Eğitim:
Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik Taslağı
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım, İlkeler ve Kuruluş
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim okullarında; eğitim, öğretim, yönetim, üretim ve öğrenci davranışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün ortaöğretim okullarının eğitim, öğretim, yönetim, üretim ve öğrenci davranışlarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 11/04/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 31/05/ 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alan: Güzel sanatlar ve spor liselerinde uygulanan programlar ile mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan programların her birini,

b) Atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni: Meslekî ve teknik eğitim okullarında, mezun oldukları yükseköğretim programları esas alınarak teorik ve uygulamalı meslek derslerini, aylık ve ücret karşılığı okutmak, meslekî rehberlik, işletmelerde meslekî eğitim, sektörle iş birliği ve araştırma-geliştirme yapmakla görevli öğretmeni,

c) Atölye: Meslekî ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim ve öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

e) Bilişim araçları: Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu ve kamera ile bilgi toplama, saklama, tasarlama, işleme, aktarma ve çoğaltmada kullanılan bilgisayar, internet, MP3 çalar, DVD, CD, çağrı cihazı ve benzeri araçları,

f) Çerçeve öğretim programı: Bir meslek alan/dalında modüler yapıda hazırlanan öğretim programının; tanıtımı ve uygulanması ile ilgili açıklamaları, haftalık ders çizelgeleri, programda yer alan dersleri, dersleri oluşturan modülleri, modülde kazandırılacak bilgi ve becerileri gösteren program yapısını,

g) Dal: Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında uygulanan bir alan altında belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birini,

ğ) Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri: öğrencinin, zamanını kendisi plânlayarak bilgi, beceri ve tutum alanlarında ilgi ve istidadı doğrultusunda büyüme ve gelişmesini, ders dışında kendi kendine ve gücü oranında gerçekleştirme ve disipline etme faaliyetini,

h) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

ı) Disiplin cezası: Öğrencilerin kendilerinden beklenen davranışları göstermemeleri ve belirlenen kurallara uymamaları hâlinde verilen kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından birisini,

i) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

j) Eğitim-öğretim ortamı: Okullarca, okul içinde ve dışında her türlü eğitim ve öğretim etkinliklerinin yapıldığı mekânları,

k) Eğitici personel: Meslekî yeterliğe sahip öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, meslekî eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan veya meslekî ve teknik eğitim okullarında atölye, lâboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi,

l) Eğitim bölgesi: Bir koordinatör müdürün koordinesinde, eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha etkin olarak verileceği eğitim bölgesini,

m) Eğitim Kampusu: Bakanlığa bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı ifade eder.

n) e-Okul: Bakanlığa bağlı okullarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

o) Geçiş: Öğrencilerin farklı tür okul/programlar arası geçişlerini,

ö) Hazırlık Sınıfı: dokuzuncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme, anlama; okuma, anlama; konuşma ve yazma becerileri kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

p) Hizmet belgesi: Kişinin mesleğini ve çalışma süresini gösteren belgeyi,

r) İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini,

s) İşletmelerde meslekî eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okulları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okullarında veya işletme ve okullarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını,

ş) Kaynaştırma yoluyla eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarını,

t) Kontenjan: Bir okul, alan veya şubeye alınması planlanan öğrenci sayısını,

u) Koordinatör müdür: Eğitim bölgesini koordine etmek amacıyla eğitim bölgesinde yer alan okulların müdürleri arasından görevlendirilen müdürü,

ü) Laboratuvar: Derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim-öğretim ve uygulama ve üretim yapılan ortamı,

v) Millî eğitim müdürlüğü: İl veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

y) Modül: Bir meslek alanının öğretim programında kendi içinde bir bütün, tek başına öğretilebilir/öğrenilebilir içeriğe sahip olan, kendi alanındaki diğer modüllerle bütünleşerek daha geniş meslekî işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifika ile belgelendirilerek istihdam yeterliliği kazandıran program birimini,

z) Nakil: Öğrencilerin, aynı tür program uygulayan başka bir okulda öğrenimlerine devam etmek üzere okul değiştirmelerini,

aa) Okul: Genel ortaöğretim programı uygulayan liseler, mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan liseler, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile imam-hatip liselerini,

bb) Ödül: Öğrencilerin uyacakları kurallar ile kendilerinden beklenen davranışlara uymaları ve başarılarının değerlendirilmesi sonucunda takdir, teşekkür ve onur belgesi ile ödüllendirilmelerini,

cc) Öğrenci: Ortaöğretim okullarında örgün eğitim görenleri,

çç) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

dd) Ölçme araçları: Öğrencilerin bilgi, beceri ve kazanımlarının ölçülmesinde başvurulacak yazılı ve uygulamalı sınavlar ile performans görevi ve projeleri,

ee) Özel eğitim gerektiren öğrenci: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleriyle eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından, beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren öğrenciyi, 

ff) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

gg) Performans görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve elde edilen kazanımın paylaşılmasını ya da ürün olarak ortaya konmasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve ders öğretmeni rehberliğinde yaptırılan görevleri,

ğğ) Proje: Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak istedikleri bir konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları,

hh) Personel: Okullarında kadrolu, sözleşmeli veya ders ücreti karşılığı çalışan eğitim ve öğretim elemanları ile memur ve işçileri,

ıı) Rehber öğretmen: Okullarda öğrencilere rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti veren öğretmeni,

ii) Sınıf rehber öğretmeni: Okul yönetimince sorumluluğu kendisine verilen sınıf/şubenin rehberlik hizmetlerini yürüten öğretmeni,

jj) Sözleşme: İşletme, ilgili oda ve okul iş birliği içinde örgün, çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitim programına devam edecek öğrenci/çırağın ücret ve sosyal haklarını belirleyen, kendisi veya velisi ile sözleşmede yer alan taraflarca imzalanan akdi,

kk) Staj: Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını okulda yapan öğrencilerin; meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini sağlamak amacıyla yükümlü oldukları çalışmayı,

ll) Veli: Öğrencinin anne veya babasını ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

mm) Yaz uygulaması: Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin ders kesiminden yeni öğretim yılı başına kadar olan sürede staj esaslarına göre sağlık işletmelerinde yapmakla yükümlü oldukları uygulamalı meslek eğitimini,

nn) Yeterlik sınavı: Hazırlık sınıfı bulunan okullarda öğrencilerin Türkçe ve birinci yabancı dil derslerinde yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavı,

oo) Yönetici: Okullarda müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanları,

öö) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, atölye, laboratuvar, işletmelerin eğitim birimi gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını,

pp) Zümre öğretmenler kurulu: Okulda aynı dersi okutan öğretmenler ile varsa diğer eğitici personelden oluşan kurulu ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Amaç ve İlkeler, Okulların Kuruluşu ve Amaçları
 
Genel amaç ve ilkeler

MADDE 5- (1) Okullar işlevlerini; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun, öğrenci merkezli, aktif öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayışı ile yerine getirir.
 
Okulların kuruluşu

MADDE 6- (1)Genel ortaöğretim programı uygulayan genel liseler, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri ile güzel sanatlar ve spor liseleri, ilköğretim/ortaokul üzerine öğrenim süresi dört yıl olan, öğrencilerini hayata ve yükseköğretime hazırlayan yatılı ve/veya gündüzlü eğitim ve öğretim veren okullardır.

(2) Mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri ve Anadolu teknik liseleri, ilköğretim/ortaokul üzerine öğrenim süresi dört yıl olan, öğrencilerini yükseköğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlayan yatılı ve/veya gündüzlü eğitim ve öğretim veren okullardır.

(3) İmam-hatip liseleri, ilköğretim/ortaokul üzerine öğrenim süresi dört yıl olan, öğrencilerini mesleğe ve yükseköğretime hazırlayıcı programlar uygulayan, yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren okullardır.

(4) Sosyal bilimler liseleri ile Bakanlıkça uygun görülen Anadolu türü liselerde hazırlık sınıfı açılabilir.

(5) Bu okulların açılması, kapatılması ve ad verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 
Okulların amaçları
MADDE 7- (1) Okullar,

a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren, demokrasi ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,

b) Ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek hayata, mesleğe ve yükseköğretime hazırlamayı,

c) Kalkınma plânları, hükümet programları ve millî eğitim şûrası kararlarında yer alan hedefler, ilkeler ve politikalara uygun olarak insan gücü, eğitim ve istihdam ilişkilerinin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

ç) Öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesi, her bireyin farklı ve ayrı bir değer olduğu inancının verilmesine yönelik demokratik bir eğitim ortamı oluşturmayı,

d) Öğrencilere iş birliğine dayalı çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,

e) Öğrencileri araştırmaya yönelterek yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi sağlamayı,

f) Öğrencileri, çağın gereksinimlerine uygun teknolojileri kullanabilecek becerilerle donatmayı ve bilimsel gelişmelere ilgi duymalarına imkân verecek ortamları hazırlamayı,

g) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamayı,

ğ) Bilgiyi üretebilen, gerekli bilgi ve becerileri kullanarak projeler geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

(2) Ayrıca:

a) Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında; sosyal bilimler liseleri, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi,

b) Anadolu öğretmen liseleri, öğrencilere öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği ön bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı; öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarına hazırlamayı,

c) Güzel sanatlar ve spor liseleri, öğrencilere güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı; sanat ve spor alanlarında nitelikli insanların yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi; güzel sanatlar ve spor ile ilgili yükseköğretim programlarına hazırlamayı,

ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında;

1) Meslekî ve teknik eğitim alanında, yerel yönetimler, ilgili oda, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluş temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılım ve katkı sağlamayı, uygulama ve iş birliğini kurumsallaştırmayı,

2) İş ve hizmet alanlarında gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, sürekli eğitimle meslekî bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilincinin kazandırılmasını,

3) Meslekî eğitim görenlere alanlarında istihdam sağlanmasını,

4) Meslekî ve teknik eğitim sürecinde teknolojinin etkin ve verimli kullanılarak eğitimin çağdaş, bilimsel ölçütlerde ve yüksek nitelikte sunulmasını,

5) Eğitim, üretim ve hizmette uluslar arası standartlara uyulması ve meslekî eğitimde belgelendirmenin özendirilmesini,

6) Eğitimin modüler programlarla yapılması, yaşam boyu öğrenim ve sürekli meslekî eğitimin bireylere benimsetilmesini,

7) Her ortamda kazanılan yeterliklerin değerlendirilmesi ve belge bütünlüğünün sağlanmasını,

d) İmam-Hatip Liselerinde; imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını, amaçlar.
 
İKİNCİ KISIM
Eğitim ve Öğretim, Öğretim Programları, Dersler, Alan/Dala Geçiş, Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri, Resmî Tatil Günleri, Çalışma Takvimi, Rehberlik, Sosyal Etkinlikler, Okul ve Çevre İlişkileri
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim, Ders Süresi ve Günlük Çalışma Saatleri
 
Eğitim ve öğretim

MADDE 8 – (1) Eğitim ve öğretim etkinlikleri, uygulanan program türlerine ve içeriklerine uygun olarak yürütülür.

(2) Eğitim ve öğretim; bilimsel düşünme becerilerine sahip öğrenmeyi öğrenen, üretken, bilgiye ulaşabilen, iletişim kurabilen, bilişim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif olarak katılan ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirecek biçimde yapılandırılır.

(3) Programlarda öngörülen uygulamalı eğitim; okul, işletme ve/veya programların özelliğine uygun mekânlarda yürütülür.

(4) Özel eğitim gerektiren öğrenciler, bireysel yeterliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullarda açılan programlardan yararlandırılır.
 
Ders süresi ve günlük çalışma saatleri
MADDE 9 – (1) Okullarda bir ders saati süresi 40 dakika, işletmelerde yapılan meslekî eğitim ve staj veya yaz uygulamasında ise çalışma saati süresi 60 dakikadır. İki ders arasındaki dinlenme süresi en az 5 dakikadır. Dersler, zümre öğretmenler kurulunun kararı ve okul müdürünün onayı ile blok olarak da yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini aşamaz.

