Rehberlik Dosyaları:
İlkokullar İçin Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Sene Başı Toplantı Tutanağı Örneği - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

19.09.2013

ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

23.09.2013 Pazartesi günü okul rehberlik hizmetleri yürütme kurulu toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla yapılacaktır. Söz konusu toplantıya, öğretmenler kurulunca seçilen kurul üyelerinin saat 12.00’da rehberlik servisinde hazır bulunmaları hususunda gereğini rica ederim.


        19.09.2013
        ……………………
        Okul Müdürü


Gündem

1.    Açılış Yoklama

2.    Geçen Yılın Değerlendirilmesi

3.    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin Kurulda Okunması,

4.    Rehberlik Etkinlikleri Ve Sosyal Etkinliklerin Görüşülmesi,

5.    Yapılacak Eğitsel Ve Mesleki Rehberlik Faaliyetlerinin Görüşülmesi

6.    Yapılacak Psikolojik Danışma Ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Görüşülmesi,

7.    Özel Eğitim Gereksinimli Öğrenciler ve BEP’lerin Görüşülmesi

8.    Uygulanacak Test, Anket Ve Envanterlerin Görüşülmesi,

9.    Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin Görüşülmesi,

10.    Psikososyal Müdahale Hizmetlerinin Görüşülmesi,

11.    Veli Eğitimlerinin Görüşülmesi

12.    Öğrenci Seminerlerinin Görüşülmesi,

13.    Veli Görüşmeleri ve Görüşme Gün ve Saatlerinin Görüşülmesi

14.    Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemlerinin Görüşülmesi,

15.    Dilek, Temenniler

16.    Kapanış


Adı Soyadı      Görevi İmza

……………………………………    Müdür Yrd   
……………………………………    Rehber Öğrt   
……………………………………    Anasınıfı Öğrt.   
……………………………………    Sınıf Öğretmeni   
……………………………………    Sınıf Öğretmeni   
……………………………………    Sınıf Öğretmeni   
……………………………………    Sınıf Öğretmeni   
……………………………………    OAB Temsilcisi   
……………………………………    Öğrenci Temsilcisi   

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı

……………………………………   İlkokulu

Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Sene Başı Toplantı Tutanağı

Tarih    :    23 Eylül 2013 Pazartesi

Saat    :    12.00

Yer    :    Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

Toplantı No    :    1

23.09.2013 Pazartesi günü Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuzun Rehberlik Servisinde saat 12.00’de yapılmıştır.

Gündem


1.    Açılış Yoklama

2.    Geçen Yılın Değerlendirilmesi

3.    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin Kurulda Okunması,

4.    Rehberlik Etkinlikleri Ve Sosyal Etkinliklerin Görüşülmesi,

5.    Yapılacak Eğitsel Ve Mesleki Rehberlik Faaliyetlerinin Görüşülmesi

6.    Yapılacak Psikolojik Danışma Ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Görüşülmesi,

7.    Özel Eğitim Gereksinimli Öğrenciler ve BEP’lerin Görüşülmesi

8.    Uygulanacak Test, Anket Ve Envanterlerin Görüşülmesi,

9.    Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin Görüşülmesi,

10.    Psikososyal Müdahale Hizmetlerinin Görüşülmesi,

11.    Veli Eğitimlerinin Görüşülmesi

12.    Öğrenci Seminerlerinin Görüşülmesi,

13.    Veli Görüşmeleri ve Görüşme Gün ve Saatlerinin Görüşülmesi

14.    Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemlerinin Görüşülmesi,

15.    Dilek, Temenniler

16.    Kapanış

Gündem maddelerinin Görüşülmesi

1.    Açılış Yoklama: Açılış ve yoklama okul müdürü …………………………………… tarafından yapıldı. Müdür ……………………………………, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi. Katip olarak okulumuz sınıf öğretmeni …………………………………… seçildi.

2.    Geçen Yılın Değerlendirilmesi: Okul rehber öğretmeni ……………………………………, 2012-2013 eğitim öğretim yılının bazı aksaklıklar dışında verimli geçtiği, sistem değişikliğinden isteğe bağlı okula başlayan öğrencilerin bazılarında sıkıntılar yaşandığı; sınıf ve rehber öğretmen tarafından bu öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir çoğunda istenen neticenin alındığını belirtti. Özel Eğitim Gereksinimli öğrenciler için BEP hazırlandığı, kaynaştırma öğrencilerinin sınıflara dengeli dağıtıldığı, velilerin öğrencileriyle ilgili bilgilendirildiğine değinen Rehber Öğretmen ……………………………………, BEP dosyalarının sınıf öğretmenlerinde muhafaza edildiğini belirtti. Rapor süresi dolan veya bu yıl için üst öğrenim kurumuna devam edecek özel eğitim öğrencilerinin Rehberlik ve Araştırma Merkezine yönlendirildiğini belirtti.

