesini Kaybedenlere Mahsus Belge (EK-2), kendileri veya kanuni temsilcilerine imza karşılığında okul müdürlüğü veya açık öğretim büroları tarafından verilir. Aldıkları bu belgeleri kaybedenlere, aynı yöntemle kaçıncı defa verilmekte olduğu belirtilerek yeniden belge verilir.

Defter ve Dosyalar

Madde 45— Okulda;

a) Öğrenci kütüğü,

b) Sınıf geçme defteri,

c) Diploma defteri,

d) Belge defteri,

e) Devam–devamsızlık defteri,

f) Gelen–giden evrak defteri,

g) Zimmet defteri,

h) Personel şahıs dosyaları,

ı) Maaş bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,

i) Gelen–giden yazılar dosyası,

j) Gizli yazı dosyası,

k) İstatistik ve brifing dosyası,

l) İzleme ve değerlendirme kurulu karar tutanakları dosyası,

m) Öğrenci dosyası,

n) Mevzuat hükümlerine göre tutulması gereken diğer dosyalar,

tutulur.

Öğrenci kütüğü, sınıf geçme defteri, diploma defteri manyetik ortamda tutulur. Sınıf geçme ve diploma defteri; okul müdürlüğü, ilgili birim ve Genel Müdürlükte saklanmak üzere üçer kopya halinde hazırlanır. Ayrıca, diploma almaya hak kazananların listesiyle diploma defterinin birer örneği saklanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Kılık Kıyafet

Madde 46— Yönetici, öğretmen, memur, sözleşmeli, geçici ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır. Çalışanların kılık kıyafetlerinde "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullarda Görevlilerle, Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" esaslarına uyulur.

Okulun Denetimi

Madde 47— Okul müdürü, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur. Yapılan iş ve işlemlerde denetim, genel mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 48—Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilköğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- (Ek: 26.9.2004/25595 RG)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kaydını yenileyen öğrenciler, aritmetik ortalama ile bir üstr sınıfa geçme veya mezun olma hakkından yararlanırlar. Bu durumdaki öğrencilerden derslerin sınavlarına katılmış olma şartı aranmaz.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

Madde 49—Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 50— Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

(1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna 16/03/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 4'üncü maddesiyle metne işlenen cümle eklenmiştir.

(2) Bu madde başlığı "Öğrenci Büroları" iken, 16/03/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 5'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu madde başlığı "Uyum İşlemleri" iken, 16/03/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 8'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(4) Bu madde başlığı "Not Verme" iken, 16/03/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 12'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(5) Bu madde başlığı "Öğrenim Belgesi" iken, 16/03/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 16'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(6) Bu madde başlığı "Diploma Notu" iken, 16/03/2009 tarihli ve 27171 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik''in 18'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

________________________________________

 

Ek-1  (Değişik : 19.04.2009/27205 RG) ÖĞRENİM BELGESİ

Ek-2  (Değişik : 19.04.2009/27205 RG) ÖĞRENİM BELGESİNİ KAYBEDENLERE MAHSUS BELGE

Ek-3 (Değişik : 19.04.2009/27205 RG) DİPLOMA KAYIT ÖRNEĞİ

Ek-4 (Değişik : 19.04.2009/27205 RG) ÖĞRENCİ BELGESİ


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Açık öğretim ortaokul yönetmeliğinde değişiklik
Açık öğretim ortaokul yönetmeliğinde değişiklik

Haberi Oku