(2) Derslerin başlama ve bitiş saatleri ile yemek ve dinlenme saati il/ilçe millî eğitim müdürü veya ilgili müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında eğitim bölgesi danışma kurulu başkanları ile yapılan toplantıda okulların özellikleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir.

(3) İşletmelerdeki meslekî eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak bu eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile iklim koşulları ve yılın belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak, il istihdam ve meslekî eğitim kurulunun kararı ile saat 24:00 ü geçmemek üzere gece de yapılabilir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Programları, Dersler, Alan/Dala Geçiş, Ders Kitapları ve Eğitim Materyalleri
 
Öğretim programları

MADDE 10- (1) Okullarda:

a) Bakanlıkça uygun görülen; yükseköğretime, hem mesleğe hem yükseköğretime, hayata ve iş alanlarına hazırlayan ders çizelgeleri, öğretim programları ve çerçeve öğretim programları uygulanır.

b) Öğretim programları, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yanında bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine ve okul türlerine uygun olarak ortak dersler, alan dersleri ile seçmeli derslerden oluşur.

c) Ortak dersler; her öğrencinin okulu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan derslerdir.

ç) Alan dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişme imkânı sağlayan derslerdir.

d) Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.

e) Yeterli sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması hâlinde, eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek okullarda öğrencileri girişimcilik ve üretkenliğe yöneltecek çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun yeni seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilir. Bu gibi derslerin öğretim programı, eğitim bölgesindeki zümre öğretmenlerince hazırlanır ve il veya ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile bir ders yılı uygulamaya konur.

f) Bakanlıkça hazırlanan eğitim programları esas alınarak özel eğitim gerektiren öğrencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrencilerin başarıları, okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

g) Programlar düzenlenirken okulun amacı, özelliği ve türüne göre matematik ve fen grubu derslerine, sosyal bilimler grubu derslerine, öğretmenlik mesleği grubu derslerine, spor ve sanat dersleri ile yabancı dil derslerine ağırlık verilir.

ğ) Eğitim ve öğretim Türkçe yapılır.

h) Sınavla öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı bulunan okullarda matematik ve fen bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) derslerini birinci yabancı dille okutabilecek öğretmen bulunması ve en az 30 öğrencinin talep etmesi hâlinde bu derslerin öğretimi birinci yabancı dille de yapılabilir. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulayan okullarda bu sayı aranmaz.

ı) Şartları uygun olan okullarda Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilir. Bu programa katılan öğrenciler için matematik ve fen bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.

i) Okutulacak dersler ve toplam ders saati sayısı, haftalık ders çizelgesinde belirtilir.

(2) Hazırlık sınıfı öğretim programları aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Yabancı dil dersinde öğrencilere; dinleme, konuşma (karşılıklı konuşma, sözlü anlatım) okuma, yazma becerileri yönünden yabancı dil programında belirlenen kazanımlara uygun olarak eğitim verilir. Becerilerin kazandırılmasına yönelik ders saati dağılımı, hazırlık sınıfı yabancı dil zümre öğretmenlerince belirlenir.

b) Türkçe dersinde öğrencilere; dinleme/izleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretim programında belirtilen kazanımlar dikkate alınarak metinler veya etkinlikler yoluyla dinlediklerini/izlediklerini, okuduklarını anlayıp yorumlayabilme becerilerinin kazandırılması hedeflenir.

(3) Genel ortaöğretim programı uygulayan okullardan:

a) Fen liselerinde, dokuzuncu sınıf dışındaki sınıflarda matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının %50 sinden az olamaz.

b) Sosyal bilimler liselerinde, hazırlık ve dokuzuncu sınıf dışındaki sınıflarda Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersleri ile sosyal bilimler grubu derslerinin öğretim programlarının ağırlığı haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının %50 sinden az olamaz.

c) Güzel sanatlar ve spor liselerinde:

1) Resim, müzik ve spor alanları ile bu alanlara yönelik alt branşlar açılır. Bakanlığın uygun görmesi durumunda güzel sanatlara yönelik başka alanlar ve alt branşlar da açılabilir. Spor ve güzel sanatlara yönelik alanların aynı okul bünyesinde açılma zorunluluğu yoktur. Açılacak alanlar ve alt branşlar okulun fiziki alt yapısı ve çevre şartları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

2) Alan uygulamaları ve etkinlikler, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel veya toplu olarak öğretmen gözetiminde yapılan serbest çalışmalardır. Bu çalışmalarda okul yönetimince öğrencilerin okulun spor salonu, spor sahası ve diğer spor alanları ile resim atölyesi, müzik odası, laboratuvar, kitaplık ve konferans salonu gibi imkânlarından yararlanmaları için gerekli önlemler alınır.

3) Okullarda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili hangi uygulamalara ve etkinliklere yer verileceğine okul, çevre ve uygulanan programların özelliğine göre zümre öğretmenler kurulunun önerisi doğrultusunda okul yönetimince karar verilir.

4) Öğrenciler, güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili uygulama çalışmalarına ve etkinliklere öğretmenlerin gözetim ve sorumluluğunda katılır.

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında;

a) Öğretim programları, meslekî ve teknik eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda ulusal meslek standartlarına uygun olarak modüler yapıda hazırlanır.

b) Meslekî ve teknik eğitimi geliştirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı projeler çerçevesinde hazırlanan özel programlar uygulanabilir. Bu programların uygulaması ile ilgili esaslar projelerde yer alır. Proje süresi sona eren programların devamına, yaygınlaştırılmasına veya sona erdirilmesine Bakanlıkça karar verilir.

c) Modüler programlardaki dal derslerinin süreleri; çerçeve öğretim programları, ilgili modül açıklamaları ve yeterlilik tabloları doğrultusunda okulun öğretmen, öğrenci, donanım ve fiziki koşullarına göre ders yılı başlamadan önce zümre öğretmenler kurulunca belirlenir. Zümre toplantılarında dal dersleri ve bunların modülleri belirlenirken sektör temsilcileriyle iş birliği yapılır.

(5) İmam-Hatip Liselerinde genel ortaöğretim programları ve mesleğe yönelik programlar uygulanır.
 
Ders seçimi
MADDE 11– (1)Haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

(2) Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

(3) Seçmeli bir dersin öğretime açılıp okutulabilmesi için en az 8 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Ancak özel ortaöğretim okullarında bu sayı aranmaz.
 
Alan/dala geçiş

MADDE 12 – (1) Teknik liseler ile meslek liselerinin onuncu sınıflarında kurum bünyesindeki meslek alanlarına alınacak öğrenci sayısı; uygulanan program türü, okulun dershane, atölye, laboratuvar gibi fiziki kapasite ve öğretmen durumu ile sektörün ilgili alanda ihtiyaç duyduğu insan gücü dikkate alınarak; kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonunca belirlenir.

(2) Teknik liseler ile meslek liselerinin onuncu sınıflarında herhangi bir alanın eğitim ve öğretime açılabilmesi için sınıf tekrar eden öğrenciler dâhil 12 öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Yalnız bir alanda eğitim yapılan meslek lisesi programlarında, 12'den az öğrenci ile eğitime devam edilebilir.

(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında onbirinci sınıfa geçen öğrencilerin dal seçimleri de ilgi, istek ve yeteneklerine göre gerçekleştirilir. Öğrenciler dal tercihlerini, ders kesiminden itibaren ağustos ayının ikinci haftasının son iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrencisi oldukları okul müdürlüğüne yaparlar. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâlinde öğrencilerin dallara yerleştirilmesinde, sırasıyla onuncu ve dokuzuncu sınıf yıl sonu başarı puanları esas alınır. Bir dalda eğitime başlanabilmesi için, sınıf tekrar edenler de dâhil en az 8 öğrencinin bulunması gerekir. Bir alanda 8’den az öğrencinin bulunması durumunda ise mevcut öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenecek bir dalda eğitim-öğretime devam edilir. Kabul edilebilir özürleri nedeniyle süresi içinde dal tercihini yapamayan öğrenciler ile sorumluluk sınavları sonunda sınıfını geçen öğrenciler, ders yılının ilk haftası içinde okul müdürlüğünce uygun dallara yerleştirilir.

(4) Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim programları öğrencilerinden isteyenler diğer mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına geçiş için başvurabilirler. Bunlardan; sınıf tekrarına kalan ve yıl sonu başarı notu, geçiş yapmak istedikleri programa göre bir üst sınıfa devam edebilecek durumda olanların tercihleri de dikkate alınarak durumlarına uygun alan/dala geçişleri yapılır.

(5) onuncu sınıfı tekrar edecek öğrenciler isterlerse alanlarını değiştirebilir. onbirinci sınıfa geçen öğrencilerin alan değişikliği ortaöğretimde nakil ve geçişleri düzenleyen mevzuat esaslarına göre yapılacak telafi eğitiminde başarılı olunması hâlinde yapılabilir.
 
Haftalık ders programı

MADDE 13– (1) Haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde okul yönetimince hazırlanır. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dengeli dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.

(2) Haftalık ders programı düzenlenirken:

a) Okulların eğitim ortamı, öğretmen durumu, fiziki şartlar ile pedagojik esaslar göz önünde bulundurulur.

b) Dersler, özelliklerine göre üst üste veya haftanın belirli günlerine dengeli olarak dağıtılır. Bayrak törenleri dikkate alınarak beden eğitimi ve müzik derslerinin haftanın ilk ve son iş gününe konulmasına özen gösterilir.

c) Uygulamalı meslek dersleri, imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.

ç) Programda teorik ve uygulamalı derslere aynı günde yer verilmesi durumunda, teorik derslere öğleden önce, uygulamalı derslere ise öğleden sonraki saatlerde yer verilmesine özen gösterilir.
 
Ders kitapları ve eğitim materyalleri
MADDE 14– (1) Ders kitapları, Bakanlıkça belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

(2) Ders kitabı ya da ders kitabı yerine kullanılacak basılı veya elektronik ortamda hazırlanan eğitim araç, gereç ve materyallerinin temini ve kullanımı ile ilgili hususlarda 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.Uygulamalı meslek derslerinde çerçeve öğretim programlarına uygun modüler eğitim araç, gereç ve materyalleri kullanılır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmî Tatil Günleri ve Çalışma Takvimi
 
Resmî tatil günleri

MADDE 15 – (1) Hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışında okulların resmî tatil günleri şunlardır:

a) Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim günü saat 13.00'te başlar, 29 Ekim günü tören yapılır ve akşamı sona erer).

b) Yılbaşı tatili (1 Ocak günü).

c) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan günü).

ç) Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs).

d) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs günü törenden sonra başlar ve 20 Mayıs günü akşamı sona erer.).

e) Zafer Bayramı (30 Ağustos günü).

f) Ramazan Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 3,5 gündür).

g) Kurban Bayramı (Arife günü saat 13.00'te başlar 4,5 gündür).

ğ) Mahallî kurtuluş günü (1 gün).

(2) Öğleden sonra tatil olan günlerde yarım gün programı uygulanır. 

Çalışma takvimi

MADDE 16 – (1) Ders yılı iki döneme ayrılır, ders yılının başlaması, yarıyıl ve yaz tatilleri ile ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün haftanın ilk üç iş gününe rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, bir önceki haftanın son iş gününe alınarak kısaltılabilir. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.
(2) Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması gibi nedenlerle il veya ilçe sağlık kurulunun gerekli gördüğü ve mülki makamın onayladığı durumlarda okullarda öğretime ara verilir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin derslerinde eksik kalan konularda yetiştirilmesi için okul yönetimleri ve millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler işletmelerin şartlarına uyar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rehberlik, Sosyal Etkinlikler, Okul ve Çevre İlişkileri
 
Rehberlik ve psikolojik danışma


MADDE 17 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma servisi oluşturulur. Bu hizmetlerin yürütülmesi için uygun ortam sağlanır ve gerekli araç ve gereç kullanıma hazır hâle getirilir.
(2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
 
Zararlı alışkanlıklardan korunma

MADDE 18 – (1) Okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin artırılması ile ilgili olarak zararlı alışkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin şiddetten korunması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri kapsamında okul merkezli temel önleme çalışmaları yürütülür. Bu konuda, öğretmen, veli, üniversite, kolluk kuvvetleri ve çevre ile iş birliği yapılarak okul yönetimince gerekli önlemler alınır.
 
