SGK Personeli Görevde Yükselme Sınavı Örnek Soruları - 2
SGK personelinden görevde yükselme sınavına girecekler için örnek sorular (2)

Görevde yükselme sınavına girecek Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için örnek soruları yayınlamaya devam ediyoruz. Daha sonra bu soruların cevaplarını da vererek personelin kendi durumlarını öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışacağız.

51-5510 sayılı Kanunun 5. maddesi gereği bazı sigorta kollarına tâbi tutulan sigortalıların sigortalılıkların sona erme tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Ölüm tarihini takip eden aybaşından
b) sigortalı sayılmalarını gerektiren halin sona erdiği tarihten itibaren
c) 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerinin doldurulduğu tarihi ile sıhhi izin sürelerinin doldurulduğu tarihi takip eden aybaşından
d) görevden ayrıldıkları tarihten 1 ay sonra
e) İş kazası geçirdikleri tarihte

52-5510 sayılı Kanuna göre hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında sigortalılık sona ermesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I- İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini takip eden onuncu günden başlanarak sigortalılık sona erer
II- Diğer hallerde sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden onuncu günden başlanarak sigortalılık sona erer
III-İlgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini takip eden otuzuncu günde sigortalılık sona erer
IV- Diğer hallerde sigortalılığın sona erdiği tarihi takip eden yirminci günden başlanarak sigortalılık sona erer

a) I ve II
b) I ve IV
c) II ve III
d) I
e) Hiçbiri

53-5510 sayılı Kanuna göre 4/a, 4/c ve bazı sigorta kollarına tabi olarak çalışan sigortalıların işten ayrılmaları halinde durumları işverenleri tarafından en geç kaç gün içinde Kuruma bildirilir?

a)işten ayrıldıkları tarihte
b)İşten ayrıldıkları takip eden ilk iş gününde
c) on gün içinde
d) bir ay içinde
e) on beş gün içinde

54-Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanların sigortalıkları ne zaman sona erer ve bu durum kuruma ne kadar süre içerisinde bildirilmesi gerekir?

a) çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten itibaren sigortalılıkları sona erer-3 ay içinde bildirilir,
b) çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten takip eden otuzuncu günden itibaren-1 ay içinde bildirilir,
c) çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten takip eden onuncu günden itibaren-1 ay içinde bildirilir,
d) çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten takip eden onbeşinci günden itibaren-1 ay içinde bildirilir,
e) çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten takip eden doksanıncı günden itibaren-4 ay içinde bildirilir,

55- Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınan sigortalıların, işten ayrılmaları halinde bu durumları ne kadar sürede kuruma bildirilmesi gerekir?
a) 3 ay içinde
b) 1 ay içerisinde
c) 10 gün içerisinde
d) 2 ay içinde
e) 45 gün içinde

56-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, (c) bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usûle uygun olarak yurt dışına gönderilmeleri veya (b) bendinde sayılanların sigortalılığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Yurtdışında bulundukları sürece sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri kesintiye uğrar
b) Yurtdışında çıktıkları tarihi takip eden onuncu günün sonundan itibaren sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri kesintiye uğrar
c) Yurtdışında çıktıkları tarihi takip eden otuzuncu günün sonunda sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri sona erer
d) Sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri devam eder
e) Yurtdışında çıktıkları tarihi itibariyle sosyal sigortaya ilişkin hak ve yükümlülükleri sona erer

57-5510 sayılı Kanuna göre işyeri tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) sigortalı sayılanların maddî olan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir
b) sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir.
c) sigortalıların maddi olmayan unsurlarla işlerini yaptıkları yerdir
d)sigortalıların işlerini yaptıkları yerdir
e)sigortalılıkların dinlendikleri yerdir


58- 5510 sayılı Kanuna göre, işyerine bağlı olan dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da bazı unsurlara bağlı olarak işyerinden sayılmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlar arasında yer almaz?

