Askerlik Kanunu'nda Değişiklik TBMM'de

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişilik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarı, 64 maddeden oluşuyor.

Tasarıda, Yüce Divanda yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulleri yeniden düzenleniyor. Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile Jandarma Genel Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak. Bu suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları hakkında Başbakan; Jandarma Genel Komutanı hakkında ise İçişleri Bakanı karar verecek.

Bu suçlara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları hakkında Başbakan, Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı, araştırma gerekiyorsa ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verecek.

Soruşturma izni verilmiş bulunanlar izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturmanın emniyeti ve sıhhati olarak devam etmesi amacıyla geçici süre ile görevden uzaklaştırılabilecek.

Alınan kararlara karşı ilgililer 10 gün içinde Cumhurbaşkanlığına itiraz edebilecek. İtiraz üzerine Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar kesin hükmünde olacak. İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan yada belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmayacak.

Araştırma veya ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi görevlendireceği denetim elemanları eliyle de yaptırabilecek. Bu şekilde görevlendirilen kişiler, 4483 sayılı kanunda ön inceleme ile görevlendirilen kişilere tanınan yetkilere sahip olacak.

Soruşturma izni verilmemesi kararı hakkında ilgililer tarafından yapılan itirazın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi veya soruşturma izni verilmesi kararına karşı süresi içinde itiraz edilmemesi ya da bu itirazın Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmesi üzerine, izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturmayı yapmak üzere denetim elemanlarından üç kişilik bir soruşturma kurulu oluşturulacak.

Kurul, soruşturma sırasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Cumhuriyet savcısına tanıdığı bütün yetkilere sahip olup soruşturma sırasında hakim kararı alınması gereken hususlarda yetkili mahkemeye başvuracak.

Kurul yaptığı soruşturma sonucunu bir rapor ile tespit ederek izin vermeye yetkili merciye sunacak. İzin vermeye yetkili merci kamu davasının açılmasına gerek görmezse kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verecek ve bu karar kesin olacak. İzin vermeye yetkili merci, kamu davasının açılmasına gerek görürse, soruşturma dosyasını Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak üzere Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek.

İŞTE TASARI'NIN TAM METNİ

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 8 inci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Her sene yoklamaları sonucunda askere elverişli oldukları tespit edilenler, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp ve sevk esaslarına göre 21 yaşına girdikleri sene askere alınmak üzere çağrılırlar."

MADDE 2-1111 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 39- Banşta, muvazzaf ve yedek erbaş ve erlerden askere çağırıldıkları sırada tutuklu ve hükümlü bulunanlar, tahliyelerine kadar sevk edilmezler. Bunlardan askerlikle ilişiği olanlar tahliyelerinde serbest bırakılmayarak, ilgili kolluk kuvvetlerince askerlik şubelerine teslim edilirler.

Askere alınmadan önce veya askeri yargının görev alanına girenler hariç askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı, bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza, kısa süreli hapis cezalan yerine hükmedilen Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler veya adli para cezasma mahküm edilen er ve erbaşlar ile yedek subaylar hakkında verilen ceza ve tedbirlerin yerine getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır. Bu dürümdakiler terhis edildikleri zaman serbest bırakılmayıp cezalarının çektirilmesi için kıtalarınca bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilir.

Bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilenler kıtalarınca bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilirler. Tahliye olanlar geri kalan askerlik hizmetleri tamamlatılmak üzere en yakın askerlik şubesine teslim edilirler.

İnfazları geri bırakılan mahkümiyetler için zamanaşımı işlemez."

MADDE 3- 1111 sayılı Kanunun 47 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.

"Tabi oldukları celp döneminde silahaltma alınacakları bildirilmiş olan yedek subay aday adaylarından, sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak maksadıyla belirlenen tarihlerde yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklarına gelmeyenler, yabancı ülkelerde bulundukları yerin elçilik veya konsolosluklarına müracaat etmeyenler ile sınıflandırılan yedek subay adaylarından askerlik şubesi başkanlıklarına gelip sevk tarihlerinde sevk evrakım almayanlar yahut sevk evrakım alıp kendilerine verilen yol süresi sonunda sınıf okulu veya eğitim merkezine katılmayanlardan birinci fikrada belirtilen mazeretleri bulunmadığı anlaşılanlar bakaya olarak kabul edilirler."

MADDE 4-1111 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 53- Terhis edilen yükümlüler için birlik komutanlığı veya kurum amirliğince terhis belgesi tanzim edilerek yükümlünün kendisine verilir ve kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir. Eksik hizmetle terhis edilenlerin eksik hizmetleri ile askerlik yükümlülüğü esnasmda yerine getirilemeyen hizmetten men cezalan nedeniyle eksik kalan hizmetler tamamlattınlır. Eksik kalan hizmetin tamamlattınlması ile ilgili usul ve esaslar Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir."

MADDE 5-1111 sayılı Kanunun 78 inci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır.

"Erbaş ve erlere verilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam otuz güne kadar (dahil) olan kısmı muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılır."

"1076 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyannca, erbaş ve er statüsüne geçirilenlere, verilen hava değişimi ve istirahat sürelerinin toplam onbeş güne kadar (dahil) olan kısmı muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılır.

Kendilerini askerliğe elverişsiz hale getirmeye veya getirtmeye teşebbüs ettikleri mahkeme karan ile sabit olan erbaş ve erlerin yargılanmalarına esas eylemleri dolayısıyla ortaya çıkan rahatsızlıklar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması nedeniyle mahkeme tarafından haklarında tedaviye karar verilen erbaş ve erlerin bu karar nedeniyle yatarak gördüğü tedaviler veya istirahatte ya da hava değişiminde geçirdikleri süreler muvazzaf askerlik hizmetlerinden sayılmaz."

MADDE 6- 1111 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Durumları 47 nci maddenin ikinci fıkrasına uyanlar ile sınıflandırılan yedek subay adaylarından askerlik şubesi başkanlıklarına gelip sevk tarihlerinde sevk evrakım almayanlar ve sevk evrakım alıp kendilerine verilen yol süresi sonunda sınıf okulu veya eğitim birliğine katılmayanlardan durumları 47 nci maddede belirtilen mazeretler dışmda kalanlar eğitim birliği veya sınıf okuluna sevk olunurlar."

MADDE 7- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasına "dahil kadrolar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 34 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 34/A maddesi eklenmiştir.

"Kimlik kartlan, özlük dosyalan, kişisel veriler ve posta gönderileri

MADDE 34/A- Askeri kimlik kartı; kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğunu ve kimliğini gösteren resmi belgedir. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplan, yönetmelikle belirlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla askeri kimlik kartlanm resmi ve sivil olarak üzerlerinde bulundururlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin temin, yetiştirme, istihdam, emeklilik, ayırma, atama, yer değiştirme, görevlendirme, seferberlik ve özlük haklan gibi işlemleri ve askeri hizmetlerin yürütülmesine ilişkin kişisel verileri personel bilgi sistemlerinde ve özlük dosyalannda muhafaza edilir.

Uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri öğrenciler tarafından gönderilen ve kendilerine gelen posta gönderileri ilgilinin amirince denetlenebilir."

MADDE 9-211 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldınlmıştır.

"Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplan kendi kıta, karargah ve kurumlan içinde amatör askeri spor kulüpleri kurabilir ve bu kulüplerde faaliyette bulunabilirler. Bu kulüplerin kurulması için Genelkurmay Başkanlığının müsaadesi ile ilgili makamlara müracaat edilir. Harp ve vazife malulleri ile gaziler tarafından rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüplerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin spor tesislerinden istifadesine Genelkurmay Başkanlığınca izin verilebilir. Amatör spor kulüplerinin kurulması, faaliyet ve denetimleri ile rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüplerinin spor tesislerinden istifadesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 10- 211 sayılı Kanunun 46 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 46- Garnizon komutanlığı görevinin hangi kıta komutam veya kurum amiri tarafından yapılacağı Genelkurmay Başkanlığınca düzenlenir. Bu görevin yürütülmesi maksadıyla, Genelkurmay Başkanlığınca garnizonda bulunan kıta, karargah ve kuramların dışmda kadro ve teşkiller oluşturulabilir."

MADDE 11- 211 sayılı Kanunun 98 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları veya vardiya yatakhaneleri ile diğer tesisler

MADDE 98- Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılamak, dayanışmayı artırmak, mesleki, sosyal gelişmelerini mümkün kılacak imkanları hazırlamak maksadıyla ve Genelkurmay Başkanlığının izni ile;

a) Orduevi ve bağlısı şubeler,

b) Askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri,

kurulabilir.