Sosyal etkinlikler

MADDE 19 – (1) Öğrencilerde; ders programlarıyla birlikte özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirecek, yeni ilgi alanları oluşturacak, bireysel yetenek ve beceriler kazandıracak, katılımcı ve demokratik eğitim ortamını destekleyici, okul içi ya da okullar arası bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları ve/veya bu etkinliklerden yararlanmaları için gerekli tedbirler alınır.

(2) Okullardaki öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinlikleri, geziler, törenler ile diğer bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yapılacak çalışmalar 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
 
Okul ve çevre ilişkileri
MADDE 20 – (1) Eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğrenci merkezli okul anlayışı ön planda tutulur ve okul, aile ve çevre ilişkilerine önem verilir.

(2) Okul yöneticileri, faaliyetlerini tanıtır, öğretmen, öğrenci, veli ve kamuoyunu yapılan çalışmalar konusunda
bilgilendirir ve okulun amaçlarının gerçekleşmesi için yönlendirir.

(3) Yönetici, öğretmen ve diğer personel; okul, aile ve çevre ilişkilerinde tutarlı, duyarlı, ölçülü, sevgi ve saygıya dayalı bir anlayış sergiler.
 
ÜÇÜNCÜ KISIM
Öğrenci İşleri
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıt, Kabul ve Öğrenci Görevlerine İlişkin Hükümler

 
Kayıt zamanı
MADDE 21– (1) Kayıtlar, çalışma takviminde belirlenen süreler içinde yapılır. Bu süre içinde kayıtlarını yaptıramayanlardan özürlerini belgelendirenler için valilikçe gerekli önlemler alınır.
(2) Okulların sınav, başvuru ve kayıt-kabul tarihleri ile kayıtlara ilişkin diğer hususlar, Bakanlık veya Valilikçe belirlenir ve iletişim araçları yoluyla ilan edilerek kamuoyuna duyurulur.
(3) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okullara kayıtlarında gerekli tedbirler alınır.
 
Öğrenci yerleştirme komisyonları
MADDE 22– (1) İllerde ve birden fazla okul bulunan ilçelerde okullar arası koordinasyonu sağlamak üzere öğrenci yerleştirme komisyonu kurulur. Komisyon; İl/ilçe millî eğitim müdürünün yetki ve sorumluluğunda il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, her okul türü için belirlenen birer müdürden oluşturulur.

(2) İhtiyaç durumunda toplanan ve ders kesimine kadar görev yapan bu komisyonlar:

a) Yerleşim birimindeki okullara yeni kayıt olacak öğrenci kapasitesini ve hangi çevreden öğrenci kabul edileceğini belirler.

b)  Özel eğitim gerektiren öğrencilerin durumlarını dikkate alarak okullara dengeli bir şekilde dağıtılmaları için gerekli önlemleri alır. Bu çerçevedeki okullarda, özel eğitim gerektiren öğrencilerin yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı özel eğitim gerektiren öğrenci grubundan öğrenci bulunmamasına ve öğrencilerin özel durumlarına göre gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır.

c) Derslik, laboratuvar, işlik, atölye ve benzeri eğitim ortamlarının kapasite ve kullanılabilme durumlarını belirler.

(3) Görme, işitme, kekemelik, spastik ya da ortopedik engeli bulunanların; durumlarına uygun meslek alan/dalına ya da programa yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır. Zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin meslekî ve teknik eğitim programlarında kaynaştırma eğitimine alınıp alınamayacağı, eğitime alınacakların devam edebilecekleri programlar, okullarla rehberlik ve araştırma merkezleri iş birliğinde belirlenir.
 
Sınavla öğrenci alan okullarda kontenjan belirlenmesi
MADDE 23- (1) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda kontenjan tespiti:

a) dokuzuncu sınıflara ve hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen, okul-aile birliğini temsilen bir veli ve okul öğrenci meclisi başkanının katılımıyla bir komisyon oluşturulur.

b) dokuzuncu sınıflara ve hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarına her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak sınıf tekrarına kalan öğrenciler dışında her şube için 30 öğrenci olmak üzere komisyon tarafından tutanakla tespit edilir.

c) Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine her yıl alınacak öğrenci sayısı 120’yi, güzel sanatlar ve spor liselerinin güzel sanatlarla ilgili alanların her birine alınacak öğrenci sayısı 30’u, spor alanına alınacak öğrenci sayısı ise 90’ı geçemez.

(2) Kontenjanların ilanı:

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okulların hazırlık veya dokuzuncu sınıfına alınacak öğrenci sayısı ile açılacak şube sayısı, her yıl mayıs ayı içerisinde ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak okulların bağlı bulunduğu Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan, tercih ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda ilân edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz.

b) Güzel sanatlar ve spor liselerinin alanlara göre dokuzuncu sınıfına alınacak öğrenci sayısı ile açılacak şube sayısı her yıl mayıs ayı içerisinde ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir.  Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim tarafından ilan edilir.
 
Sınavsız öğrenci alan okullarda kontenjan belirlenmesi

MADDE 24- (1) Sınavsız öğrenci alan okullara e-Kayıt sistemi ile öğrenci alınır. Bu okulların dokuzuncu sınıfına alınacak öğrenci sayısı ile açılacak şube sayısı ilgili komisyonlarca belirlenip, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak
e-Kayıt sistemine yansıtılır.

(2) Bu okullara alınacak öğrenci sayısının planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının 30’u geçmemesi esastır. Ancak, öğrenci sayısının çok fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda, eğitim ortamı uygun olmak kaydıyla bir şubedeki öğrenci sayısı 40 olabilir.
 
Sınıf, şube ve grup oluşturma
MADDE 25- (1) Sınavsız öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında;öğretmen sayısı, derslik, atölye, laboratuvar ve donatım durumu dikkate alınarak tüm sınıflarda bir şubedeki öğrenci sayısının 30’u aşmaması esastır. Öğrenci sayısının çok fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu durumlarda, eğitim ortamı uygun olmak kaydıyla bir şubedeki öğrenci sayısı 40 olabilir.

(2) Dokuzuncu sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf tekrar eden öğrenciler ile onuncu sınıfta sınıf tekrar eden öğrencilerin sayısı 12 den az olan programlarda sınıf oluşturulmaz. Bu öğrenciler, ilgi ve istekleri dikkate alınarak diğer programlara yönlendirilir. onbir ve onikinci sınıflarda ise öğrenci sayısının 8 den az olmaması esastır.

(3) Kayıt yaptıran ve sınıf tekrar eden öğrenci sayısı 12 den az olan programlarda sınıf oluşturulmaz. Bu öğrenciler, ilgi ve istekleri dikkate alınarak diğer programlara yönlendirilir.

(4) Okulun aynı meslek alan/dalında atölye ve laboratuvar donatımı olmaması nedeniyle beceri eğitimlerini iş yerlerinde yapan en az 8 kişiden oluşan öğrenci grubu için okul müdürü tarafından öğretmen görevlendirilir.

(5) Mesleki açıköğretim lisesi yüz yüze eğitim uygulamalarında öğrenci grup sayısı Mesleki Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
 
Başvuru, kayıt ve kabul
MADDE 26– (1) Okullara kayıt ve kabuller;

a) Sınavsız öğrenci alan okullara kayıt ve kabul işlemleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre e-Kayıt sisteminde yapılır. Parasız yatılılığı kazanan öğrenciler, şehit veya malul gazi çocukları ile son üç ay içinde anne veya babası ölen ya da kamu görevinden dolayı anne veya babasının görev yeri değişen öğrenciler ile 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim tedbiri kararı verilen çocuklar için e-Kayıt sistemine başvuru şartı aranmaz.

b) Bakanlıkça uygun bulunan okul ve programlara ortaöğretim yerleştirme puanı ve/veya özel yetenek, mülakat/mülakat ve beden yeterliği sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî sınav sistemiyle öğrenci alan okullara öğrenci kaydı, ortaöğretime yerleştirme puanı esas alınarak yapılır. Sınav ya da sınavlar, ortaöğretime yerleştirme puanının belirlenmesi ve öğrenci yerleştirme ile ilgili usul ve esaslar kılavuzda belirtilir.

c) Güzel sanatlar ve spor liselerine öğrenci seçimi ile kayıt ve kabul işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılır.

ç) Açıköğretim Lisesi ve Mesleki Açıköğretim Lisesinden gelen öğrencilerin kayıt ve kabulleri, örgün ortaöğretimde öğrenim haklarının bulunması ve bu Yönetmelikte yer alan kayıt-kabul şartlarını taşımaları hâlinde yapılır.

(2) Örgün ortaöğretim okullarına ilk defa kaydolacakların, öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olmaları gerekir. Tasdikname ile kaydolacaklarda ise sınıf tekrarı yapmış ve öğrenim hakkını kullanmamış sayılma süreleri de dâhil öğrenim göreceği okulun azami bitirme süresindeki yaş sınırını uygun olma şartı aranır.

(3) Kayıt ve kabuller; öğrencinin diploma, tasdikname veya denklik belgesi bilgilerine göre yapılır. e-Okul sisteminde kayıtlı bulunan belgelerin ayrıca aslı istenmez. Ancak e-Okul sisteminde kayıtlı olmayan belgelerin örneği alınarak aslı öğrenci ya da velisine iade edilir. Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınır.
(4)Meslekî ve teknik eğitim programlarından yararlanmak isteyenlerin, bünyelerinin ve sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde sağlık raporuyla belgelendirilir.
(5) Evli olanların kayıtları yapılmaz.
 
Yurtdışından gelen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt-kabul ve nakilleri

Madde 27- (1) Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden; ikili kültür anlaşmaları çerçevesinde öğrenci değişim programına göre yurt dışına gidenler ile bunun dışında yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin kayıt kabul ve nakilleri, bulundukları ülkede en az bir dönem öğrenim görmeleri ve okulun nakil şartlarını taşımaları hâlinde denklik belgesine dayalı olarak önceki okullarına veya aynı tür diğer okullara yapılır.

(2) Denklik belgesi 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.
 
 
 
 
Yabancı uyrukluların kayıt ve kabulleri
MADDE 28– (1) Yabancı uyrukluların kayıtlarında:
a) Usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır.
b) Ülkesi belli olmayan (Haymatlos) veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancı çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre kayıtları yapılır.
c) Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Ancak, anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.
ç) Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıt ve kabulleri için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır.
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.
(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik ve 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
Öğrenci bilgilerinin e-Okula aktarılması ve kesin kayıt
MADDE 29 – (1) Kayıtları yapılan öğrencilerden e-okul sistemi içerisinde yer alanların bilgileri, e-okul sisteminde aktarılır, olmayanların ki ise işlenir.
(2) Yeni kayıt olan öğrencilerden ders yılı başlamadan önce okullardan ayrılmak isteyenlerin kayda esas belgelerinin arka sayfasına açıklama yapılıp kayıt sırasında alınan zarfın üzerine “Kayıt evrakını aldım.” ibaresi yazıldıktan ve imzalatıldıktan sonra belgeleri velisine iade edilir.
 
Sınıf başkanlığı
MADDE 30 – (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için bir sınıf başkanı ve bir başkan yardımcısı seçer. Sınıf başkanlığının boşalması hâlinde aynı yolla yeniden sınıf başkanı seçilir.
 
Öğrenci nöbetleri
MADDE 31– (1) Öğrencilerin görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere nöbet görevi verilir. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleri ile nöbetçi öğrencilerin görevleri okul yönetimince belirlenir ve nöbetçilere duyurulur.
(2) Nöbetçi öğrenciler, nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür yardımcısına veya okul müdürüne bilgi vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okullarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevi verilebilir.
 
Öğrenci/kursiyer nöbetleri
MADDE 32-(1) Öğrenci veya kursiyerlere nöbet görevi verilebilir. Nöbet yerleri, nöbet günleri, nöbetin başlama ve bitiş saatleri ile nöbetçi öğrenci veya kursiyerlerin görevleri kurum yönetimince belirlenir. İşletmelerde meslekî eğitime katılan öğrenci veya kursiyerlere, bu günlerde nöbet görevi verilmez.
(2) Nöbetçiler, nöbetçi öğretmen veya müdür yardımcısına bilgi vermek koşuluyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrenci/kursiyerlerin nöbet tuttukları günler devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu okullarla hafta sonunda uygulamalı eğitimin devam ettiği kurumlarda bu günlerde de nöbet görevi verilir.
 