3.    Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin Kurulda Okunması: Okul Rehber Öğretmeni ……………………………………, okul müdürünün, müdür yardımcısının, koordinatör rehber öğretmenin, rehber öğretmenin, sınıf rehber öğretmeninin görevlerine ait maddeleri kurulda okudu. Ardından rehber öğretmenin çalışma saatleri, verilemeyecek görevler de kurulda okundu.

4.    Rehberlik Etkinlikleri Ve Sosyal Etkinliklerin Görüşülmesi: 1 ve 2. Sınıflarda etkinliklerin uygulanmayacağı, bu sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarının serbest etkinlikler ve diğer derslerin içeriklerinde gerçekleştirileceği Rehber Öğretmen …………………………………… tarafından ifade edilmiştir. 3 ve 4. Sınıflarda rehberlik etkinliklerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda sınıf rehber öğretmenleri sınıflarının rehberlik çerçeve programlarını kendileri hazırlayacaktır.

5.    Yapılacak Eğitsel Ve Mesleki Rehberlik Faaliyetlerinin Görüşülmesi: …………………………………… tarafından önerilen öğrenci başarısızlık nedenleri ve öğrenci problemleri üzerine öğrenci ve ailelere yönelik bireysel ve grup danışmalarının yapılmasına karar verilmiştir. …………………………………… tarafından dile getirilen 20-24.01.2014 Haftası Tüm Sınıflarda Öğrencilere Yönelik Birinci Dönem Eğitim Öğretim Yılının Değerlendirilmesi Ve Şubat Tatili İle İlgili Tavsiyelerde Bulunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca eğitim öğretim yılı sonunda öğrenci ve veliler için yaz tatiline ilişkin kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimi destekleyici faaliyet, kurs vb. aktiviteler hakkında bilinçlendirme yapılmasına karar verilmiştir. Sınıf öğretmeni ……………………………………, okul kuralları ve olumlu davranış örneklerinin okulun çeşitli birimlerine, öğrencilerin görebileceği şekilde asılmasını önermiştir. Kurul tarafından bu öneri benimsenmiştir. ……………………………………; merdivenlere çıkış ve iniş yönlerinde ayak resimlerinin yapıştırılmasını önermiştir. Devamsızlık ya
pan öğrencilerin sınıf öğretmeni, okul idaresi ve rehberlik servisi işbirliği ile okula kazandırılması için çalışmalar gerçekleştirilecek, ailelerine ulaşılacak ve çocuğun okula kazandırılması için görüşmeler yapılacaktır.

6.    Yapılacak Psikolojik Danışma Ve Yönlendirme Faaliyetlerinin Görüşülmesi: Rehber öğretmen ……………………………………, öğrenci başarısızlık nedenleri ve öğrenci problemleri üzerine bireysel ve grup danışmaları yapılacağını belirtti. Sınıf Öğretmeni …………………………………… stres ve kaygı problemleri yaşayan öğrencilerle bireysel görüşme yapılması gerektiğini belirtmiştir.

7.    Özel Eğitim Gereksinimli Öğrenciler ve BEP’lerin Görüşülmesi: BEP nedir? BEP Biriminin görevleri nelerdir? Kimler görev alır? Vb. konularda Rehber Öğretmen …………………………………… kurul üyelerine kısaca bilgi vermiştir. Özel Eğitim Gereksinimli öğrenci kapsamına hangi öğrencilerin girdiği, bu öğrenciler için neler yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Her öğrenci için BEP ve BÖP hazırlanması gerektiği, her öğrenci için ayrı bir BEP birimi kurulması gerektiği, üyelerin kimlerden oluşacağı yine rehber öğretmen …………………………………… tarafından anlatılmıştır. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin sınıf ve okul rehber öğretmenleri tarafından belirlenerek Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanacaktır. Özel eğitim gereksinimli öğrenciler sınıf rehber öğretmeni tarafından takip edilecek, gerekli form ve evraklar doldurulacak ve ailesine rehberlik hizmeti verecektir. Bu hizmetlerin sağlanmasında rehberlik servisi ile eş güdümlü çalışılacak, ihtiyaç duyulan durumlarda rehberlik servi
sinden yardım istenecektir. Rehberlik servisi de özel eğitim gereksinimli öğrencilerin ailelerinin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak hizmetlerini planlayıp yürütecektir.

8.    Uygulanacak Test, Anket Ve Envanterlerin Görüşülmesi: Yeni kayıt ve nakil gelen öğrencilerin bilgileri alınarak e-okul sistemine sınıf rehber öğretmenleri tarafından girilecektir. Rehber Öğretmen …………………………………… Snellen göz taraması testinin yapılacağını belirtmiştir. 4. sınıflara sosyometri testinin yapılması ve değerlendirilmesine karar verilmiştir. Yapılacak Psikososyal çalışmalarda sosyometri testi sonuçlarının da dikkate alınmasına karar verilmiştir. Öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik vb. sorunların belirlenmesine yönelik farklı anket ve tekniklerinde ihtiyaç halinde kullanılabileceğine karar verilmiştir.