Orduevi ve bağlısı şubeler ile askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhanelerinin kadro, kuruluş, idare, yapılacak denetleme ve işletme şekilleri, verilecek hizmetler, üye aidatı ve kart ücreti alınmasına ilişkin usul ve esaslar, ihtiyaçların tespit ve temini ile elde edilen gelirlerin harcanacağı yerler ve diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yönetmelik ile belirlenir.

Orduevi ve bağlısı şubeler, askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhanelerinin yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel bütçeden karşılanabilir."

MADDE 12- 211 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel, yerel veya kış eğitim merkezleri

MADDE 99- Belirli zamanlarda özel askeri eğitimlerin yapılması, personelin moral ve motivasyonuna katkı sağlanması maksadıyla Genelkurmay Başkanlığının izni ile özel, yerel veya kış eğitim merkezleri kurulabilir.

Bu tesislerin işletilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenen giderleri genel bütçeden karşılanabilir."

MADDE 13- 211 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 101- Orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin gelirleri;

a) İşletme gelirlerinden,

b) Kira gelirlerinden,

c) Üye aidatlarından,

d) Bağış ve kart ücretlerinden,

e) Diğer orduevi, askeri gazino, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin gelir ve sermayelerinden yetkili Komutanlığın izni ile yapılacak aktarımlardan,

f) Sergi, fuar, promosyon, reklam ve diğer gelirlerden,

g) Yukarıda sayılan gelirlerden elde edilecek faiz gelirlerinden,

oluşur.

Orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin sermayeleri birinci fıkrada belirtilenlere ilave olarak Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerine konulacak ödeneklerden oluşur."

MADDE 14- 211 sayılı Kanunun 102 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 102- Genelkurmay Başkanlığının izni ile lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde, rehabilitasyon merkezleri, gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri ile kreş, gündüz bakımevleri ve özel bakım merkezleri açılıp işletilebilir.

Bu tesislerin işletilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 15- 211 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 103- Orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, askeri müzeler ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinde, özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı veya kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve hizmet alımlan birlikte yapılabilir.

Bu tesislerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımı işlemleri tesis müdürlüklerince yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin tesis gelirlerine dahil edilir.

Tesislerin kiraya verilmesi, mal ve hizmet alımı sonucu sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri, oranlan ve kullanılması, yapılacak denetlemeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 16- 211 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Askeri kantinler

MADDE 104- Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin dayanıklı tüketim mallan hariç zaruri ihtiyaçlarının daha ucuz ve kolaylıkla sağlanmasını temin maksadıyla her kışlada kantin kurulabilir. İhtiyaç halinde bu kantinlerin kışla içinde veya dışında şubeleri açılabilir.

Askeri kantinlerin tamamı, bir kısmı, bazı şubeleri veya reyonlan kiraya verilebilir ya da üçüncü şahıslara işlettirilebilir. Özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin; personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı yoluyla da dışandan karşılanabilir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olması halinde mal ve hizmet alımlan birlikte yapılabilir.

Askeri kantinlerin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi kışla komutanlıklannca yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin kantin gelirlerine dahil edilir.

Kantinlerin; teşkili, idaresi, işletilmesi ve kontrol şekilleri; gelirleri ve gelirlerinin harcanması; işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesinden sağlanan gelirlerin dağıtım yerleri ve oranlarına ilişkin usul ve esaslar ile yapılacak denetlemelere ilişkin hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 17- 211 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Askeri müzeler'

MADDE 105- Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal, tarihi ve teknik gelişimini dönemlere göre yansıtmak, dünya tarihindeki etkinliğini, kahramanlığını, yerine getirdiği görevlerini sergileyerek; Türk Milletinin milli birlik ve beraberlik duygularım geliştirmek, kendi sahasındaki tarih ve askerlik ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler için bir ortam hazırlamak, bu hususlan belgeleyen kültür varlıklannın korunmasını, saklanmasını, sergilenmesini sağlamak amacı ile 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklanm Koruma Kanununa göre askeri müzeler kurulur.

Askeri müzelerden elde edilen gelirler, bu yerlerin yenilenmesine ve yeniden inşasına veya idamesi ile modem hale getirilmesine ve kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesine sarf olunur."

MADDE 18- 211 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Muafiyet ve istisnalar

MADDE 106- Bu Kanun kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen veya kiralanan orduevi ve bağlı şubeleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askeri kantinler ve askeri müzeler kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz.

Bu maddede sayılan tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımlan nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kağıtlar damga vergisinden istisnadır."

MADDE 19- 211 sayılı Kanunun 107 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Hazine payı

MADDE 107- Orduevi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezleri ve kışla dışındaki askeri kantinlerin aylık gayrisafi hasılatının %1'i ile askeri müzelerin kültür sitesi aylık gayrisafi hasılatının %1'i en geç takip eden aym 20'sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Bu oranı, sayılan tesislerin faaliyet türleri itibarıyla topluca veya ayrı ayrı ya da her bir tesis için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir."

MADDE 20- 211 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21- 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanun kapsamında edinilecek taşıtların menşei, silindir hacimleri ve diğer niteliklerini belirlemeye ve sınırlamalar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."

MADDE 22- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "merkez teşkilatlarında" ibaresi "merkez teşkilatlan ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında" şeklinde ve aym maddenin son fıkrasında yer alan "istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları," ibaresi "istihdam edilen uzman ve uzman yardımcıları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında istihdam edilen Silahlı Kuvvetler Uzmanlan ve Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılan," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j), (1), (m) ve (r) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"j) Yeterlik: Ahlaki, askeri, mesleki, fiziki, zihni kifayet ve üst rütbeye liyakatidir."

"1) Yıllık kontenjan: Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır. Yüksek Askeri Şüra karan ile yıllık kontenjanlarda değişiklik yapılabilir.

m) Sicil notu: Sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması ile general ve amiraller hariç fiziki yeterlilik değerlendirme testinden elde edilen notun, sicil yönetmeliğinde belirlenecek esaslar dahilinde, kuvvet komutanlıklan, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca toplanmasıyla tespit edilen nottur."

"r) Sicil tam notu: Sicil tam notu yüzdür."

MADDE 24- 926 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yedek subay olma koşullanm taşımak" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başanlı olmak" ibaresi eklenmiş ve yedinci fıkrasında yer alan "kararname" ibaresi "onay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- 926 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 34- Subaylığa nasıp, ilgili kuvvet komutanının (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanının, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanının) teklifi ve Genelkurmay Başkanının lüzum göstermesi üzerine, Milli Savunma Bakam (Jandarma ve Sahil Güvenlik subayları için İçişleri Bakam) onayı ile yapılır.

Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma subayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik subayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkanının onayı ile yapılır.

Albaylıktan tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler 54 üncü maddede belirtilen esaslarla Milli Savunma Bakam (Jandarma ve Sahil Güvenlik subayları için İçişleri Bakanı) ile Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı kararname ile yapılır."

MADDE 26- 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Fakülte veya yüksekokulları kendi hesaplarına bitirenlerden Türk Silahlı Kuvvetlerinde branşları ile ilgili muvazzaf subaylığa geçme talebinde bulunanlar, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıplan hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplan onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır ve kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerinde 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre işlem yapılır. Nasıp düzeltilmesinden ötürü maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük haklan verilmez.

e) Askerlik hizmeti esnasmda veya terhisini müteakip muvazzaf subaylığa geçirilmesi uygun görülenler, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak muvazzaf subay nasbedilirler. Bunların askerlik hizmetinde geçen süreleri nasıp tarihine eklenerek bekleme süresinden sayılır ve üst rütbeye terfileri, bu şekilde bulunan nasıplanna ve bu fikramn (d) bendi ile 31 inci, 32 nci ve 64 üncü maddelere göre yürütülür. Nasıp düzeltilmesinden dolayı maaş, maaş farkı ödenmez ve diğer özlük haklan verilmez.

f) Fakülte veya yüksekokullan kendi hesabma bitirip de kendi sınıflarında veya öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve 14 üncü madde çerçevesinde müracaatlan kabul edilen astsubaylar, subaylığa nasıp onayı tarihinden geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıplan hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplannda onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır."