Öğrenci velisi
MADDE 33 – (1) Eğitim ve öğretim süresince her öğrencinin velisinin bulunması zorunludur. Yatılı okul yöneticileri, asıl velisinin yazılı iznine bağlı olarak yatılı öğrencinin velisi olabilirler.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Geç Gelme, Devamsızlık ve Kayıt Silme
 
Geç Gelme
MADDE 34 — (1) Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.
 
Devam-Devamsızlık
MADDE 35 — (1) Öğrenciler okula devam etmek zorundadır. Okul yönetimi ve velisinin bilgisi dışında devamsızlık yapanlar ile okula geldiği halde mazeretsiz olarak derse girmeyen öğrencilere rehberlik yapılarak gerekli tedbirler alınır. Bu davranışı alışkanlık haline getirenler hakkında disiplin işlemi uygulanır.
(2) Bir ders yılında toplam iş gününün dörtte üçünden daha az okula devam eden öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Bunlardan öğrenim hakkı bulunanlar; takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir, bulunmayanların ise okulla ilişiği kesilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan veya okulu ile ilişiği kesilen öğrencilerin durumları velisine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir.
(3) Günlük toplam ders saatinin yarısı kadar derse gelmeyenlerin devamsızlığı yarım gün, toplam ders saatinin yarısından daha fazla gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün sayılır.
(4) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi ya da yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç ''5 iş günü'' içinde okul yönetimine bildirilir.
(5) Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlık süresinden sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahallin mülkî idarî amirliklerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmaları gerekir.
(6) Yetiştirme ve telafi programlarına devam zorunludur. Yetiştirme ve telafi programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin dörtte üçü kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.
(7) Özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içinde velisine kısa mesaj veya e-posta yoluyla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, devamsızlığın her onuncu günü bitiminde velisine yazılı olarak bildirilir. Öğrencinin devamsızlığı ile ilgili velisine yapılacak tebligat işlemi, normal posta ile yapılabileceği gibi bilişim araçları ile de yapılabilir. Toplam devamsızlığı 40 günü aşan öğrencinin durumu velisine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir. Devamın sağlanmaması durumunda ise öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız sayılacağı belirtilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nakil ve Geçişler
 
Sınavla öğrenci alan aynı tür okullar arasında nakil
MADDE 36- (1) Merkezi sınavla öğrenci alan aynı tür okullar arasında nakil ve geçişler;
a) Okulların taban puan ve kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir ve bu sistem üzerinden nakiller yapılır.
b) Nakiller açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun sınıf tekrarına kalan öğrenciler hariç olmak üzere kendi sınıf seviyesindeki öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir.
c) Sınıf bazında oluşacak açık kontenjanlar, sınıf tekrarına kalan öğrenciler hariç olmak üzere şube öğrenci sayısı 30’u geçmeyecek şekilde belirlenir.
(2) Yetenek sınavıyla öğrenci alan aynı tür okullar arasında nakil ve geçişler;
a) Güzel sanatlar ve spor liselerinde nakiller; naklen gidilmek istenilen okulda alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince e-Okul sistemi üzerinden yapılır.
b) Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde dokuzuncu sınıflar için ilköğretim diploma puanı; diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre yapılır.
(3) Anadolu türü mesleki ve teknik okullarda nakiller; ilgili alan/dalda açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Alan/dalda kontenjanın dolmaması halinde yerleştirmeye esas taban puanın altında puanı olan öğrencilerin nakilleri de yapılır. Ancak, nakil istenilen okulda, öğrencinin devam ettiği meslek alan/dalının bulunmamasına bağlı zorunlu nakillerde;
a) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması şartıyla onuncu sınıfta alan, onbirinci sınıfta ise aynı alanda dal değişikliği yapılabilir.
b) Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunmaması halinde yıl sonu puanı alınamayan dersler için bu Yönetmeliğin sorumlulukla ilgili hükümleri uygulanır.
c) Onikinci sınıflarda alan/dal değişikliği yapılmaz.
(4) Yukarıda belirtilen okullarda kontenjan şartı nedeniyle nakli yapılamayan öğrencilerden anne veya babası ölen veya kamu görevinden dolayı anne veya babasının görev yeri değişen öğrencilerin nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri halinde, yerleştirmeye esas taban puanı şartının korunması ve sınıflardaki azami şube öğrenci mevcudunun % 10’unu geçmeyecek şekilde anne veya babasının ikametinin veya memuriyet görevinin bulunduğu yerleşim yerinde bulunan kapsam dâhilindeki okullardan birine yapılır.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan nakillerde, nakil şartlarının eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli yapılır.
(6) Nakil şartlarının taşınması durumunda hazırlık sınıfından dokuzuncu sınıfa, dokuzuncu sınıftan hazırlık sınıfına içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil yapılabilir
 
Sınavla öğrenci alan farklı tür okullar arasında nakil ve geçişler
MADDE 37- (1) Merkezi sınavla öğrenci alan farklı tür okullar arasında nakil ve geçişler; Nakil şartlarının taşınması durumunda, hazırlık sınıfından onbirinci sınıfa kadar (onbirinci sınıf hariç) programlar arasında nakil ve geçiş yapılabilir. Bu durumdaki nakil ve geçişlerde alt sınıf/sınıflarda dahil öğrencinin görmüş olduğu dersler sınıf seviyesinde karşılaştırılır ve okunmayan veya okunduğu halde haftalık ders saati sayısı farkı birden fazla olan derslerden sorumlu tutulur ve sorumlulukla ilgili hükümler uygulanır.
(2) Güzel sanatlar ve spor liseleri, sağlık meslek liseleri ile mesleki ve teknik okulların mülakat/mülakat ve beden yeterliliği, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarına, kendi türü dışındaki okul ve programlardan öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.
(3) Farklı tür program uygulayan ortaöğretim okullarından mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına geçişler; Onuncu sınıfta iki dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda doğrudan, onuncu sınıfın sonunda ise geçiş yapılacak alanın uygulamalı meslek derslerinden onuncu sınıf programlarından yaz tatili süresince yetiştirme programı esaslarına göre yapılacak telafi eğitimi sonunda gerçekleştirilir. Telafi eğitimi sonunda öğrencilerin, geçer puan alamadıkları derslerden sorumlu olarak onbirinci sınıfa geçişlerine ve dal seçmelerine imkân sağlanır. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının farklı alanlarında öğrenim gören öğrenciler de onuncu sınıf sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde aynı hükümler uygulanır. Telâfi eğitiminin yapılabilmesi için en az sekiz öğrencinin başvuruda bulunması gerekir.
(4) Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçişlerde, dokuzuncu sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarılı olanlar Temel Dini Bilgiler dersinden muaf, Kur’an’ı Kerim ve Mesleki Arapça derslerinden sorumlu; dokuzuncu ve onuncu sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden başarılı olanlar dokuzuncu sınıf Temel Dini Bilgiler dersi ile onuncu sınıf Siyer dersindenmuaf, dokuzuncu ve onuncu sınıf Kur’an’ı Kerim ve Meslekî Arapça derslerinden ise sorumlu tutulurlar.
(5) Naklen gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının taşınması durumuna bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil değişikliği yapılarak nakil gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci velisi ile iş birliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır 1ve uygular.
(6) Nakil şartlarının taşınması durumunda hazırlık sınıfından dokuzuncu sınıfa, dokuzuncu sınıftan hazırlık sınıfına içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil yapılabilir
 
Sınavsız öğrenci alan okullara nakil ve geçişler
MADDE 38 – (1) Genel liselere nakil ve geçişler;
a) Resmî ve özel Anadolu lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, polis koleji ve askeri liselerden aynı sınıf seviyesinde zamana bağlı olmaksızın,
b) Farklı tür program uygulayan okullardan;
1) Dokuzuncu sınıflarda zamana bağlı olmaksızın,
2) Onuncu ve onbirinci sınıfların sonunda ders kesiminden, yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen sürede  nakil ve geçiş yapılır.
3) Hazırlık sınıfından dokuzuncu sınıfa, dokuzuncu sınıftan hazırlık sınıfına içinde bulunulan öğretim yılının kasım ayının son iş gününe kadar,
(2) Farklı tür program uygulayan ortaöğretim okullarından mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına nakil ve geçişler;
a) dokuzuncu sınıfta zamana bağlı olmaksızın, onuncu sınıfta okuyanlar kasım ayının son iş gününe kadar yapılır.
b) Onuncu sınıfın sonunda bir üst sınıfa geçmeye hak kazananlar için, geçiş yapılacak alanın onuncu sınıf uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yetiştirme programı esaslarına göre yapılacak telafi eğitimi sonunda yapılır.
c) Telafi eğitimi sonunda öğrencilerin, geçer puan alamadıkları derslerden sorumlu olarak onbirinci sınıfa geçişlerine ve dal seçmelerine imkan sağlanır. Mesleki ve teknik okulların farklı alanlarında öğrenim gören öğrenciler de onuncu sınıf sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde aynı hükümler uygulanır. Telâfi eğitiminin yapılabilmesi için en az sekiz öğrencinin başvuruda bulunması gerekir.
(3) Farklı tür program uygulayan ortaöğretim okullarından imam hatip liselerine nakil ve geçişler;
a) Dokuzuncu sınıftan onbirinci sınıfın başlangıcına kadar, ders kesiminden yeni ders yılının ilk haftasına kadar geçen sürede yapılır.
b) Dokuzuncu sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden başarılı olanlar Temel Dini Bilgiler dersinden muaf, Kur’an-ı Kerim ve Mesleki Arapça derslerinden sorumlu; dokuzuncu ve onuncu sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden başarılı olanlar dokuzuncu sınıf Temel Dini Bilgiler dersi ile onuncu sınıf Siyer dersindenmuaf, dokuzuncu ve onuncu sınıf Kur’an-ı Kerim ve Meslekî Arapça derslerinden ise sorumlu tutulurlar.
(4) Bu madde kapsamında Hazırlık sınıfından dokuzuncu sınıfa, dokuzuncu sınıftan hazırlık sınıfına içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılır.
(5) Açık öğretim lisesi ile mesleki açık öğretim lisesinden; yaş itibariyle örgün orta öğretim okullarına kayıt-kabul şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almamış olmak kaydıyla ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılır. Öğrencilerin, kredisini aldıkları dersler ile okulların sınıflar bazında haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri karşılaştırılarak eşleştirilir ve rehberlik saati hariç toplam ders saati sayısının iki katı kredi almış olanların nakil ve geçişleri ilişkilendirildikleri sınıfa yapılır.
(6) Mesleki ve teknik okullar ile özel okullar hariç, nakiller adrese dayalı olarak gerçekleştirilir. Ancak veli veya öğrencinin can güvenliği, yangın, doğal afet, öğrencinin sağlık durumunda meydana gelen olumsuzlukların belgelendirilmesi, okuldan tasdiknameyle uzaklaştırma cezası alınması ve ilgili mevzuatı kapsamında koruma altına alınması gibi zorunlu nakillerde adrese dayalılık şartı aranmaz.
(7) Nakil isteği kabul edilen öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu dersler, yeni okulun alt sınıf/sınıflarındaki tüm dersler ile sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Buna göre;
a) Öğrenciler alt sınıf/sınıflarda görmediği ortak ve seçmeli dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısındaki eksikliğin bir saatten fazla olduğu ortak ve seçmeli derslerinden sorumlu tutulur. Bu öğrenciler sorumluluk sınav döneminde sınava alınır.
b) Sınıf veya sınıflar bazında eksik olan ders saatleri; yeni okulun haftalık ders saati toplamı esas alınarak, öğrencinin isteği doğrultusunda seçmeli derslerden sorumlu tutularak tamamlatılır. Yeni okulunun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okuluna ait sorumlu olduğu derslerden muaf tutulur.
c) Nakil yapan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bu öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu ve yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen derslerinin puanları dikkate alınmaz.
 