9.    Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminin (UMBS) Görüşülmesi: “Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi” hakkında Rehber Öğretmen …………………………………… tarafından kurul üyelerine bilgi verilmiş, öğrenci-yetişkin herkesin bu sistemden yararlanabileceği, yaşam boyu gelişim felsefesi üzerine kurulduğu, programda mesleklerin tanıtımı, ilgi ve yetenek testlerinin yer aldığı, bireylerin bu testleri farklı tarihlerde yapabileceği ve testler arasında karşılaştırma yapabileceğini belirtmiştir. Sistemin 4. Sınıf öğrencilere tanıtılacağı, üye olmaları için teşvik edileceği ve ortaokul seçimlerinde UMBS’den yararlanılabileceği ifade edilmiştir. 4. Sınıf rehber öğretmenlerine UMBS’nin ayrıca tanıtılmasına karar verilmiştir.

10.    Psikososyal Müdahale Hizmetlerinin Görüşülmesi: “Çocuk İhmali ve İstismarı” konulu bir seminerin okul personeline verilmesi önerisi görüşüldü ve kabul edildi. Koruyucu ve önleyici müdahale anlamında öğretmenlere Psikososyal eğitimi verilmesine karar verilmiştir. Öğretmenler, aldıkları eğitimleri sınıflarında uygulayacaklardır. Risk grubu çocukların tespit edilmesine ve bu doğrultuda Psikososyal çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Parçalanmış ailelerin tespit edilmesi ve Psikososyal destek sağlanmasına karar verilmiştir. Saldırgan davranış sergileyen öğrencilerin tespit edilmesi ve aileleri ve çocuklar ile gerekli Psikososyal çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.

11.    Veli Eğitimlerinin Görüşülmesi:
7-19 Yaş aile eğitiminin devam ettirilmesine karar verilmiştir. Çocukların gelişim dönemleri ve gelişim görevleri, etkili iletişim, öğrenci-velilere yönelik verimli ders çalışma alışkanlıkları semineri, aile kuralları, çalışma ortamı, kişisel gelişim, TV, Bilgisayar Kullanımı, beslenme, uyku düzeni,  vb. konularda velilere seminer verilmesine karar verilmiştir. Gerek görüldüğü diğer durumlarda farklı konularda da çalışmalar yapılacaktır. Üst eğitim kurumları hakkında 4. sınıf velileri bilgilendirilecektir. Özel eğitim gereksinimli öğrencilerin ailelerine ihtiyaca göre seminer verilmesine karar verilmiştir.

12.    Öğrenci Seminerlerinin Görüşülmesi: Problem çözme, iletişim, okul kuralları, sosyal-toplumsal kurallar, verimli ders çalışma, üst eğitim kurumları, zaman yönetimi, TV-Bilgisayar kullanımı, doğru beslenme-başarı vb. konularda öğrencilere seminer verilmesine karar verilmiştir.

13.    Veli Görüşmeleri ve Görüşme Gün ve Saatlerinin Görüşülmesi: Sınıf veli toplantılarında velilere öğretmenlerin görüşme günü ve saatlerinin bildirilmesine; ayrıca rehberlik görüşme saatlerinin rehberlik servisine de verilmesine karar verilmiştir. Öğretmen görüşme takviminin okulun girişindeki panoya asılmasına karar verilmiştir.

14.    Rehberlik Servisine Öğrenci Yönlendirme İşlemlerinin Görüşülmesi: Aciliyet gerektiren durumların dışında rehberlik servisi ile görüşmesi istenen veli veya öğrenci hakkında –ilgili öğretmen tarafından- önceden yazılı bir şekilde bilgi verilmesi; bu bilgiler doğrultusunda rehberlik servisinin öğrenci-velilerle görüşme yapmasına karar verilmiştir.

15.    Dilek ve Temenniler: Okul Müdürü …………………………………… yeni eğitim öğretim yılının herkes için başarılı olması dilekleriyle sona erdirildi.

16.    Kapanış: 2. Dönemin başında kurulun tekrar toplanması gerektiği vurgulanarak toplantıya son verilmiştir.Adı Soyadı     Görevi         İmza

……………………………………    Müdür Yrd   
……………………………………    Rehber Öğrt   
……………………………………    Anasınıfı Öğrt.   
……………………………………    Sınıf Öğretmeni   
……………………………………    Sınıf Öğretmeni   
……………………………………    Sınıf Öğretmeni   
……………………………………    Sınıf Öğretmeni   
……………………………………    OAB Temsilcisi   
……………………………………    Öğrenci Temsilcisi   

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) Yıl...
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) Yıl Sonu Çalışma Raporu İndirmek İçin tıklayınız!

Haberi Oku