MADDE 27- 926 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "kararnamesinin" ibaresi "onayı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- 926 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,"

MADDE 29- 926 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bu Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen durumlar haricinde rütbeye mahsus bekleme süresini tamamlamış olmak,"

MADDE 30- 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Tuğgeneral-Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral" ibareleri "Tuğgeneral-Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral ve Korgeneral-Koramiral" şeklinde, (i) bendinde yer alan "bir yıl daha" ibaresi "birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31- 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1. Teğmen rütbesi hariç olmak üzere mesleki safahatı boyunca, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üç kez sicil tam notunun %60'ından daha düşük sicil notu alan subaylar,"

MADDE 32- 926 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da Yüksek Askeri Şüra değerlendirmesine alınırlar. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılır."

MADDE 33- 926 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve rütbe terfileri" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Rütbe terfileri, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma astsubayları için Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik astsubayları için Sahil Güvenlik Komutanlığı) Kurmay Başkammn onayı ile yapılır."

MADDE 34- 926 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "bakanlık onayı" ibaresi "onay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 35- 926 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"1. Astsubay çavuş rütbesi hariç olmak üzere mesleki safahatı boyunca, ikisi farklı birinci ve ikinci sicil üstlerinden olmak üzere üç kez sicil tam notunun %60'ından daha düşük sicil notu alan astsubaylar,"

MADDE 36- 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kararname" ibaresi "onay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 37- 926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "iki katı" ibaresi "üç katı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 926 sayılı Kanunun 120 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 120- Subay ve astsubaylar, ilk ve görev süresi içinde atanmalarında;

a) Aynı belediye hudutları içinde veya aynı garnizon dahilinde bulunanlar, ilişik kestikleri günü takip eden 24 saat içinde, bu süre resmi tatil gününe rastlıyorsa hizmetin başladığı gün mesai saati içinde,

b) Belediye hudutları dışmda veya başka bir garnizona atanmalarda ilişik kestikleri günden itibaren yollukları hakkındaki özel kanunda belirtilen seyahat süresi dışmda 15 gün içinde,

atandıkları göreve katılmak zorundadırlar.

Bu süreler dahilinde mazeretsiz göreve katılmayanlar hakkında özel kanunlar gereğince işlem yapılır.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda, izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hallerin bitiminde başlar.

Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin tecavüzünde olanlar ile hastanede yatanların ilişikleri, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülmesi durumunda gıyaplarında evrak üzerinden yapılabilir. Bu personelin yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük haklan yeni birlikleri tarafından ödenmeye başlanır."

MADDE 39- 926 sayılı Kanunun 146 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kararname veya karar" ibaresi "onay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40- 926 sayılı Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kararname, karar veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 41- 926 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve aym maddenin mevcut ikinci fıkrasına "ödeme usul ve esasları" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile görevine devam etmesine engel teşkil etmemekle birlikte göreve yönelik faaliyetlerden belirli bir süre muaf tutulan personelin zam ve tazminatlarından hangi oranda kesinti yapılmasına ilişkin hususlar" ibaresi eklenmiştir.

"Ancak;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,

b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,

c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlannda yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri ile terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel,

hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 15 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar ödenmez."

MADDE 42- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 31- Milli Savunma Bakam veya İçişleri Bakam, subay ve astsubayların istek üzerine yaş haddi, adi malullük dahil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemleri ile istifa işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilir.

EK MADDE 32- Askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılan personelden beraat edenlerin, vekalet verdiği avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre ödedikleri ücret ile belgelendirilmiş olmak şartıyla dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar mensup olduğu Bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

EK MADDE 33- Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenlerin yaş hadleri aşağıda belirtilmiştir.

Rütbeler Yaş Haddi

Astsubay Çavuş ve Kıdemli Çavuş 43

Üstçavuş ve Kıdemli Üstçavuş 52

Başçavuş 54

Kıdemli Başçavuş 55

Uzman erbaşlar bulundukları derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek astsubay nasbedilirler. Yaş hadleri dışmda kalan hususlar için bunlara astsubaylar hakkındaki hükümler uygulanır."

MADDE 43- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 36- Bu Kanun ile 50 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan değişiklikler, bu Kanunun yayımı tarihinden sonra alman siciller için uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 37- Bu Kanun ile eklenen ek 33 ünçü madde, bu Kanunun yayımı tarihinden önce uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler hakkında da uygulanır. Ancak bu hükmün uygulanmasında, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki süreler için herhangi bir ödeme yapılmaz."

MADDE 44- 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fikrası çerçevesinde Başbakanlıkça tahsis edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları belirlemek, gerektiğinde bu amaçla taşınmaz kiralanması ve edinimine ilişkin işlemleri yürütmek ve bu işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek."

MADDE 45- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Askeri fabrika, tersane ve atölyeler, orduevi ve bağlı şubeleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askeri kantinler ve askeri müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,"

MADDE 46> 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımlann Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile bunlardan HEK durumunda olan veya hurdaya ayrılan mal ve hizmetlerin satışı, kiralanması, tahsisi, lisans verilmesi veya teknoloji transferi yolu ile değerlendirilmesi ve eğitim görecek yabancı askeri personele dair esas ve usulleri belirlemektir."

MADDE 47- 3212 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen, yurt içinden veya yurt dışından çeşitli yollarla elde edilen her cins ve sınıf ikmal maddeleri ile HEK ve hurdaya ayrılan veya ihtiyaç fazlası bulunan veya çeşitli sebeplerle kadro dışı bırakılan mal veya hizmetleri;

a) Türkiye'deki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarına kiralanması, bedelli veya bedelsiz tahsisi, bedelsiz olarak devredilmesi, satılması, lisans verilmesi, teknoloji transferi veya bunların ürettikleri veya sahip oldukları mal veya hizmet ile mübadelesini;

b) Türkiye Cumhuriyetinin dış siyasi tutum ve menfaatlerine aykırı olmadığının Dışişleri Bakanlığının mütalaasıyla belirlenmesi şartıyla dost veya müttefik devletlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına; (1) ve (2) alt bentlerde öngörülen hususlar hariç olmak üzere, bu devletlerde bulunan özel kurum ve kuruluşlara;

1) Bağışlanmasını,

2) Usulüne uygun olarak belirlenen değerinden az bedel karşılığında yardım olarak verilmesini,

3) Satılmasını, kiralanmasını, bunların ürettikleri veya sahip oldukları mal veya hizmet ile mübadelesini, lisans verilmesini ve teknoloji transferini,

4) Satılan silah ve malzemenin diğer devlet, kurum ve kuruluşlara satışı konusunda alıcı devlete, kurum ve kuruluşlara yetki verilmesini,

c) Yurt içi kurum ve kuruluşlar ile diğer devletlere satılan silah ve malzemenin bakım, onarım, yenileştirme, teknik hizmet ve eğitiminin sağlanmasını;

d) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili proje veya ön çalışmalarda bedelli veya bedelsiz tahsisini;

e) Her türlü masrafların ilgili devletler tarafından karşılanması şartı ile bu devletler adına yurt içi ve yurt dışı alımlann yapılmasını;

f) Silahlı Kuvvetler tarafından üretilen malzeme için siparişlerin kabulünü;

g) Dost ve müttefik devletlerin personeline sağlanacak askeri ve teknik eğitim karşılığı alınacak döviz, mal veya hizmetleri;

h) Yurt içindeki gerçek kişilere, kullanım yeri bulunmayan veya ihtiyaç fazlası durumundaki askeri nitelikli olmayan taşınır malların; satış, hibe, mal veya hizmet ile mübadele işlemlerini;

kapsar. .

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların satışı, kiralanması, mübadelesi, bedelsiz tahsisi ve hibe edilmesi bu Kanun kapsamı dışındadır.

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili proje veya ön çalışmalarda, taşınmazlar kamu veya özel kurum ve kuruluşlara ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığınca bedelli veya bedelsiz tahsis edilebilir."

MADDE 48- 3212 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ve aym maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"5. Hizmet:

Taraflar (kamu veya özel nitelikteki kuruluş ve şahıslar ile dost veya müttefik devletler, bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum veya kuruluşlar) arasındaki anlaşmaya göre bir işin yapılması için; verilecek eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onanm, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği ile mülkiyeti elde olmak kaydıyla tahsis edilebilecek kara, deniz ve hava araç, gereç, silahlan, bina ve araziyi;

Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili proje veya ön çalışmalan kapsamında bulunan tahsisler dışında, dost ve müttefik devletlerde bulunan özel nitelikteki kuruluşlar hakkında birinci fıkranın (5) numaralı bendindeki tahsis hükmü uygulanmaz."