Şehit ve gazi çocuklarının nakilleri
MADDE 39- (1)Bu okullarda öğrenim gören şehit veya gazi çocuklarının nakilleri, durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerinde bulunan aynı türdeki okullardan birine yapılır. Bu çerçevede nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, okulun nakile esas taban puan ve kontenjanın belirlenmesinde dikkate alınmaz.
 
Nakil ve geçişlerde başvuru ve değerlendirme
MADDE 40- (1) Nakil ve geçiş başvurusu, veli tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu okul müdürlüğünce naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya red işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul üzerinden gerçekleştirilir.
(2) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda, e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil başvuruları, ilgili okul müdürlüğünce haftanın son iş günü değerlendirilir. Değerlendirme ile ilgili tutanak, e-Okul sistemi üzerinden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden bildirilir. Ayrıca veliye bilgi verilir.
(3) Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır.
(4) Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alınan meslekî ve teknik okullar arasında ikamet değişikliği nedeniyle aynı yerleşim biriminde öğrenci nakli yapılabilmesi için, nakil istenilen okulda kontenjan bulunması ve öğrencinin kaydına esas taban puanının o programa aynı yıl kaydedilen öğrencinin puanından az olmaması gerekir. Ancak öğrencinin onuncu sınıf sonunda öğrenim gördüğü alanın, okulunda bulunmayan bir dalında öğrenim görmek istemesi halinde; aynı yerleşim birimindeki aynı türdeki başka bir okulda dal tercihine bağlı olarak nakil yapılabilir. Bu tür nakillerde aynı sınıf seviyesinde kontenjan bulunması yeterli olup, taban puan şartı aranmaz.
(5) Özel öğretim okullarından meslekî ve teknik okullara, nakil ve geçişlerde programların ve kayıt-kabul şartlarının uygunluğu esas alınır. Özel öğretim okullarından merkezî yerleştirme puanıyla öğrenci alınan meslekî ve teknik okullarına nakil ve geçiş yapılabilmesi için alan/dalında boş kontenjan bulunması ve ayrıca öğrencinin ortaöğretim yerleştirme puanının nakil ve geçiş yapacağı sınıf seviyesinde aynı yıl kayıt yaptıran öğrencilerin taban puanından az olmaması gerekir.
(6) Anadolu türü okullardan Anadolu meslekî ve teknik okullarına geçmek isteyen öğrencilerin, geçiş yapılacak okulun genel kayıt-kabul şartlarını taşıması ve kontenjan bulunması hâlinde yalnız dokuzuncu sınıf süresince ve onuncu sınıfta ders yılının başladığı ilk bir ay içerisinde geçiş sağlanır.
(7) Merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alınan meslekî ve teknik okullara yapılan zorunlu nakillerde, kayıtlı olduğu alan/dal, kontenjan ve kayda esas başarı durumu dikkate alınır. Öğrencinin yerleştirmeye esas puanına en yakın puanla öğrenci alan okula kaydı puan üstünlüğüne göre yapılır. Anadolu sağlık meslek liseleri dışındaki meslekî ve teknik ortaöğretim okullarında bu tür zorunlu nakillerde, sınıf mevcudunun 36’yı geçmesi halinde ikinci bir şube oluşturulabilir.
(8) Anadolu sağlık meslek liseleri arasındaki nakil işlemleri; nakil istenilen okulda alan/dal/sınıf bazında boş kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun aynı alan/dal/sınıfına yerleştirilen öğrencinin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır. Bu okullara diğer ortaöğretim okullarından nakil/geçiş yapılmaz.
(9) Anadolu meslekî ve teknik ortaöğretim programlarına kayıtlı öğrencilerden isteyenler, kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer meslekî ve teknik ortaöğretim programlarının aynı meslek alan/dallarına geçiş yapabilirler.
(10) Açık Lise ve Meslekî Açık Öğretim Lisesinden meslekî ve teknik ortaöğretim programlarına nakil ve geçişler, yaş itibariyle örgün ortaöğretim okullarına kayıt-kabul şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almamış olmak kaydıyla ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde yapılır.
(11) Öğrenci nakil ve geçişinin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir, bilgilenme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde öğrenci yeni okulunda öğrenime başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil ve geçiş isteğinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir, nakil ve geçiş işlemi e-okul sisteminden iptal edilir.
(12) Naklen gelen öğrencinin önceki okulda görmüş olduğu dersler sınıf seviyesinde karşılaştırılır. Buna göre;
a) Öğrenci görmediği dersler ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir saatten fazla olan derslerden sorumlu tutulur ve sorumluluk sınavına alınır.
b) Alan/dal değişikliği veya başka nedenlerle alınamayan modüller; kurs, yetiştirme programı veya öğrencinin bireysel öğrenme sonucunda talep etmesi halinde yapılacak bir sınavda başarılı olması yoluyla tamamlatılır. Bu şekilde alınan modüller ve dersler e-Okul sisteminde gösterilir.
c) Farklı tür program uygulayan orta öğretim okullarından meslekî ve teknik orta öğretim okullarına onuncu sınıf sonunda nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, meslekî ve teknik orta öğretim okullarının onuncu sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak seçtikleri alan/dala ait okumadıkları teorik ve uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yoğunlaştırılmış telafi eğitimine alınırlar. Bu eğitimin uygulanabilmesi için en az sekiz öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Yoğunlaştırılmış telafi eğitimi süresi yetiştirme programları ile ilgili esaslar çerçevesinde belirlenir.
ç) Yoğunlaştırılmış telâfi eğitimi sonunda; tüm derslerden başarılı olanlar ile yıl sonu başarı ortalamasıyla doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçmeye hak kazananların onbirinci sınıfa kayıtları yapılır. Başarısız olanlar önceki okullarında ya da sınıf tekrarı yapmamış olmaları kaydıyla meslekî ve teknik orta öğretim okullarının onuncu sınıflarında öğrenimlerine devam edebilirler.
d) Çerçeve öğretim programlarına göre alt sınıflarda sorumlu dersi bulunan öğrencinin naklen geldiği okulun haftalık ders çizelgesinde yer almayan önceki okula ait sorumlu olduğu derslerden muaf tutulur.
e) Nakil yapılan öğrencilerin yılsonu başarı durumları yeni okulun haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Bu öğrencilerin önceki okulunda görmüş olduğu ve yeni okulundaki derslerle ilişkilendirilemeyen derslerinin puanları dikkate alınmaz.
 
DÖRDÜNCÜ KISIM
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi, Sınavlar ve Sınıf Geçme, Erken Mezuniyet, Yetiştirme Programı, Telafi Programı, Yoğunlaştırılmış Eğitim, Okul Birincilerinin Tespiti ve Mezuniyet Puanı
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
 
Ölçme değerlendirmenin genel esasları
MADDE 41 –  (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir;
a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.
b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, çoktan seçmeli testler, kısa cevaplı testler, uygulamalı sınavlar, performans görevi ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimindealınan puanlara göre tespit edilir.
c) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli kontrol ederek değerlendirir. Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlar ile kazanımlar esas alınarak hazırlanır.
ç) Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur.
d) Öğrencilerin başarısının değerlendirilmesinde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler bir bütün olarak ele alınır.
e) Öğrencilerin başarısını belirlemek için kullanılan her türlü ölçme araç ve yöntemlerinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen hususlar öne çıkarılır.
f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde; geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.
g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.
 
Puanla Değerlendirme
MADDE 42 — (1) Sınav, performans görevi, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-okul sistemine işlenir.
(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
 
Puan         Derece     
85,00-100    Pekiyi
70,00-84,99  İyi
55,00-69,99  Orta
45,00-54,99  Geçer
0-44,99      Geçmez
 
İKİNCİ BÖLÜM
Sınavlar
 
Yazılı ve uygulamalı sınavlar
MADDE 43 - (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;
a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden; üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz. Her dönemde sınavlardan bir tanesi çoktan seçmeli test ile yapılır.
b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.
c) Yazılı olarak yapılan sınavlarda en az beş soruya yer verilir ve cevaplar kısa tutulur. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı/tamamlamalı, doğru/yanlış ve benzeri sınav türlerinde ise daha çok sayıda soruya yer verilir.
ç) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.
d) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
e) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli ve sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.
f) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, öğretmenler tarafından e-Okul sistemine işlenir ve sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.
g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir.
ğ) Sınıf rehber öğretmeni, sınavlarla ilgili olarak aynı sınıftaki ders öğretmenleri arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.
h) Kaynaştırma öğrencileri için bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrencilerin başarıları, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
 
Beceri sınavı
MADDE 44- (1)İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son haftasında beceri sınavına alınırlar. Bu sınav, dersin özelliğine göre komisyonca alınacak karar doğrultusunda, uygulamalı ve/veya yazılı olarak yapılır.
(2) Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan meslek alanlarında, işletmede eğitimi yapılan her ders için beceri sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrı yapılabilir. Ancak bu derslerin değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılır.
(3) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile kurum ve iklim koşulları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki beceri sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.
(4) Beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili kurumun ilgili alan/bölüm/atölye/ laboratuvar şeflerinden birisi, alan öğretmenleri ve il/ilçenin o meslek alan/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır.
(5) Beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun; 80 puanı sınav, 20 puanı da iş dosyasına takdir edilir.
(6) Uygulamalı derslerin eğitimini okulda gören öğrencilere beceri sınavı yapılmaz.
 
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 45- (1) Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile kullanılır.
(2) Öğretmen, başarıyı etkileyen ve öğrenciler tarafından ulaşılamayan kazanımları belirleyerek gerekli işlenişi yapar.
(3) Yazılı sınav sonunda, öğrencilerin çoğunluğunun başarısız olması hâlinde öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapar. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.
 
Ortak sınavlar
MADDE 46- (1) Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte yapılır. Ortak sınavlar, zümre başkanları kurulunca belirlenecek tarihlerde o dersi okutan zümre öğretmenlerince ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır.
(2) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, zümre öğretmenler kurulunda görüşülerek ortak çözüm yolları bulunur.
(3) Gerektiğinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince ve Bakanlıkça da ortak sınavlar yapılabilir.
 
Sınavlara katılmayanlar
MADDE 47- (1) Sınavlara katılmayan, performans görevini yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.
(2) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, performans görevi veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.
(3) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans görevini yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.
 
Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması
MADDE 48- (1) Öğretmenler sınav, performans görevi ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Yazılı sınav, uygulama ve performans görevi sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya performans görevinin, uygulamanın yahut projenin teslimi tarihine göre en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-okul sistemine işlenir. Öğrencinin istemesi hâlinde duyuru tarihinden itibaren 5 iş günü içinde sınav kâğıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir.
(2) Uygun görülen projeler, öğrencileri proje yapmaya özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.
 