I-İşyerinde üretilen mal ile nitelik yönünden bağlılığı olmalıdır.
II-İşyerinde verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı olmalıdır.
III-Aynı yönetim altında örgütlenen yerler olmalıdır
IV-İşyerinde üretilen mal ile nicelik yönünden bağlılığı olmalıdır.
V-İşyerinde verilen hizmet ile nicelik yönünden bağlılığı olmalıdır.

a)III
b)III, IV ve V
c)I,II ve III
d)IV,V
e)Hepsi

59-5510 sayılı Kanuna göre sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren İşyeri bildirgesini ne kadar süre içerisinde Kuruma vermekle yükümlüdür?

a)İşçi çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde
b) İşçi çalıştırmaya başladığı tarihten itibaren en geç 10 gün içinde
c)İşçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten 1 gün önce
d )İşçi çalıştırmaya başladığı tarihte
e) İşçi çalıştırmaya başlayacağı tarihten 1 ay önce

60- 5510 sayılı Kanuna göre, Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmış sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç kaç gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür?

a)10
b)15
c)30
d)20
e)Aynı gün

61- 5510 sayılı Kanuna göre, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden kaç gün içerisinde ve ne şekilde Kuruma bildirilmesi gerekir?

a) 1 ay içinde-dilekçe ile
b)10 gün içinde-işyeri bildirgesi ile
c) 1 ay içinde-işyeri bildirgesi ile
d)10 gün içinde-dilekçe ile
e)15 gün içinde-işyeri bildirgesi ile

62- 5510 sayılı Kanunun 11.maddesinde "İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden ………. içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç ………. içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür" denilmektedir.Paragraf içerisinde boş bırakılan yerlere gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) on gün içinde-üç ay içinde
b) on gün içinde-bir ay içinde
c) on beş gün içinde-bir ay içinde
d) on beş gün içinde-üç ay içinde
e) on beş gün içinde-iki ay içinde

63-5510 sayılı Kanuna göre İşyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, işyerince yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a) adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir.
b)işyeri bildirgesi düzenlenerek verilmelidir
c)bildirilmesi gerekmez.
d)10 gün içerisinde işyeri bildirgesi düzenlenerek verilmelidir
e) 30 gün içerisinde işyeri bildirgesi düzenlenerek verilmelidir

64-Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri verildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler?

a) 10 gün içinde
b) 1 ay içinde
c) 2 ay içinde
d)15 gün içinde
e)20 gün içinde

65-5510 sayılı Kanuna göre "4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar " tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a)İşçi
b)İşveren
c)Sigortalı
d)İşyeri
e)İşveren vekili

66-5510 sayılı Kanuna göre "İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimse" ye ne denir?

a)İşçi
b)İşveren
c)Sigortalı
d)İşyeri
e)İşveren vekili

67-5510 sayılı Kanuna göre İşveren vekili ve 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanan geçici iş ilişkisi kurulan işveren, bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerinden dolayı işveren ile birlikte ……………………. sorumludur hükmünde, boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) müştereken ve müteselsilen
b)müştereken
c)müteselsilen
d)sorumlu değildir
e)herşeyden

68- 5510 sayılı Kanuna göre Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni ve işveren vekili aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)Adalet Bakanlığı-Adalet Bakanı
b)İnfaz Kurumu Genel Müdürlüğü- İnfaz Kurumu Genel Müdürü ve yardımcıları
c)Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı-Müsteşar ve yardımcıları
d)Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü-Genel Müdür ve yardımcıları
e) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu- Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir

69- 5510 sayılı Kanuna göre "Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye ………. denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı ………. ile ………. sorumludur." Hükmünde boş yerlere gelmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

(a) alt işveren- alt işveren -birlikte
(b) işveren- işveren -birlikte
(c) alt işveren- alt işveren müteselsilen
(d) işveren- alt işveren -müştereken
(e) işveren- alt işveren her şeyden

70-5510 sayılı Kanunun 13.maddesi gereği bir olayın işkazası olarak kabulü için aşağıda belirtilen şartlardan hangileri doğrudur?

I- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
II- sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
III- emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
IV- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
V- sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olay

a) I
b)I, II, III, IV ve V
c)II ve III
d)I,II,III ve IV
e)III

71-5510 sayılı Kanuna göre 4/a ve 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar iş kazası geçirmeleri durumunda bunları çalıştıran işveren tarafından o yer yetkili kolluk kuvvetlerine ve Kuruma en geç kaç iş günü içinde bildirmesi gerekir?

a) derhal-kazadan sonraki üç işgünü içinde
b) kazadan sonraki üç işgünü içinde - kazadan sonraki üç işgünü içinde
c) kazadan sonraki iki işgünü içinde - kazadan sonraki üç işgünü içinde
d) kazadan sonraki iki işgünü içinde - kazadan sonraki iki işgünü içinde
e)derhal- kazadan sonraki iki işgünü içinde

72-Bir işyerinde 4/a sigortalısı olarak çalışan A şahsı 17.02.2011 Perşembe günü İş kazası geçirmiştir.İşvereni tarafından bu durum en geç hangi tarihe kadar Kuruma bildirilmesi gerekir?

a) 19.02.2011 Cumartesi
b) 20.02.2011 Pazar günü
c) 22.02.2011 Salı günü
d) 21.02.2011 Pazartesi günü
e)23.02.2011 Çarşamba Günü

73-5510 sayılı Kanuna göre 4/b kapsamında bulunan sigortalılar iş kazası geçirmeleri durumunda bu durumu en geç kaç gün içerisinde Kuruma bildirmesi gerekir?

a) kazadan sonraki üç işgünü içinde
b) bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde
c) bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra iki işgünü içinde
d) kaza geçirdiği gün
e) kazadan sonraki ilk işgünü içinde

74-25.02.2007 tarihinde Vergi Mükellefiyeti başlayan ve bu tarihten itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamında 4/b sigortalısı olan A şahsı kendisinin yürütmekte olduğu iş nedeniyle 17.02.2011 Perşembe günü İş kazası geçirerek hastaneye kaldırılmış ve sigortalı yatarak tedavi altına alınmıştır.Sigortalı 28.02.2011 Pazartesi Günü iyileşerek taburcu olmuştur.Sigortalı İş kazası bildirimi en geç hangi tarihe kadar Kuruma bildirmek zorundadır?

a) 03.03.2011-Perşembe
b) 02.03.2011-Çarşamba
c) 01.03.2011-Salı
d) 28.02.2011-Pazartesi
e) 04.03.2011-Cuma

75-5510 sayılı Kanunun 13.maddesinde "4/a sigortalıları ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur" hükmü yer almaktadır.Ancak iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde bu süre ne zamandan itibaren başlar?

a)İş kazasının öğrenildiği tarihten 7 gün sonra
b)İş kazasının öğrenildiği tarihte
c)iş kazasının öğrenildiği tarihten 10 gün sonra
d)İş kazasının öğrenildiği tarihten 1 ay sonra
e) kazadan sonraki üç işgünü içinde

76-5510 sayılı Kanunun 14.maddesi gereği aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı tanımı içerisinde yer alır?

I- sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple olması
II- işin yürütüm şartları yüzünden olması
III- geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hali

a)I
b)I, II
c)II
d)II, III
e)I, II ve III

77-5510 sayılı Kanuna göre Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun tespiti yapan birim hangisidir?

a) Kurum Sağlık Kurulu
b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce
c)Kurum Başkanlığınca
d)Maluliyet dairesi Başkanlığınca
e)Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce

78-5510 sayılı Kanunun 14.maddesi gereğince; Meslek hastalığı, işten ayrıldıktan sonra meydana çıkmış ve sigortalı olarak çalıştığı işten kaynaklanmış ise, sigortalının bu Kanunla sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasındaki sürenin en fazla ne kadar olacağı nerede belirtilmektedir?

a) Kurum Sağlık Kurulunca belirtilir.
b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce belirtilir
c)Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilir
d)Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde belirtilir
e)Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünce belirtilir

79-5510 sayılı Kanunun 14.maddesi gereğince; Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine …………………………onayı ile meslek hastalığı sayılabilir hükmünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun
b) Kurum Sağlık Kurulunun
c) Kurum Başkanlığının
d) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün
e) Maluliyet dairesi Başkanlığının

80-5510 sayılı Kanuna göre 4/a ve 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar meslek hastalığına tutulmaları durumunda, sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren ile 4/b sigortalıların kendileri tarafından en geç kaç gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür?

a) bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde
b) bu durumun öğrenildiği günden başlayarak iki işgünü içinde
c) bu durumun öğrenildiği günde
d) bu durumun öğrenildiği günden başlayarak on işgünü içinde
e) bu durumun öğrenildiği günden başlayarak otuz işgünü içinde