MADDE 49- 3212 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- Dost veya müttefik devletlerin silahlı kuvvetleri personeline, Türkiye'de veya o ülkede yaptınlacak askeri eğitimin gerektirdiği malzemenin değeri, şevki ve teslimi ile ilgili harcamalara ve eğitim personelinin yolluk, aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesi ile ilgili bütün masraflara, taraflann hangi nispette ve ne şekilde katılacaklan bu Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen usulle yürürlüğe konulacak andlaşmalarla tespit edilir."

MADDE 50- 3212 sayılı Kanunun 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamında, dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesi işlemleri ile ilgili andlaşmalan imzalamaya, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydıyla, ilgili bakanın teklifi ve Bakanlar Kurulu karanyla belirlenecek kişi ve kuruluşlar yetkilidir. Bu andlaşmalarda değişiklik yapmaya ilgili bakan yetkilidir. Söz konusu andlaşmalar, andlaşmada aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, imza tarihi itibanyla Bakanlar Kurulu karanyla yürürlüğe girer."

MADDE 51- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa almanlann muvazzaf askerlikte geçen süreleri aylığa esas kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükselmesinde de değerlendirilir. Yapılan intibaktan dolayı aylık veya diğer özlük haklarına ilişkin olarak herhangi bir fark ödemesi yapılmaz."

MADDE 52- 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ile aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle ve ikinci fıkrasına üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Aynca, uzman erbaşlara dereceleri itibanyla astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 2/3'ü uygulanır. Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 2200'ü geçemez."

"Aynca, Askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır."

"Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin ikramiyeleri kist olarak ödenir."

MADDE 53- 3269 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Geçici görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 54- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra uzman erbaşlığa alınanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri sona ermiş olanların, uzman erbaşlık statüsünün sona erdiği tarihteki kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri, muvazzaf askerlikte geçen süreleri kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilerek yeniden tespit olunur.

Yapılan bu tespit dolayısıyla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dahil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutan; gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir. Ancak, birinci fıkra kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesi yükseltilecek olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için aylık ve emekli aylığı veya diğer özlük haklanna ilişkin olarak herhangi bir fark ödenmez."

MADDE 55- 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman jandarma çavuşluğa nasıp Jandarma Genel Komutanının, terfiler ise Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanmm onayı ile yapılır."

MADDE 56- 3466 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

EK MADDE 3- İçişleri Bakam, uzman jandarmaların istek üzerine veya yaş haddi, adi malullük dahil malüllük veya vazife malüllüğüne bağlı emeklilik işlemleri ile istifa işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilir."

MADDE 57- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Korumaya alınmrş emekli personelden, meskende korunmalan mutlak surette zorunlu bulunanlar Başbakanlrkça belirlenecek konutlardan yararlandınlır."

MADDE 58- 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasınm (a) bendinde yer alan "nasrp kararnamesinin onay" ibaresi "nasıp onayı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 59- 4678 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci ftkrasınm (a) bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin tazminatlan kist olarak ödenir. Tazminattan damga vergisi hariç vergi kesilmez."

MADDE 60- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar hakkmda 926 sayılı Kanun hükümleri uygulantr."

MADDE 61- 25/10/1963 tarihli ve 353 sayrlı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 15/A maddesi eklenmiştir.

"Yüce Divanda yargılanacak asker kişilerle ilgili soruşturma usulü:

MADDE 15/A- Genelkurmay Başkam, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlan ile Jandarma Genel Komutam, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

Bu suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan, Jandarma Genel Komutam hakkında İçişleri Bakam karar verir.

Bu suçlara ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde, Genelkurmay Başkam, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında Başbakan, Jandarma Genel Komutam hakkında İçişleri Bakam, araştırma, gerekiyorsa ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Soruşturma izni verilmiş bulunanlar izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturmanın emniyeti ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla geçici süre ile görevden uzaklaştırılabilir. Anılan kararlara karşı ilgililer on gün içinde Cumhurbaşkanlığına itiraz edebilirler. İtiraz üzerine Cumhurbaşkanı tarafından verilen karar kesindir.

İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmaz.

Araştırma veya ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği denetim elemanları eliyle de yaptırılabilir. Bu şekilde görevlendirilen kişiler, 4483 sayılı Kanunda ön inceleme ile görevlendirilen kişilere tanınan yetkilere sahiptir.

Soruşturma izni verilmemesi karan hakkında ilgililer tarafından yapılan itirazın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi veya soruşturma izni verilmesi karanna karşı süresi içinde itiraz edilmemesi ya da bu itirazın Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmesi üzerine, izin vermeye yetkili merci tarafından soruşturmayı yapmak üzere denetim elemanlanndan üç kişilik bir soruşturma kurulu oluşturulur. Kurul, soruşturma sırasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Cumhuriyet savcısma tanıdığı bütün yetkilere sahip olup, soruşturma sırasında hakim karan alınması gereken hususlarda yetkili mahkemelere başvurur.

Kurul, yaptığı soruşturma sonucunu bir rapor ile tespit ederek izin vermeye yetkili mercie sunar. İzin vermeye yetkili merci kamu davasının açılmasına gerek görmezse kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verir. Bu karar kesindir.

İzin vermeye yetkili merci kamu davasımn açılmasına gerek görürse, soruşturma dosyasım Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderir."

MADDE 62- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin "B- Aylıklanm 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar" kısmının "2- Astsubaylardan" grubuna; (d) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) sırası ve mevcut (e) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) sırası eklenmiş ve mevcut sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"e) Kad.Kd.Üçvş. 68"

"g) Kad.Üçvş. 68"

MADDE 63- Bu Kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Tasan ile, Anayasanın 148 inci maddesinde yapılan değişiklik ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı güncel ihtiyaçlannın giderilmesi maksadıyla çeşitli kanunlarda değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1- 1111 sayılı Askerlik Kanununda yapılan değişiklikler ile;

a) Celp dönemleri ile celp ve sevk esaslarım belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığına verilmiş,

b) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile getirilen müesseseler dikkate alınarak, askere alınmadan önce veya askerlik hizmeti sırasında askeri yargının görev alanına giren suçlann dışındaki suçlan işleyen yükümlülerin kesinleşmiş cezalannm infazına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş,

c) Hava değişimi ve istirahat sürelerinin askerlikten sayılacak kısmı, oniki aylık hizmete tabi olanlar için doksan günden otuz güne, altı aylık hizmete tabi olanlar için kırkbeş günden onbeş güne düşürülmüş ve uyuşturucu madde kullanımından dolayı mahkemelerce verilen kararlar uyarınca tedavi görenlerin bu sürelerinin askerlik hizmetinden sayılmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

2- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda yapılan değişiklik ile; Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri sınıfına mensup emekli personel ile çarşı ve mahalle bekçilerine her ay ödenmekte olan 100 TL'nin, makam tazminatı almayan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş emeklilerine de ödenmesi sağlanmıştır.

3- 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda yapılan değişikliklerle;

a) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kişisel verileri ile nüfiıs, iletişim ve askeri bilgilerinin personel bilgi sistemlerine kayıt edilmesi benimsenmiş; erbaş ve erler ile askeri öğrencilere gelen posta gönderilerinin emniyet ve istihbarat açısından amirlerince denetlenebilmesine imkan tanınmış,

b) Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin amatör askeri spor kulüpleri kurabilmesine ilişkin esaslar güncel mevzuatla uyumlu hale getirilmiş ve harp/vazife malulü ve gaziler tarafından rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüplerinin Türk Silahlı Kuvvetleri spor tesislerinden istifadesine imkan tanınmış,

c) Orduevi, askeri gazino, vardiya yatak hanesi, askeri müzeler gibi sosyal tesislerin kurulması Genelkurmay Başkanlığının iznine tabi kılınmış,

ç) Bu tesislerin gelirlerine işletme ve kira gelirleri ile üye aidatlan dışmda sergi, fuar, promosyon, reklam gelirleri de eklenmiş ve tesisler arasında gelir ve sermaye aktarımına imkan tanınmış,

d) Rehabilitasyon merkezleri, gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri kurulmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş,

e) Orduevi, askeri gazino, vardiya yatakhanesi ve askeri kantinler gibi sosyal tesislerde özel ihtisas gerektiren bazı hizmetlerin hizmet alımı veya kiralama yoluyla karşılanmasına imkan tanınmış ve bu tesislerin aylık gayri safi hasılatının %1 'inin bütçeye aktanlması kaydıyla vergiden muaf tutulması uygulamasına devam edilmiştir.