Proje, performans görevi ve diğer çalışmalar
MADDE 49- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans görevi ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans vb. çalışmalar yaparlar. Her dönemde tüm derslerden en az bir performans görevini, ilgi ve istekleri doğrultusunda ise en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslar arası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, o dönemde ilgili dersin proje ve performans görevi olarak değerlendirilir.
(3) Öğrencilerin hangi ders/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından her dönem okul yönetimine bildirilir.
(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, İnternet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.
(5) İş birliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.
(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.
(7) Proje ve performans görevi puanla değerlendirilir, topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınıf Geçme
 
Dönem puanı
MADDE 50- (1) Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların,
b) Performans görevi puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın,
c) Varsa proje puanının
aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
(2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiği ile de dönem puanı verilebilir.
(3) Öğrenciye her dersten bir dönem puanı verilir. Ancak;
a) Öğrenciler tarafından aynı adlı ortak ve seçmeli dersin alınması hâlinde dersin aynı öğretmen tarafından okutulması esastır. Gerektiğinde bu dersler farklı öğretmenler tarafından da okutulabilir. Her iki hâlde de bu derslere ait sınavlar ders saatlerinin ağırlığı göz önünde bulundurularak ortak yapılır ve e-Okul sistemine bu ortak ve seçmeli derslere aynı puan işlenir.
b) Yabancı dil dersinde öğrencilere; dinleme, konuşma (karşılıklı konuşma, sözlü anlatım) okuma, yazma becerilerinin kazandırılması esastır. Bilgi ve beceriler, çeşitli ölçme araçlarından yararlanılarak özelliğine göre yazılı veya uygulamalı sınavlar, performans görevleri ve projeyle değerlendirilir. Dersin birden fazla öğretmen tarafından okutulması durumunda verilen puanların ağırlıklı ortalamasına göre yabancı dil dersinin dönem puanı belirlenir. Gerektiğinde zümre öğretmenler kurulu kararıyla becerilerin değerlendirilmesi ortak yapılabilir.
c) Güzel sanatlar ve spor liseleri hariç beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinde puanla değerlendirme yapılmaz.
1) Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinden sağlık durumları veya engelleri nedeniyle derse veya bazı etkinliklere katılamayacak durumda olan öğrencilerin resmî ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki bir doktordan rapor alması gerekir.
2) Raporda, öğrencilerin sağlık durumlarının veya engellerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar dersleri etkinliklerinden hangisine geçici ya da sürekli olarak engel oluşturduğunun açıklanması gerekir.
3) Rapora göre beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerinde bazı uygulamalı etkinliklerinden muaf tutulanlara, sadece teorik bilgiler verilir ve bu öğrenciler sakıncalı görülmeyen uygulamalı etkinliklere katılırlar.
d) Mesleki ve teknik okullarda eğitimi okulda yapılan uygulamalı meslek derslerinde dönem puanı;
1) Sınavlardan alınan puanların,
2) Performans görevi puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın,
3) Varsa proje puanının,
4) Hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın
aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir.
e) İşletmelerde beceri eğitiminde dönem puanı; işletmedeki eğitim süresince öğretmen, usta öğretici veya eğitici personelce temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi eğitimi süresince yaptıkları temrin, proje, iş ve hizmetlerden aldıkları puanlar ve alanıyla ilgili yarışmalarda alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalamasıdır.
 
Naklen gelenlerin dönem puanı
MADDE 51- (1) Öğrencinin dönem içinde bir okuldan başka bir okula nakledilmesi hâlinde, önceki okulda aldığı dersler ve puanları dikkate alınarak dönem puanı tespit edilir.
(2) Buna göre;
a) Önceki okulunda aldığı ders/derslerle yeni okulundaki derslerin aynı olması hâlinde dönem puanı alabilecek kadar yazılı, performans görevi ve proje puanı bulunan öğrencinin dönem puanları önceki okulunca verilir. Yeteri kadar yazılı, performans görevi ve proje puanı bulunmayan öğrencinin dönem puanları, önceki okulunda aldığı puanlar da dikkate alınarak yeni okulundaki ders öğretmeni/öğretmenlerince verilir.
b) Önceki okulunda aldığı ders/derslerden bazılarının yeni okulunda okutulmaması veya haftalık ders saatlerinin farklı olması hâlinde;
1) Önceki okulunda dönem puanı verilebilecek kadar puan alınmış ise o derslere ait dönem puanları, mevcut puanlarına göre yeni okul yönetimince tespit edilir.
2) Önceki okulunda dönem puanı verilebilecek kadar puan alınmamış ise öğrenci yeni okulunda öğretime açılmış olan ders/dersleri alır. Bu derslerden alınan puanlara göre dönem puanı tespit edilir.
3) Haftalık ders saatleri farklı olması hâlinde eksik olan haftalık ders saati sayısı kadar yeni okulundan ders/dersler seçtirilir ve dönem puanının tespitinde bu ders/derslerin puanları esas alınır.
c) Öğrencinin daha önce okuduğu seçmeli bir dersin yeni okulunda daha üst sınıfta okutulması halinde, daha önce okunmuş olan ders yerine, haftalık ders saati aynı olan başka bir seçmeli ders alması sağlanır.
ç) İki dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunması hâlinde hazırlık sınıfı bulunan okulların hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların dokuzuncu sınıflarına nakil veya geçiş yapan öğrencilerin dönem puanları, bu madde hükümlerine göre belirlenir.
 
Bir dersin yılsonu puanı
MADDE 52- (1) Bir dersin yılsonu puanı;
a)Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
b) Bir dönem puanının bulunmaması hâlinde, dönem puanı ile yetiştirme programı sonunda belirlenen puanın aritmetik ortalaması; iki dönem puanının bulunmaması hâlinde ise yetiştirme programı sonunda belirlenen puandır.
c) İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalaması ile yılsonu beceri sınavı puanının aritmetik ortalamasıdır.
ç)Naklen gelen öğrencilerin, önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler ve/veya ders saatleri farklı olduğunda:
1)Bir dönem puanı alabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem puanıdır. Bu öğrencilerin eski okulunda aldıkları dersin birinci dönem puanı da ayrıca yıl sonu puanı olarak alınır.
2)Yeni alınan dersten bir dönem puanı alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
(2) Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
 
Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı
MADDE 53- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Aynı dersin ortak ve seçmeli olarak alınması durumunda bu hükme göre işlem yapılır.
(2) Bir dersin yılsonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır.
 
Yılsonu başarı puanı
MADDE 54- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Naklen gelen öğrencilerin yıl sonu başarı puanı hesaplanırken yeni oluşacak haftalık ders saati sayısı toplamı esas alınır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.
(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.
 
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 55- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
a) Birinci dönem ile ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 45,
b) Bir dönem puanının en az 35, diğer dönem puanının ise en az 45,
c) Birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70,
ç) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı puanının en az 45
olması gerekir.
 
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 56- (1) Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız ders/dersleri olanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) Yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, doğrudan sınıf geçemez.
 
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 57- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, başarısız ders sayısı en fazla 4 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar ederler.
(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içinde yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bir dersten sınava girecek öğrenci sayısı 20 ve üzerinde olması durumunda yeteri kadar öğretmen görevlendirilir. Bu sınavlar ders saatleri içinde veya dışında gerektiğinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
(3) Bir dersin sorumluluğu;
a) O dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması,
b) Sorumluluk sınavı sonunda yıl sonu başarı puanının en az 50 olması, hâlinde kalkar.
 

Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
MADDE 58 (1) Öğrencilerden;
a) Doğrudan, yıl sonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ile devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir.
(2) Okuldan mezun olamayan onikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilirler. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilir, uygun programlara yönlendirilir.
(3) Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılma hâli, öğrenim süresince bir eğitim ve öğretim yılı ile sınırlıdır.
 
Hazırlık Sınıfında Yeterlik Sınavı ve Dokuzuncu Sınıfa Geçiş
Madde 59- (1) Hazırlık sınıfında sınıf geçme, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersindeki başarı durumlarına göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Mezuniyet ve benzeri puanların belirlenmesinde dikkate alınmaz.
(2) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun dokuzuncu sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrencilerin velileri, yeterlik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak başvururlar. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinden ders yılının ilk haftası içinde yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavlar, sorumluluk sınavları ile ilgili usul ve esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 3 alan öğrenciler başarılı sayılarak dokuzuncu sınıfa devam ettirilirler.
(3) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan öğrenciler, sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar. Yabancı dil dersi ile Türkçe dersi sınavlardan en az 2 alan öğrenciler başarılı sayılır, başarısız olanlar ise bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkisi kesilir. Bu öğrencilerin sınavsız öğrenci alan diğer okulların dokuzuncu sınıfına kayıtları bu Yönetmeliğin nakil geçişe ilişkin madde hükümleri çerçevesinde yapılır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Erken mezuniyet
 
Erken mezuniyet
MADDE 60- (1) Onuncu sınıf sonunda bütün derslerden başarılı olup yıl sonu başarı puanı en az 90 ve üzeri olan onbirinci sınıf öğrencileri erken mezuniyet hakkından yararlanabilir.
(2) Erken mezuniyet ile ilgili iş ve işlemler:
a) Başvurular onuncu sınıf ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başladığı tarihe kadar yapılır.
b) Şartları taşıyan öğrencilerden istekli olanların başvuruları okul müdürlüğünce e-okul sistemine işlenir ve onikinci sınıfa geçici kayıtları yapılır.
c) Ders kesiminden sonra Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde, okulların uygulamalı dersler dışındaki onikinci sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak merkezi sistemle erken mezuniyet sınavları yapılır.
ç) Uygulamalı derslerle ilgili olarak; mesleki ve teknik okullarda alan/dal, imam-hatip liselerinde meslek, güzel sanatlar ve spor liselerinde ise ilgili alan derslerinden yarıyıl ve yaz tatillerinde en geç ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacak şekilde yoğunlaştırılmış telafi programları uygulanır. Bu kapsamda yapılacak telafi programının süresi, o dersin bir ders yılındaki toplam ders saatinin üçte ikisinden az olamaz.
d) Sınav ve uygulamalara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça yayımlanacak kılavuzda belirtilir.
e) Sınav sonuçları, merkezi sınav ve telafi programları sonunda e-Okul sistemine aktarılır ve ilan edilir.
f) Erken mezuniyete tabi öğrenciler, onikinci sınıfa ait tüm derslerden sınıf geçme şartlarını taşımaları halinde erken mezuniyet hakkını elde ederler.
g) Erken mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciler, bu Yönetmeliğin onikinci sınıf öğrencileriyle ilgili hükümlerine tabidirler.
ğ) onbirinci sınıf sonunda sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler bu haktan yararlanamaz ve erken mezuniyet sınavlarına alınmazlar.
g) Erken mezuniyet için başvuruda bulunanların o yılın üniversiteye giriş sınavına başvuruları sağlanır
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetiştirme ve Telafi Programı, Yoğunlaştırılmış Eğitim
 
Yetiştirme ve telafi programı
MADDE 61 —  (1) Ders yılı içinde öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri sebeplerle bir ya da iki dönem notu bulunmayan dersler için ders yılının ikinci döneminden, yeni öğretim yılının başlamasına kadar olan sürede yetiştirme programı uygulanır.
(2) Bu programlarda görev alacak öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilir. Diğer okullardan görevlendirilen öğretmenler hakkında okullarına bilgi verilir. Bu programda işlenecek konular ve programın süresi, bir dönemdeki ders saati toplamından az olmamak üzere okul müdürü ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenlerce belirlenir. Ancak, programda öngörülen konuların tamamlatılması esastır. Dersin haftalık ders saati sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve performans görevi puanı verilir. Dönem ve yıl sonu puanı ve notu bu puanlara göre belirlenir.
(3) Öğrencinin iki dönem notu alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu ya da izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması gibi nedenler ile doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri nedenlerle yapılamayan derslerin bir dönemdeki toplam ders saati sayısının altıda birini geçmesi durumunda bu dersler için telafi programı uygulanır. Telafi programları çalışma saatleri içinde ve dışında yapılır. Yapılamayan derslerin altıda bir oranından az olması durumunda yapılamayan derslerin programı aynı dersin ders saatleri içinde yoğunlaştırılarak tamamlanır. Ayrıca ders yılının uzatılması yoluna gidilmez.
(4) Yetiştirme programlarının uygulanabilmesi için okul müdürlükleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli önlemler alınır.
 