81- Bir işyerinde 4/a sigortalısı olarak çalışan A şahsı 17.02.2011 Perşembe günü Meslek Hastalıkları hastanesinden aldığı Sağlık Kurulu Raporuna istinaden meslek hastalığına tutulduğunu öğrenmiş, bu durumu 18.02.2011 Cuma günü işverene bildirmiştir.Bu durumda işveren Meslek hastalığını en geç hangi tarihte Kuruma bildirmekle yükümlüdür?

a) 19.02.2011 Cumartesi
b) 20.02.2011 Pazar günü
c) 22.02.2011 Salı günü
d) 21.02.2011 Pazartesi günü
e)23.02.2011 Çarşamba Günü

82-5510 sayılı Kanuna göre Meslek Hastalığının bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen, yerine getirmekle birlikte kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya uygulanacak yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Herhangi bir yaptırımı yoktur.
b) Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.
c) Kurumca yapılan masraflar rücu edilir
d) geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.
e) tespit edilen hastalık Meslek Hastalığı olarak kabul edilmez.

83- Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuşmazlıklar neresi tarafından karara bağlanır?

a) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
b) Kurum Sağlık Kurulu
c) Kurum Başkanlığı
d) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
e) Maluliyet dairesi Başkanlığı

84-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, ………. halidir.Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a)Analık
b)hastalık
c)Ölüm
d)İş kazası
e)Meslek hastalığı

85-4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri ………….. hali kabul edilir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a) Meslek hastalığı
b)hastalık
c)Ölüm
d)İş kazası
e) Analık

86-5510 sayılı Kanunun 16.maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi/hangileri iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardandır?

I- İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi
II- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
III- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
IV- Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması
V- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

a)IV, V
b)I
c)I, II
d)I, II, III, IV ve V
e)I, II, III

87-5510 sayılı Kanunun 16.maddesi gereğince aşağıdakilerden hangisi hastalık sigortasından sağlanan haklardandır?

a)Hastalık sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği veriliri
b) Hastalık sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanır
c) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır
d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir
e) iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.


88-5510 sayılı Kanunun 16.maddesine göre, aşağıdakilerden hangisi/hangileri analık sigortasından sağlanan haklardandır?

I- Analık hali sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi
II- Analık hali dolayısıyla ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması
III- Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi
IV- Her çocuk için yaşaması şartıyla ve doğum tarihinde geçerli olan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilmesi
V- Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi.

a)IV, V
b)I
c)I, II
d)I, II, III, IV ve V
e)I, II, III

89-5510 sayılı Kanuna göre "emzirme ödeneği " nasıl belirlenir?

a)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının belirlenip Başbakanın onayı ile
b)Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün belirlenip Kurum Başkanının onayı ile
c)Kurum yönetim Kurulunca belirlenip Kurum Başkanının onayı ile
d) Kurum yönetim Kurulunca belirlenip Bakanın onayı ile
e)Kurum başkanınca

90-Emzirme Ödeneğinin hangi sigortalılara ve hangi koşullarla ödeneceğine dair aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır?

I- 4/a sigortalıları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması halinde,
II- 4/b bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması halinde
III- 4/a ve 4/b bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına
IV- 4/a ve 4/b bentleri kapsamındaki sigortalılardan ;gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine
V- 4/c sigortalılarından işten ayrılmayanlar ile, bu sigortalılıkları nedeniyle kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına
VI- sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla

a)IV, V
b)I
c) I, II, III, IV ve VI
d)I, II, III, IV ve V
e)V

Cevap anahtarı

1-C
2-B
3-B
4-D
5-C
6-D
7-C
8-A
9-C
10-A
11-D
12-A
13-C
14-A
15-B
16-A
17-D
18-A
19-C
20-E
21-C
22-E
23-A
24-C
25-C
26-E
27-A
28-B
29-A
30-E
31-C
32-E
33-B
34-A
35-E
36-B
37-A
38-B
39-B
40-A
41-D
42-A
43-A
44-E
45-B
46-A
47-D
48-A
49-E
50-E
--------------------------------------
SGK Rehberi

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları...
2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı...

Haberi Oku