4- 237 sayılı Taşıt Kanununda yapılan değişiklik ile; bu Kanun kapsamında edinilecek taşıtlann menşei, silindir hacimleri ve diğer niteliklerini belirleme ve sınırlamalar getirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

5- 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda yapılan değişiklik ile; Milli Savunma Bakanlığı gibi Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklan kadrolannda kariyer grubu personel istihdamına olanak sağlanmıştır.

6- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklikler ile;

a) Fiziki yeterlilik değerlendirme testi sonucunda alınan puanların sicil sistemine dahil edilmesi uygulaması getirilmiş,

b) Yüksek Askeri Şuraya general ve amiral yıllık kontenjanlarında değişiklik yapabilme yetkisi verilmiş,

c) Subaylığa nasıp işlemlerinde kararname esası kaldırılmış,

ç) Albaylar ile general ve amirallerin bir üst rütbeye terfileri hariç rütbe terfilerinin üçlü kararname ile yapılması uygulamasına son verilmiş,

d) Korgeneral ve koramiral rütbe kontenjanlarında Yüksek Askeri Şüra karan ile değişiklik yapılmasına imkan tanınmış,

e) Kuvvet Komutanlarının görev sürelerinin birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilmesi öngörülmüş,

f) Teğmen rütbesi hariç meslek hayatı boyunca en az dört farklı sicil üstü tarafından üç kez sicil tam notunun %60'ından daha düşük sicil alan personel hakkında yetersizlik nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemi başlatılmasına imkan tanınmış,

g) Rütbe bekleme süresini doldurmaya bir yıl kalanların Yüksek Askeri Şürada değerlendirmeye alınması sağlanmış,

ğ) Pilotaj eğitimini bitirenlerin mecburi hizmet süresi, bu eğitimlerde geçen sürenin iki katından üç katma çıkartılmış,

h) Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin tecavüzünde olanlar ile hastanede yatanların ilişkilerinin birliklerince evrak üzerinden yokluklarında kesilebilmesine imkan tanınmış,

ı) Bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamı onbeş günü aşan personelin, yan ödeme puanından kaynaklanan zam ve tazminatlarından kesinti yapılması uygulaması getirilmiş,

i) Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarına subay ve astsubayların emeklilik ve istifa işlemlerine ilişkin onay yetkisini devretme imkanı tanınmış,

j) Devlet Memurlarında olduğu gibi, askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılan subay ve astsubaylardan beraat edenlerin, vekalet verdikleri avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktar kadar kurumlannca ödeme yapılması sağlanmıştır.

7- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile; orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askeri kantinler ve askeri müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler askeri fabrika, tersane ve atölyeler gibi istisna kapsamına alınmıştır.

8- 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adma Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımlann Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler ile;

a) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen veya çeşitli yollarla temin edilen yahut ihtiyaç fazlası bulunan mal ve hizmetlerin; Türkiye'deki kamu veya özel kurum ve kuruluşlara bedelli veya bedelsiz olarak tahsisine imkan tanınmış

b) Türkiye'deki kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile dost veya müttefik devletlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla mal ve hizmet mübadelesine imkan tanınmış,

c) Taşımr ve taşınmazların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında yürütülen savunma ve güvenlikle ilgili proje veya ön çalışmalarda tahsisi imkanı getirilmiş,

ç) Bunlardan kullanım yeri bulunmayan veya ihtiyaç fazlası olanların, gerçek kişilere satışı yanında hibe ve mübadelesine imkan tanınmış,

d) Kamu veya özel nitelikteki kuruluş ve şahıslar ile dost ve müttefik devletlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin patlayıcı madde imhası ile zamanla kazanmış olduğu teknik destek ve geliştirme kabiliyetinden yararlanmasına imkan tanımış,

e) Dost ve müttefik ülkelere yapılan yardım faaliyetleri ile ilgili anlaşmaların yürürlüğe girme süreci kısaltılmıştır.

9- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda yapılan değişiklikler ile;

a) Diğer kamu personeli gibi uzman erbaşlann askerlik hizmetinde geçen sürelerinin memuriyet hizmetinden sayılması sağlanmış,

b) Eğitim durumlarına göre 2200 rakamım geçememek üzere astsubaylar için belirlenmiş olan

ek göstergelerin 2/3'ünün uygulanması benimsenmiş,

c) Askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlardan beraat

edenlerin, vekalet verdikleri avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktar kadar ödeme yapılması sağlanmış,

ç) Bir tam yıldan eksik kalan hizmet süreleri ikramiyelerinin tespitinde dikkate alınmış,

d) Geçici görevlendirilmelerine imkan tanınmıştır.

10- 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununda yapılan değişiklikler ile;

a) İşlem sürecinin kısaltılması maksadıyla uzman jandarmaların terfileri, Jandarma Genel Komutam yerine Kurmay Başkanının onayına bırakılmış,

b) Askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlardan beraat

edenlerin, vekalet verdikleri avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktar kadar ödeme yapılması sağlanmıştır.

11- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler ile; korumaya alınmış emekli personelin yararlanacağı konutları belirleme görevi Başbakanlığa verilmiştir.

12- 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler ile;

a) Subaylığa nasıp işlemlerinde kararname esası kaldırılmış,

b) Bir tam yıldan eksik kalan hizmet süresinin tazminatlarının tespitinde dikkate alınması yönünde düzenleme yapılmıştır.

13- 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda yapılan değişiklik ile; askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlardan beraat edenlerin, vekalet verdikleri avukata Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktar kadar ödeme yapılması sağlanmıştır.

14- 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklik ile; Genelkurmay Başkam, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanının, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanma usulü düzenlenmiştir.

15- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklik ile; uzman erbaşlara derecelerine göre ödenecek ek tazminat ile yeni astsubay rütbeleri ilgili yerine işlenmiştir.

MADDE 1- Madde ile, yükümlülerin 21 yaşma girdikleri yıl askere çağrılmaları ile bu süreçteki celp ve sevk esas ve usullerinin ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Madde ile, askere alınmadan önce veya askerlik hizmeti sırasmda askeri yargının görev alanına giren suçların dışındaki suçlan işleyen yükümlülerin kesinleşmiş cezalarının infazına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

MADDE 3- Madde ile, tabi olduklan celp döneminde silahaltma alınacaklan bildirilmiş olan yedek subay aday adaylarından, sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak maksadıyla belirlenen tarihlerde yurt içinde askerlik şubesi başkanlıklanna gelmeyenler, elçilik veya konsolosluklanna müracaat etmeyenler, sınıflandınlan yedek subay adaylanndan askerlik şubesi başkanlıklanna gelip sevk tarihlerinde sevk evrakım almayanlar ile sevk evrakım alıp kendilerine verilen yol süresi sonunda sınıf okulu veya eğitim merkezine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 4- Madde ile, terhis bilgilerinin nüfus cüzdanına kaydedilmesi uygulamasına son verilmekte ve yükümlülerin eksik kalan askerlik hizmetlerinin tamamlattınlması ile ilgili usul ve esaslann Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 5- Madde ile, askerlik hizmet süresinin kısaltılması nedeniyle hava değişimi ve istirahat sürelerinin askerlikten sayılacak kısmı düşürülmüş ve uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle mahkemelerce verilen kararlar uyarınca tedavi görenlerin bu sürelerinin muvazzaf askerlik hizmetinden sayılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

MADDE 6- Madde ile, bakaya yedek subay adaylarının askerlik şubelerine müracaatlan halinde derhal eğitim merkezi, birlik veya sınıf okullarına sevk edilmeleri amaçlanmaktadır.

MADDE 7- Madde ile, Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup emekli personel ile çarşı ve mahalle bekçilerinin emeklilerine her ay ödenmekte olan 100 TL den, makam tazminatı almayan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş emeklilerinin de yararlandınlması amaçlanmaktadır.

MADDE 8- Madde ile kimlik kartlan, özlük dosyalan, kişisel veriler ve posta gönderilerine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasında askeri kimlik kartının resmi belge olduğu belirtilerek, tüm resmi ve hususi işlerde kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. Askeri kimlik kartı; kart sahibinin kimliği yanında Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğunu da gösterecektir. Aynca Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının askeri kimlik kartlarım gerek resmi gerekse sivil kıyafetli iken yönetmelikte belirlenecek istisnalar haricinde yanlannda bulundurması zorunluluğu getirilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kişisel verilerinin personel bilgi sistemlerine kaydedileceği ve bunların özlük dosyasında muhafaza edilebileceği hususlanna yer verilmiştir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, emniyet ve istihbarat açısından alınacak tedbirler kapsamında, uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri öğrencilerin gönderdikleri ve bunlara gelen posta gönderilerinin de amir tarafından denetlenmesine imkan tanıyan düzenleme yapılmıştır.