Mesleki ve teknik eğitimde telâfi eğitimi
MADDE 62- (1)Meslek lisesi programlarından mezun olmak isteyen genel lise mezunları ile ilköğretim okulu mezunu kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen okullarda telâfi eğitimi programları uygulanır. Telafi eğitimi programı açılacak alanlar ve kontenjanlar millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.
(2) Kontenjan bulunması durumunda, meslekî ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olup farklı bir meslek alan/dalından mezun olmak isteyenler de telâfi eğitimine alınabilirler.
(3) Genel ortaöğretim, Anadolu türü meslekî ve teknik ortaöğretim, teknik lise ve sağlık meslek lisesi programlarında telafi eğitimi uygulanmaz.
(4) Telafi eğitimi programı, ilgili alan/dala ait çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerindeki alan ortak ve dal derslerinden oluşur. Öğretim programlarının uygulama planları, telafi eğitimi çalışma takvimine göre ilgili alan öğretmenlerince yapılır. Telafi eğitiminin yoğunlaştırılmış olarak uygulanması durumunda, eğitim ve öğretim pedagojik esaslara uyulmak ve ilgili dersin bir ders yılında okutulması gereken süreden az olmamak kaydıyla bir sınıfa ait dersler bir dönemde tamamlanacak şekilde planlanır.
(5) Telâfi eğitiminde öğretim programlarında yer alan derslerden;
a) Haftalık ders saati sayısı aynı olan derslerle haftalık ders saati sayısı farkı bir olan derslerden başarılı olan öğrenciler bu derslerden muaf tutulurlar.
b) Haftalık ders saati sayısı farkı iki ve daha fazla olan derslerle okunmamış dersler için telâfi eğitimi uygulanır.
c) Kalfa ve ustaların muaf tutulacakları alan/dal dersleri, çerçeve öğretim programı dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüğünce belirlenir. Bu belirlemede denklik ilkesi esas alınır.
(6)Telafi eğitimine devam etmek isteyen adaylar; tercih sırasına göre devam etmek istedikleri alanı gösteren bir dilekçe ile telâfi eğitiminin yapılacağı okul müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda; başvuranların yaşı en küçükten başlanarak tercihleri ve diploma notları; kalfa ve ustalarda ise alan/dalında en fazla çalışma süresi olandan başlanarak sıralama yapılır.
(7)Telafi eğitimi, ilgili alan/dalın alan ortak ve dal derslerine ait çerçeve öğretim programının tamamını ve haftalık ders saati sayılarını kapsayacak şekilde planlanır. Telafi eğitimi, tam gün tam yıl eğitim uygulamaları çerçevesinde ve yoğunlaştırılmış olarak yapılabilir. Telafi eğitiminde öğrenciler, işletmelerde meslekî eğitime gönderilebilir. Bunların sigorta primleri, Kanunun 25 inci maddesine göre Bakanlıkça ödenir.
 
Mesleki ve teknik ortaöğretimde yoğunlaştırılmış eğitim
MADDE 63- (1) Her sınıfa ait teorik ve uygulamalı derslerin eğitimi, yoğunlaştırılarak da yapılabilir. Yoğunlaştırılmış eğitime ait çalışma takvimi, bir dersin eğitim süresi bir ders yılına ait toplam ders saati sayısından az olmayacak şekilde düzenlenir. Kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde yürütülen yoğunlaştırılmış eğitime ait usul esaslar, kurum müdürlüğü ile işletme yetkilileri arasında yapılacak protokolle belirlenir.
(2) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile kurum ve iklim koşulları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında öğrenim gören otelcilik ve turizm meslek lisesi ile diğer meslek liselerinin yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri alanı, denizcilik alanının yat kaptanlığı dalı ile Bakanlıkça uygun bulunan diğer meslek alan/dalı öğrencileri, onuncu ve onbirinci sınıftan itibaren işletmelerde meslekî eğitimlerini çerçeve öğretim programlarında yapılan açıklamalara göre yoğunlaştırılmış olarak görebilirler.
(3) Öğrencilerin okulda veya işyerinde görecekleri eğitimin tarihleri belirlenirken, her iki birimdeki eğitime ortalama altışar aylık zaman ayrılır. Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde Valilikçe değiştirilebilir. Ancak, genel olarak öğrencilerin bir öğretim yılında kesintisiz olarak ekim-mart ayları arasındaki dönemde okulda, nisan-eylül ayları arasındaki dönemde işletmelerde meslekî eğitim görmeleri esastır.
(4) onuncu ve onbirinci sınıflarda derslerin kesildiği tarih ile beceri sınavı sonrasında öğrencilere ikişer haftalık dinlenme izni verilir.
 (5) Bu kapsamda bulunan okulların dokuz ve onuncu sınıfları diğer ortaöğretim okulları gibi eğitime başlar ancak on ve onbirnci sınıf öğrencileri yoğunlaştırılmış eğitim programına ise nisan-eylül ayları arasında devam eder.
 
ALTINCI BÖLÜM
Okul Birincilerinin Tespiti
 
Okul birincilerinin tespiti
MADDE 64- (1) Ders kesiminde, disiplin kurulunun da görüşü alınarak mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Erken mezuniyet hakkından yararlananlar değerlendirme kapsamına alınmazlar. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası alan öğrenciler, ceza ile ilgili kayıtları dosyalarından silinmiş dahi olsa okul birincisi olamaz.
(2) Öğrencilerin mezuniyet puanlarının eşit olması hâlinde son sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir.
(3) Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yılsonu başarı puanları incelenerek okul birincisi tespit edilir.
(4) Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu puanlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır.
(5) Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile öğretmenler kurulunda kur'a çekilerek okul birincisi tespit edilir.
(6) Çok programlı liselerde; genel lise, imam-hatip lisesi ile meslek lisesi programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.
(7) Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; meslek lisesi, teknik lise, Anadolu meslek lisesi ve Anadolu teknik lisesi programları için ayrı okul birincisi tespit edilir.
(8) Okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında doğrudan "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi"ne bildirilir.
 
Mezuniyet puanı
MADDE 65 — (1)Mezuniyet puanı, yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
Mezuniyet puanı tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.
 
Yurt dışından gelenlerin mezuniyet puanı
MADDE 66 — Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönen öğrencilerin mezuniyet puanları;
a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında gördükleri derslerin yıl sonu puanları ve notlarına,
b) Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu başarı puanları ve notlarının sağlanamaması durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yıl sonu başarı puanlarına
 
BEŞİNCİ KISIM
Belgeler, Defterler ve Çizelgeler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Karne, Diploma, Tasdikname ve Öğrenci Belgeleri
 
Karne düzenlenmesi
MADDE 67- (1) Öğrencilere dönem sonlarında karne verilir. Karnelerin verilmesi ve düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur;
a) Karnede öğrencilerin başarı ve devamsızlık durumu gösterilir.
b) Karneler, sınıf rehber öğretmeni ile ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanır.
c) Karneler birinci dönemde yarıyıl tatilinden, ikinci dönemde ise yaz tatilinden önce verilir.
 
Diploma düzenlenmesi
MADDE 68 – (1) Okuldan mezun olanlara, e-okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir.
(2) Diplomalara;
a) Ders kesiminde mezun olanlar ile telafi ve yetiştirme programları sonunda mezun olanlar için derslerin,
b) Sorumluluk sınavlarına girenler için bu sınav dönemlerinin,
c) Staj çalışmalarını tamamlayamayan meslekî ve teknik orta öğretim okulları öğrencilerinin staj çalışmalarının sona erdiği tarih, diploma tarihi olarak yazılır.
(3) Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası rakamla yazılır. Diploma tarihi ile düzenleme tarihi farklı olabilir. Ayrıca e-Okul sisteminde her diploma için güvenlik numarası verilir.
b) Mezuniyet puanı ve varsa mezuniyet alanı/dalı belirtilir.
c) Bilgiler kısaltılmadan yazılır.
ç) Diploma numaraları, okulun açılış tarihinden başlanarak sıra ile verilir.
d) Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcısı, müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen öğretmen tarafından imzalanır.
e) Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenerek soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
f) Diplomalar harca tabidir. Harçlar, makbuz karşılığında ödenir. Ancak parasız yatılı olarak öğrenim görenlerin diplomaları harçtan muaf tutulur.
g) Diploma, öğrenciye, velisine ya da yazılı olarak belirlediği kişiye imza karşılığında verilir.
ğ) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması durumunda yenisi düzenlenmez.
(4) Okuldan ayrılan veya mezun olan öğrencilere istemeleri hâlinde ilköğretim diplomasının arka yüzüne son öğrenim durumu yazılarak onaylı bir örneği dosyasına konulduktan sonra geri verilir.
 
Telafi eğitimi sonrası diploma düzenlenmesi
MADDE 69- (1) Mesleki ve teknik eğitim okullarında telafi eğitimini ve stajını başarı ile tamamlayan ortaöğretim okulu mezunlarına, ilgili alan/dala ait meslek lisesi diploması, ortaöğrenimini tamamlayamayan kalfa ve ustalara ise meslekî eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler ile kalfa ve ustalar, stajını tamamlamış sayılır. Meslekî eğitimi tamamlama belgesi verilen kalfa ve ustalar, Meslekî Açık Öğretim Lisesi yoluyla ortak dersleri tamamladıkları takdirde bitirdikleri alana ait meslek lisesi diploması Meslekî Açık Öğretim Lisesi tarafından düzenlenir.
 
Mesleki ve teknik ortaöğretimde diplomaların değerlendirilmesi
MADDE 70- (1)  Teknik lise veya meslekî ve teknik ortaöğretim okullarının dört yıllık programları ile meslek yüksekokullarının Kanun kapsamındaki alanlarından mezun olanlardan isteyenlere, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İş Yeri Açma Belgesi verilir. Ancak iş yeri açma izni özel kanunlarla düzenlenmiş olan meslekler için bu kapsamda belge düzenlenmez. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir. Doğrudan İşyeri Açma Belgesi alma hakkı veren diplomalar aynı zamanda bu belge yerine kullanılabilir.
 
Geçici mezuniyet belgesi
MADDE 71 – (1) Diplomaları düzenlenememiş olanlara gerektiğinde geçici mezuniyet belgesi verilir.
 
Tasdikname
MADDE 72 – (1) Okuldan ayrılan öğrencilere iki nüsha tasdikname düzenlenir. Biri veliye veya reşit ise öğrenciye imza karşılığı verilir ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilir ve diğeri okulda tutulur.
(2) Tasdiknamede; e-okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak öğrencilerin kimlik bilgileri, ayrılış nedeni, okuma hakkını kullanma durumu, gündüzlü, yatılı ve burslu olup olmadıkları, dersleri, yabancı dili, devamsızlık durumu ve diplomaya esas puan veya not bilgileri yer alır. Yarıyıl bitmeden ayrılanların tasdiknamelerinde derslerden aldıkları puan/notları da yer alır.
(3) Tasdikname, başvuru tarihinde düzenlenir, ilgili müdür yardımcısı ve okul müdürünce imzalanarak mühürlenir. Tasdikname ile ayrılma durumu sınıf geçme, kütük ve tasdikname defterlerine yazılır. Kendi ya da velisinin isteği ile tasdikname alarak ayrılan ve tekrar okuluna dönmek isteyen öğrenciler, ders yılı içinde bu Yönetmelikte belirtilen özürsüz devamsızlık süresini doldurmadan;  ders yılı dışında ise süre kaydına bakılmaksızın kayıt-kabul şartlarını taşımaları hâlinde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürelerde okullarına kayıt yaptırabilirler. Ancak ders yılı içinde okuldan ayrılarak yine ders yılı içinde geri dönen öğrencilerin, ayrıldıktan sonra okuluna dönünceye kadar özürsüz olarak geçirdikleri süre özürsüz devamsızlıktan sayılır.
(4) Nakil için tasdikname düzenlenmez. Nakiller, e-Okul sistemi üzerinden okulların özel yönetmelik hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 
Öğrenim durum belgesi
MADDE 73 – (1) Öğrencilerin yazılı başvuruları üzerine;
a) Okuldan ayrılan veya mezun olanlardan isteyenlere, kimlik bilgilerini, varsa alan/dalını, öğrenimi süresince okuduğu dersleri, haftalık ders saatlerini, puan/notlarını ve diploma bilgilerini,
b) Diploma veya tasdiknamesini kaybedenlere ise diploma veya tasdikname bilgilerini
içeren öğrenim durum belgesi verilir.
(2)Meslekî ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olan veya ara sınıftan ayrılanlardan isteyenlere, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma eki ile alınan ve başarılan modüller, meslekî eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
 
Öğrenci kimlik belgesi
MADDE 74 – (1) Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenir.
 
Öğrenci belgesi
MADDE 75 – (1) Öğrencilere, istemeleri hâlinde okulun öğrencisi olduklarına dair öğrenci belgesi verilir.
 