MADDE 9- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplanmn kendi kıta, karargah ve kurumlan içinde amatör askeri spor kulüpleri kurabilmesine ilişkin esaslar güncel mevzuata uyumlu hale getirilmektedir. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplan kendi kıta, karargah ve kurumlan içinde amatör askeri spor kulüpleri kurabilecek ve bu kulüplerde faaliyette

bulunabilecektir. Söz konusu spor kulüpleri kurulmadan önce Genelkurmay Başkanlığından izin alınacak, izin verilirse ilgili makamlara müracaat edilecektir. Ayrıca harp ve vazife malulü ile gaziler tarafından rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüplerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin spor tesislerinden Genelkurmay Başkanlığınca izin verilmesi kaydıyla istifadesine imkan tanınmıştır. Spor kulüplerinin Türk Silahlı Kuvvetleri spor tesislerinden istifade edebilmesi;

- Spor kulübü kurucuları arasında harp ve vazife malulü ile gazi bulunması,

- Bu spor kulübünün harp ve vazife malulü ve gazilerin rehabilitasyonu amacıyla kurulması,

- Spor kulübünün talebine Genelkurmay Başkanlığınca olumlu cevap verilmesi,

şartlarına bağlıdır.

MADDE 10- Madde ile, garnizon komutanlığı görevinin hangi kıta komutam veya kurum amiri tarafından yerine getirileceğinin Genelkurmay Başkanlığınca belirleneceği düzenlenmiştir. İçinde ve civarında yerleşmiş kıta, karargah veya askeri kurum bulunan meskün yerler garnizon olarak adlandırılmaktadır. Garnizon komutam, garnizonda bulunan askeri unsurların disiplin amiri konumundadır. Bu bakımdan; yapılan düzenleme ile garnizon komutanlığı görevini kimin yerine getireceği Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecektir.

Ayrıca, garnizonda bulunan kıta, karargah veya kurumlann dışında garnizon komutanlığı görevini yerine getirmek üzere bu göreve mahsus kadro ve teşkiller oluşturulmasına imkan sağlanmıştır.

MADDE 11- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinde orduevleri ve bağlısı şubelerin, askeri gazinoların, kışla gazinolarının ve vardiya yatakhanelerinin kurulması, işletilmesi ve giderlerinin karşılanmasına ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 12- Madde ile, özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinin kurulması, kullanılması, işletilmesi ve giderlerinin karşılanmasına ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

MADDE 13- Madde ile, orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezlerinin gelirleri belirlenmektedir. Bu kapsamda gelirler araşma kira gelirlerinden alınacak pay ve faiz gelirleri ile sergi, fuar, promosyon, reklam ve diğer gelirler de eklenmektedir. Ayrıca, tesisler arasında gelir durumları ve yetersizlikleri göz önüne alınarak gelir ve sermaye aktarımları da öngörülmektedir. Böylece, geliri yüksek olan tesislerden aktarılacak pay ile geliri düşük olan tesislerin giderleri karşılanabilecektir.

Ayrıca, bu tesislerin sermayelerinin maddenin birinci fıkrasında belirtilenlere ilave olarak Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerine konulacak ödeneklerden oluşacağı belirtilmektedir.

MADDE 14- Madde ile, rehabilitasyon merkezleri, gazi uyum evleri ve refakatçi misafirhaneleri ile kreş, gündüz bakımevleri ve özel bakım merkezlerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir.

MADDE 15- Madde ile, özel ihtisas gerektiren hizmetlerin hizmet alımı veya kiralama yoluyla dışarıdan karşılanmasına ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrası ile personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle yapılamayan pastane, hazır yiyecek, kuaför, berber, kuru temizleme gibi özel ihtisas gerektiren hizmetlerin; orduevleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, askeri müzeler ve vardiya yatakhaneleri ile özel, yerel veya kış eğitim merkezlerinde hizmet alımı veya kiralama yoluyla dışarıdan karşılanmasına imkan tanınmaktadır.

Maddenin ikinci fıkrasında kiralama, mal ve hizmet alımına ilişkin işlem yetkisi ilgili tesis müdürlüklerine verilmektedir. Buradan elde edilecek gelir payı, bütçe gelirlerine dahil edilmeyerek tesis gelirlerine aktarılacaktır.

Maddenin üçüncü fıkrasında hangi hususların yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmiştir. Buna göre; tesislerin kiraya verilmesi, mal ve hizmet alımı sonucu sağlanan gelirlerin dağıtım

yerleri, oranlan ve kullanılması, yapılacak denetlemeler ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Maliyet Bakanlığının uygun görüşü alınarak yönetmelik ile belirlenecektir.

MADDE 16- Madde ile, askeri kantinlerin kurulması ve işletilmesine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrası ile; Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin dayanıklı tüketim mallan hariç zaruri ihtiyaçlarının daha ucuz ve kolaylıkla sağlanmasını temin maksadıyla her kışlada kantin kurulabileceği esası getirilmektedir. Özellikle büyük kışlalarda birden fazla yerde satış yapılma ihtiyacı ortaya çıktığında, bu kantine bağlı olarak kışla içinde veya lojman gibi kışla dışı mahallerde de şube açılabilecektir.

Maddenin ikinci fıkrası ile, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda olduğu gibi uygun görülen kantinlerin tamamının, bazı şube veya reyonlarının kiraya verilmesi ya da işlettirilmesi esası getirilmektedir. Yapılan bu düzenleme ile buralarda görev yapan personelden tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. Aynca özel ihtisas gerektiren hizmetlerin personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetlerin hizmet alımı yoluyla dışandan karşılanmasına imkan sağlanmaktadır.

Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile, kantinlerin işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesine ilişkin işlemlerin kışla komutanlıklarınca yapılması, buralardan elde edilen gelirlerin, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin kantin gelirlerine dahil edilmesi öngörülmektedir.

Maddenin dördüncü fıkrasında yönetmelikle düzenlenecek hususlar belirtilmektedir.

MADDE 17- Madde ile askeri müzelerin kurulması ve işletilmesi ile gelirlerinin ne şekilde sarf edileceğine ilişkin hususların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 18- Madde ile, 211 sayılı Kanun kapsamında işletilen orduevi ve bağlısı şubeler, askeri gazinolar, kışla gazinolan, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askeri kantinler ve askeri müzelerin kurumlar vergisinden muaf tutulması öngörülmektedir. Bu tesislerin kiraya verilmesi durumunda da muafiyetin devam etmesi sağlanmaktadır. Ancak madde ile sağlanan muafiyetin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı kurumlar vergisi Kanunu uyannca yapılacak tevkifata etkisi olmayacaktır.

Aynca bu maddede sayılan tesisler emlak vergisinden, bu tesislerin mal ve hizmet alımlan nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kağıtlar ise damga vergisinden istisna edilmektedir.

MADDE 19- Madde ile askeri müzelerin kültür sitesi işletmeleri, orduevi ve bağlısı şubeler ile özel, yerel veya kış eğitim merkezleri ve kışla dışındaki askeri kantin gelirlerinden bütçeye pay aktanlması amaçlanmaktadır.

MADDE 20- Madde ile, kimlik kartına ilişkin hususlar ayn bir madde halinde düzenlendiğinden, uygulama imkanı kalmayan bu düzenlemenin yürürlükten kaldmlması amaçlanmıştır.

MADDE 21- Madde ile, Taşıt Kanunu kapsamında edinilecek taşıtlann menşei, silindir hacimleri ve diğer niteliklerini belirlemeye ve sınırlamalar getirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

MADDE 22- Madde ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklannm merkez karargahlannda, Silahlı Kuvvetler Uzmanı ve Uzman Yardımcı lan istihdamına imkan tanınması amaçlanmıştır.

MADDE 23- 926 sayılı Kanunda yıllık kontenjan, "Her rütbedeki general ve amiral sayısının bekleme sürelerine bölümü sonucu çıkan miktardır." olarak tanımlanmıştır. Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlann da değerlendirmeye alınması düzenlemesi ile birlikte yıllık kontenjanda değişiklik yapılması gerekebileceğinden, madde ile Yüksek Askeri Şüraya, yıllık kontenjanda değişiklik yapma yetkisi verilmesi amaçlanmaktadır.

Aynca fiziki yeterlilik değerlendirme testinin öngörülen sicil sisteminde bir değerlendirme boyutu olarak dahil edilmesi nedeniyle, yeterlilik tanımına "fiziki" kelimesi ilave edilmiştir. Fiziki yeterlilik değerlendirme testinden elde edilecek notun öngörülen yeni sicil sistemine dahil edilmesi nedeniyle sicil notu tanımı güncellenmiştir. Yeni sicil sisteminde amir değerlendirmesi ve fiziki yeterlilik değerlendirme testi notu toplamının yüz üzerinden değerlendirilecek olmasından dolayı sicil tam notu tanımı güncellenmiştir.

MADDE 24- Madde ile, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adaylarının öncelikle temel askerlik eğitimine tabi tutulmaları ve bu eğitimde başarılı olanların subaylığa nasbedilmeleri; subaylığa nasıp işleminde kararname esası kaldırıldığından, maddede geçen kararname ibaresinin onay olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 25- Madde ile, subaylığa nasıp işlemlerinde kararname esası kaldırılmakta, bu işlemin üçlü kararname yerine kuvvet komutanlıkları personeli için Milli Savunma Bakam; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için ise İçişleri Bakanının onayı ile ilk nasıp işleminden sonraki rütbe terfi işlemlerinin ise ilgili komutanlığın Kurmay Başkanımn onayı ile yapılması benimsenmektedir.

Albaylar ile general ve amirallerin bir üst rütbeye terfilerinde mevcut sistem korunarak bunların terfi işlemlerinin üçlü kararname ile yapılması uygulamasına devam olunmaktadır.

MADDE 26- Subaylığa nasıp işleminde kararname esası kaldırıldığından, madde metninde yer alan "kararname" ibareleri "onay" olarak değiştirilmektedir.

MADDE 27- Subaylığa nasıp işleminde kararname esası kaldırıldığından, madde metninde yer alan "kararname" ibaresi "onay" olarak değiştirilmektedir.

MADDE 28- Rütbe bekleme süresinin tamamlanmasına bir yıl kalan albayların Yüksek Askeri Şüra değerlendirmesine girmesi ve terfi edebilmesi öngörüldüğünden, madde ile rütbe terfi şartlarında yer alan rütbe bekleme süresini tamamlamak kriteri yemden düzenlenmektedir.

MADDE 29- Rütbe bekleme süresinin tamamlanmasına bir yıl kalan general ve amirallerin Yüksek Askeri Şüra değerlendirmesine girmesi ve terfi veya emekli edilebilmesi öngörüldüğünden, madde ile rütbe terfi şartlarında yer alan rütbe bekleme süresini tamamlamak kriteri yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 30- 926 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin (b) bendine göre, rütbe miktarlarındaki genel toplam aynı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkammn teklifi Yüksek Askeri Şüranın karan ile Tuğgeneral-Tuğamiral, Tümgeneral-Tümamiral rütbe kontenjanlannda değişiklik yapılabilmektedir. Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat yapısında meydana gelen değişikliklere paralel olarak Korgeneral-Koramiral rütbe kontenjanlannda da değişiklik yapılmasına, aynca Kuvvet Komutanlannın görev sürelerinin birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilmesine imkan tanınmaktadır.

MADDE 31- Madde ile, teğmen rütbesi hariç olmak üzere meslek hayatı boyunca en az dört farklı sicil üstü tarafından üç kez sicil tam notunun % 60'ından daha düşük sicil alan subaylar hakkında yetersizlik nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemi başlatılmasına imkan tanınmaktadır.

MADDE 32- Madde ile, rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlann da Yüksek Askeri Şürada değerlendirilmesi ve bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilen general ve amirallerin rütbe bekleme süresini tamamlamış sayılmalan amaçlanmaktadır,

MADDE 33- Madde ile, astsubayların ilk nasıp işlemleri ile ilk nasıptan sonraki rütbe terfi işlemlerinde onay makamları yeniden düzenlenmektedir.

MADDE 34- Astsubayların rütbe onay makamının ilgili kuvvet komutanlığının kurmay başkam olması öngörüldüğünden, maddede yer alan "bakanlık onayı" ibaresi "onay" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35- Madde ile, meslek hayatı boyunca en az dört farklı sicil üstü tarafından üç kez sicil tam notunun %60'ından daha düşük sicil alan astsubaylar hakkında yetersizlik nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemi başlatılmasına imkan sağlanmaktadır.

MADDE 36- Madde ile, astsubaylıktan subaylığa nasıp işleminin üçlü kararname yerine bakan onayı ile yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 37- Madde ile, pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülüklerinin, bu eğitimlerde geçen sürenin üç katı kadar uzatılması öngörülmektedir.

MADDE 38- Madde ile, atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, firarda veya izin tecavüzünde olanlar ile hastanede yatanların ilişiklerinin evrak üzerinden yokluklarında kesilebilmesine imkan tanınmaktadır.

MADDE 39- Madde ile, metinde yer alan "kararname veya karar" ibaresi "onay" şeklinde değiştirilmektedir.

MADDE 40- Madde ile, metinde yer alan "kararname, karar veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmaktadır.

MADDE 41- Madde ile, sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel hariç olmak üzere hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kuramlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hariç, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamı onbeş günü aşan personele, Devlet memurlarında olduğu gibi aşan günlere isabet eden yan ödeme puanından kaynaklanan zam ve tazminatların ödenmemesi amaçlanmaktadır.

MADDE 42- Madde ile, 926 sayılı Kanuna üç madde eklenmektedir.

Ek 31 inci madde ile, istek üzerine veya yaş haddi, malüllük veya vazife malüllüğü veya istifa işlemlerinin objektif kriterlere bağlanmış olması dikkate alınarak, üst makamların gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçilmesi maksadıyla, bu işlemlerdeki onay yetkisinin Bakan tarafından devredilebilmesi amaçlanmıştır.

Ek 32 nci madde ile; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanuna tabi personelden askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılmış olanlara, Devlet memurlarında olduğu gibi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki miktar kadar avukatlık ücreti ile dava masraflarının beraat etme şartına bağlı olarak ödenmesi amaçlanmaktadır.

Ek 33 üncü madde ile; uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçenler için uygulanacak yaş hadlerinin belirlenmesi ve bu kapsamda statü değiştiren personele ilave bir kademe verilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 43- Madde ile, 926 sayılı Kanuna iki geçici madde eklenmektedir!

Eklenen geçici 36 ncı madde ile, yetersizlik nedeniyle ayırmada yapılan değişikliklerin Kanunun yayımı tarihinden sonra alınan siciller için uygulanması öngörülmekted'

Eklenen geçici 37 nci madde ile, ek 33 üncü maddedeki yaş haddine ve ilave kademe verilmesine ilişkin hususların uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen ve halen görevde olanlar için de uygulanması, fakat bunlara geçmişe ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaması amaçlanmaktadır.

MADDE 44- Madde ile, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Başbakanlıkça tahsis edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutları belirlemek, gerektiğinde bu amaçla taşınmaz kiralanması ve edinimine ilişkin işlemleri yürütmek ve bu işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasına eklenmektedir.

MADDE 45- Madde ile, 211 sayılı Kanun kapsamında işletilen, orduevi ve bağlı şubeleri, askeri gazinolar, kışla gazinoları, vardiya yatakhaneleri ve bunların müştemilatı, özel, yerel ve kış eğitim merkezleri, askeri kantinler ve askeri müzelerin kuruluş amaçlarına uygun olarak yaptıkları teslim ve hizmetler ile bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin Katma Değer Vergisinden istisna edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 46- 3212 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin tanımlar başlığında yer alan hizmet tanımında "mülkiyeti elde olmak kaydıyla tahsis edilebilecek araç, gereç, silah, bina ve arazi" ibaresi yer almakta ve bu tanıma istinaden tahsis işlemleri yapılmaktadır. Maddenin amaç maddesi ile uyumu bakımından "tahsis" ibaresi metne ilave edilmektedir.

MADDE 47- 3212 sayılı Kanunun amaç maddesinde hizmetin satışı, kiralanması gibi işlemler yer almasına rağmen kapsam maddesinde sadece hizmetin satışından bahsedilmektedir. Hüküm mevcut hali ile uygulamada tereddütlere neden olmaktadır. Hizmet ibaresinin kapsam maddesine dahil edilmesi ile maddeler arasında paralellik sağlanmakta ve uygulamada yaşanan tereddütler giderilmektedir. Ayrıca, 3212 sayılı Kanunun amacına uygun şekilde hizmetin malda olduğu gibi bedelli veya bedelsiz tahsisi, bedelsiz devri, mübadelesi gibi işlemlere konu olabilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan, madde metninde geçen "dost ve müttefik devletler" ibaresi tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde "dost ve müttefik devletler ile bu devletlerde bulunan kamu kurum ve kuruluşları" şeklinde değiştirilmektedir. Böylece, dost ve müttefik devletlerde bulunan kamu kurum kuruluşlarına hibe ve değerinden az bedelle yardım imkanı tanınmaktadır.

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan veya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen mal ve hizmetlerin Türkiye'de bulunan kamu veya özel kurum ve kuruluşlarının ürettiği mal ve hizmetlerle mübadele imkanı mevcut olup, benzer ihtiyaç gerek dost ve müttefik devletlerin gerekse bu devletlerde bulunan kamu veya özel kurum ve kuruluşlar bakımından da söz konusu olmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan veya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından üretilen mal ve hizmetlerin gerek dost ve müttefik devletlerin, gerekse bu devletlerde bulunan kamu veya özel kurum ve kuruluşların ürettiği mal ve hizmetlerle mübadelesine olanak sağlanmaktadır.

Maliyet değeri terimi malın envantere giriş maliyeti ile depolama, işletme idame ve diğer giderlerin birleşmesi ile oluşan değeri ifade etmektedir. Günümüz şartlarında teknolojideki ve üretim şartlarındaki gelişmeler sebebiyle, maliyetler gün geçtikçe düşmektedir. Malzemenin edinilme maliyetine, amortisman ve elde bulundurma maliyeti etkisi yansıtılmadığından oluşan değer piyasa değerinin çok üzerinde kalmaktadır. Bu durum, malzemenin maliyetin üzerinde bir değerden satışım imkansız kılmaktadır. Bu nedenle gerek ihtiyaç fazlası mallar gerekse diğer malların satışının yapılabilmesi için güncel piyasa şartlarındaki koşullar dikkate alınarak satış değerinin belirlenmesi amacıyla "maliyet değerinden veya maliyetin üzerinde bir değerden" ibaresi kaldırılmaktadır.

3212 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, Türkiye'deki kamu ve özel kurum kuruluşları (firmalar dahil) kapsamakta, yabancı firma veya kuruluşlara ilişkin işlemlere imkan vermemekte, aynı maddenin birinci fıkrasının (B) bendinde ise dost ve müttefik ülkelerle ilişkileri düzenlemekte ve

genel olarak askeri yardım niteliğindeki faaliyetleri içermektedir. Oysa, savunma sanayi alanındaki faaliyetler yerli firma veya kuruluşlar yanında, yabancı firma veya kuruluşlarla işbirliği içerisinde de yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için yabancı firma veya kuruluşlara taşınır veya taşınmaz malların tahsisine imkan veren bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları kapsamında yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili proje ve ön çalışmalarla sınırlı olmak üzere, mal ve hizmetlerin bedelli veya bedelsiz tahsisi 3212 sayılı Kanun kapsamına dahil edilmektedir.

Gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, gerekse 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınarak, taşınmaz malların satışı, kiralanması, mübadelesi, bedelsiz tahsisi ve hibe edilmesi bu Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bununla birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili projelerde, ilgili bakanlığın kullanımında bulunan taşınmazların, kamu veya özel kurum kuruluşlara bedelli veya bedelsiz tahsis edilebilmesi işlemine imkan sağlanmaktadır.

3212 sayılı Kanuna göre gerçek kişilere sadece satış işlemi yapılabilmektedir. Bilindiği üzere, Türk Silahlı Kuvvetler, Türkiye çapında yaygın bir teşkilat yapısına ve arazi kullanım hakkına sahiptir. Bu teşkilatlar il, ilçe merkezlerinde bulunduğu gibi, diğer kamu kuruluşlarından farklı olarak köy, mecra gibi meskün mahallerden uzak yerlerde de olabilmektedir. Özellikle bu tip bölgeler bakımından ot, meyve, yemek artığı gibi askeri nitelikli olmayan, kullanım yeri olmayan veya ihtiyaç fazlası bulunan taşınır malların köylülere satışı yanında hibesi gibi taleplerle karşılaşılmaktadır. Söz konusu taleplerin karşılanabilmesi, anılan malların israfının önüne geçilmesi ve ekonomik değere dönüştürülebilmesi amacıyla kanun değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.

Ayrıca bir başka düzenleme ile kullanım yeri bulunmayan veya ihtiyaç fazlası durumundaki askeri nitelikli olmayan taşınır malların gerçek kişilere satışı, hibesi veya mal ya da hizmet ile mübadelesi mümkün kılınmıştır.

MADDE 48- Türk Silahlı Kuvvetlerinin patlayıcı madde imhası ile zamanla kazanmış olduğu teknik destek ve geliştirme ile imha kabiliyetinden kamu ve özel nitelikteki kurum ve kuruluşların yararlanabilmesi amacıyla hizmet tanımının içerisinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

Tedarik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ilkeleri çerçevesinde; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen savunma ve güvenlik ile ilgili projelere mahsus olmak üzere, dost ve müttefik devletlerde bulunan yüklenicilere mal ve hizmetin tahsisi hususu tanım maddesinde yer alan tahsis yasağının istisnası olarak düzenlenmektedir.

MADDE 49- Madde ile, askeri eğitimin gerektirdiği harcamalara katılmaya ilişkin yapılacak andlaşmalara ilişkin usul 3212 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda yemden belirlenmektedir.

MADDE 50- Dost ve müttefik ülkelere yapılan yardım faaliyetlerinin yürütülmesi uzun süreçlere yayılmakta ve ihtiyaç zamanında karşılanamamaktadır. Söz konusu sürecin kısaltılabilmesi için 3212 sayılı Kanun kapsamındaki andlaşmalann yürürlüğe girmesi, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesine Hakkında Kanununda belirlenen usul ve esaslara benzer bir düzenlemeye tabi tutulmuştur.

MADDE 51- Madde ile, uzman erbaşların askerlik hizmetinde geçen sürelerinin memuriyet hizmetinden sayılması amaçlanmaktadır.

MADDE 52- Madde ile, uzman erbaşlara ek gösterge verilmesi, askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılması halinde, 926 sayılı Kanunda öngörülen hukuki yardımdan yararlanmaları ve bir tam yıldan eksik hizmet sürelerinin ikramiyelerinin tespitinde dikkate alınması amaçlanmaktadır.

MADDE 53- Madde ile, uzman erbaşların diğer birliklerde görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 54- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevleri sona ermiş olan uzman erbaşların askerlik hizmetinde geçen sürelerinin memuriyet hizmetinden sayılarak, intibaklarının yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 55- Madde ile, uzman jandarmaların ilk iıasıp işleminin Jandarma Genel Komutam onayı, rütbe terfi işleminin ise Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanımn onayı ile yapılması amaçlanmaktadır.

MADDE 56- Madde ile, 3466 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmiştir.

Ek 2 nci madde ile, uzman erbaşlardan askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanların 926 sayılı Kanunda öngörülen hukuki yardımdan yararlanmaları amaçlanmaktadır.

Ek 3 üncü madde ile, emeklilik onay işlemlerinin devrine imkan tanınmaktadır.

MADDE 57- Madde ile, korumaya alınmış emekli personelden, meskende korunmaları mutlak surette zorunlu bulunanların Başbakanlıkça belirlenecek konutlardan yararlandırılması öngörülmüştür.

MADDE 58- Madde ile, sözleşmeli subay ve astsubaylığa nasıp işlemlerinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 59- Madde ile, sözleşmeli subay ve astsubaylara tazminat ödemesi yapılırken bir tam yıldan eksik hizmet sürelerinin, ikramiye tespitinde dikkate alınması sağlanmakta ve bu bent kapsamında ödenecek tazminatlardan damga vergisi hariç diğer vergilerin kesilmemesi öngörülmektedir.

MADDE 60- Madde ile, sözleşmeli erbaş ve erlerden askeri hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanların, 926 sayılı Kanunda öngörülen hukuki yardımdan yararlanmaları amaçlanmaktadır.

MADDE 61- Madde ile, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanma usulü düzenlenmiştir.

MADDE 62- Madde ile, uzman erbaşlara derecelerine göre ek tazminat ödenmesi ve yeni astsubay rütbelerinin madde metnine eklenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 63- Yürürlük maddesidir.

MADDE 64- Yürütme maddesidir.

 

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

ALS 2. Aşama Sonuçları, ALS 2015 Kuleli Askeri...
Kuleli Askerî Lisesine başvurular ne zaman ve nasıl yapılmakta olduğu, Kuleli Askerî Lisesine girmek için...

Haberi Oku