İşyeri açma belgesi
MADDE 76- (1)  Teknik lise veya meslekî ve teknik ortaöğretim okullarının dört yıllık programlarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarından mezun olanlardan isteyenlere, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İş Yeri Açma Belgesi verilir. Ancak sağlık alanı ile iş yeri açma izni özel kanunlarla düzenlenmiş olan meslekler için bu kapsamda belge düzenlenmez. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi öğrencinin mezun olduğu okul müdürlüğünce düzenlenir. Doğrudan İşyeri Açma Belgesi alma hakkı veren diplomalar aynı zamanda bu belge yerine kullanılabilir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Defterler ve Çizelgeler
 
Sınıf geçme defteri
MADDE 77 – (1) Her sınıf seviyesi için; öğrencinin kimlik bilgilerini, varsa alan/dalını, okuduğu dersleri, haftalık ders saatlerini, dönem, yılsonu ve sınavlarda aldığı puan veya notlarını gösteren sınıf geçme defteri düzenlenir.
 
Diploma defteri
MADDE 78 – (1) Mezun olan öğrenciler için diploma bilgilerinin yer aldığı diploma defteri düzenlenir. İki nüsha olarak düzenlenen diploma defterinin bir örneği okulda saklanır, diğeri ise millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
 
Puan çizelgesi
MADDE 79- (1) Öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki puan çizelgesine süresi içinde işler. Dönem sona ermeden önce okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan puan çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve onaylandıktan sonra dosyasında saklanır.
 
Diğer defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve belgeler
MADDE 80 – (1) Okullarda standartları Bakanlıkça belirlenerek Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan diğer defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve benzeri belgeler de kullanılır.
 
Belge ve defterlerin düzenlenmesi
MADDE 81 – (1) Defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve benzeri belgelerin standartlarına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(2) Defterlerin her sayfası numaralandırılır. Boş kalan kısımlar çizilerek kapatılır, her sayfası mühürlenir ve son sayfasına kaç sayfa olduğu yazılarak okul müdürlüğünce onaylanır.
(3) Defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve benzeri belgeler mürekkepli kalemle veya bilgisayar ortamında düzenlenir. Mürekkepli kalemle düzenlenen belgelerde silinti ve kazıntı yapılmaz. Bilgisayar ortamında düzenlenen defter, dosya, çizelge, form ve benzeri belgelerin çıktıları alınarak okul müdürünce onaylanır ve saklanır. Ayrıca bu kayıtlar e-Okul sistemi içerisinde de yedeklenir. Sonradan görülen yanlışlıklar elektronik ortamda tutanakla düzeltilir ve açıklama yapılarak okul müdürünce onaylanır.
(4) Mahkeme kararı ile diploma ve belgelerdeki bilgilerde oluşan değişiklikler, mevcut bilgiler değiştirilmeden diploma ve belgenin arkasına yeni şekliyle yazılıp buna ilişkin açıklama, düzeltme tarihi, düzeltmeyi yapanın adı, soyadı yazılır ve imzalanarak onaylanır. Bu durum e-Okul ortamında belirtilir ve millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.
(5) Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili belgeler düzenlenirken, yabancılar kimlik numarasına esas bilgiler veya pasaport, ikamet tezkeresi ve benzeri belgelerde yer alan bilgiler kullanılır.
(6) Defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve benzeri belgeler ilgili mevzuatına göre arşivlenir, denetleme yetkisi olanlar dışındakilere gösterilmez.
 
ALTINCI KISIM
Personel, Yönetim, Yöneticiler, Diğer Personel ve Eğitim Ortamları
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Personel, Yönetim ve Yöneticiler
 
Personel
MADDE 82 – (1) Okul personelinin nitelik ve sayısının belirlenmesi ve atamalarının yapılmasında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile öğretmen atamalarına ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim
MADDE 83 – (1) Yöneticiler; öğretmen, öğrenci, veli ve çevreye eğitim ve öğretim liderliği yapar. Verimliliğin artırılmasına, ekip ruhunun oluşturulmasına, okulun çevreyle bütünleşmesine ve kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik önlemleri alır. Okul hizmete hazır durumda bulundurur.
(2) Yönetim, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, verimlilik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda okulu sürekli yeniler ve geliştirir. Zamanı ve tüm imkânları okulun amaçlarını gerçekleştirmek için kullanır.
(3) Yönetim;
a) Araştırma ve planlama,
b) Örgütleme,
c) Rehberlik,
ç) İzleme, denetim ve değerlendirme,
d) İletişim ve eş güdüm görevlerini yerine getirir.
 
Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 84 – (1) Müdür, Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan temel amaç ve ilkelerine bağlı kalarak millî eğitimin genel amaçları ile okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür; okulu, bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle iş birliği içinde yönetir.
(2) Çalışmalarını, görev yaptığı ilin valiliğince belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar, görevin gerektirdiği durumlarda, mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.
(3) Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek tutum ve davranış içinde bulunur, mevzuatın kendisine verdiği yetkileri kullanır.
(4) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim ve öğretim ile yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma, plan ve programlarına uygun olarak yürütür.
b) Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak kendilerine bildirir. Öğretmenlerin gerektiğinde görüşlerini de almak suretiyle okutacakları derslere ilişkin görevlerin dağılımını yapar.
c) Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş yıllık planı ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder.
ç) Okulun derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesisleri eğitim ve öğretime hazır bulundurur. Bunlardan imkânlar ölçüsünde diğer okullar ile çevrenin de yararlanmasını sağlar. Diğer okul ve çevre imkânlarından da yararlanılması için gerekli tedbirleri alır.
d) Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Toplantılarda alınan kararları onaylar, uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir.
e)  Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her dönemde en az bir defa dersini izler ve rehberlikte bulunur.
f) Teknolojik gelişmeleri okula kazandırır. Okulun ihtiyaçlarını belirler, bütçe imkânlarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri yaptırır. Eğitim araç ve gereci ile donatım ihtiyaçlarını zamanında ilgili birimlere bildirir.
g) Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır.
ğ) Personelin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık ve hizmet içi eğitimi faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
h) Personelin sicil ve disiplin işleriyle öğrenci ödül ve disiplin işlerini yürütür.
ı) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
i) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi ve kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır.
j) Ders yılı içinde öğrencilere, velilerinin başvuruları üzerine toplam en fazla 5 gün izin verebilir. Gerektiğinde bu yetkisini müdür başyardımcısına veya ilgili müdür yardımcısına devreder.
k) Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.
l) Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.
m) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri onaylar.
n) Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılmasını, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
o) Görevini üstün başarı ile yürüten personelin ödüllendirilmelerini teklif eder. Görevini gereği gibi yapmayanları uyarır, gerektiğinde haklarında disiplin işlemi yapılmasını sağlar.
ö) Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine görevlendirme yapılması için gerekli tedbirleri alır.
p) İzinli veya görevli olduğu durumlarda müdür başyardımcısının, müdür başyardımcısının bulunmadığı hâllerde ise bir müdür yardımcısının, müdür vekili olarak görevlendirilmesini millî eğitim müdürlüğüne teklif eder.
r) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değişikliklerini takip eder ve ilgililere duyurulmasını sağlar.
s) Stratejik plan ve bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar, ilgili makama sunar, yetkisinde bulunan bütçe giderlerini gerçekleştirir, takip eder, giderlerle ilgili belgeleri zamanında düzenletir, harcamalarla ilgili azami tasarrufun sağlanmasına özen gösterir.
ş) Okulun bina, tesis, bilişim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, salon, bahçe ve benzeri bölümleri ile araç-gerecinin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, mülki amirin onayını da alarak ilgili okulla bir protokol imzalar ve bir örneğini üst makama gönderir.
t) Harcama yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.
u) Konsolide yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirir.
ü) Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iş ve işlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimi yapar.
v) Okul-aile birliği ile ilgili iş ve işlemlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.
y) Okul binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı korunması için gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
z) Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar.
(5)Meslekî ve teknik okul müdürleri ayrıca okuldaki eğitim ve öğretimle ve işleyiş ile ilgili olarak;
a) Öğretmenlerin de görüşlerini alarak okutacakları dersler ile atölye, laboratuvar ve işletmelere ilişkin görevlerin dağılımını yapar. Öğretim programları ile eğitim ve öğretimle ilgili kaynakların okulda bulundurulmasını sağlar.
b) Öğretmenlerden sorumlu oldukları derslerle atölye ve laboratuvar etkinliklerini; alan/bölüm, atölye, laboratuvar ve tesis şeflerinden, üretim ve hizmete yönelik yıllık planları ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerekli değişiklikleri yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder.
c) Okulda eğitim ve öğretim hizmetlerinden yararlanacak öğrenci/kursiyerlerin sürekli eğitimlerini yürütmek için millî eğitim müdürlüğü ve ilgili kuruluşlar ile iş birliği yaparak il sınırları içindeki bütün okul ve işletmelerden yararlanılması, gerekli durumlarda bina kiralanması ile ilgili işlemleri yürütür.
ç) Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesi için atölye, derslik, laboratuvar, işlik ve tesislerin birer üretim ortamı durumuna getirilmesini; çevredeki işletme, müze, turistik tesis ve benzeri kuruluşlarla iş birliğine gidilerek insan gücü gereksinimi ile alan/dallara alınacak öğrenci sayılarının belirlenmesini; atölye, laboratuvar, uygulamalı ders, staj veya yaz uygulamasının buralarda yapılabilme olanaklarının araştırılmasını, mesleklerinde başarılı olanların ders, seminer ve konferans gibi etkinliklerle eğitime katkıda bulunmalarını sağlar.
d) Meslekî Açık Öğretim Lisesi programlarına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi ve yaygın eğitime yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi için gerekli önlemleri alır.
e) Mezunların elektronik ortamda izlenmesini, gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygulanmasını sağlar. Okulun yıllara göre meslekî ve akademik başarısını tespit ederek sonuçlarından yararlanır.
f) okul da yapılan her türlü üretime ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Bu görevi yürütebilecek yeterlikte gördüğü atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanmış bir müdür yardımcısını, teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere ilgili birime önerir.
g) Bir müdür yardımcısı sorumluluğunda öğrenci işleri bürosunu kurar.
ğ) Görev yaptığı yerde sektörle iş birliğine önem verir. Çevredeki sektörel gelişim ve değişimi izleyerek programların iş hayatının istek ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların, ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
h) Döner sermaye iş ve işlemlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre eğitim öğretimi aksatmamak koşuluyla gerektiğinde sorumluluğundaki atölye ve laboratuvarlar ile makine ve teçhizatın özel sektörle birlikte kullanılmasına imkân sağlar.
ı) Okul ve öğrencilerin katılacağı yarışmalar ve sınavlarla ilgili komisyonları oluşturur, bu etkinliklere katılan öğrencilere danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere öğretmen görevlendirir.
(6) İşletmelerde meslekî eğitim ile ilgili olarak;
a) Öğrencilere, yaşına uygun asgari ücretin Kanunda belirlenen tutarı kadar ödenecek ücret, ücret artışı ve diğer olanaklar konusunda öğrenci velisi ile birlikte işletmelerle eğitim sözleşmesini imzalar.
b) Gerektiğinde il istihdam ve meslekî eğitim kurulu çalışmalarına katılır, eğitim sırasında belirlediği hususlarda kurula bilgi verir.
c) Eğitimi yapılacak meslek alan/dallarıyla ilgili öğretim programlarının ve öğrencilerin işletmede yaptıkları etkinliklerle ilgili formların ders yılı başında işletmelere verilmesini sağlar.
d) Eğitimin öğretmen, usta öğretici/eğitici personel tarafından yapılmasını sağlar.
e) Eğitimin ilgili meslek alan/dalı öğretim programlarına uygun olarak yapılmasını sağlar.
f) Öğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret izinleri ile devamsızlık durumlarının izlenmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
g) Öğrencilerin ücret ve sigortalılıkla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
ğ) Eğitim için gönderilecek öğrencilerin seçiminin yapılmasını ve işletmeye bildirilmesini sağlar.
h) Eğitimin, öğretim programına uygun olarak yürütülmesi ve okul-işletme arasında sürekli iş birliğini sağlamak amacıyla bir koordinatör müdür yardımcısı ile ilgili alan/bölümdeki öğretmen, öğrenci, işletme sayısı ve işletmelerin okula uzaklıkları dikkate alınarak aynı alanın atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından yeterli sayıda koordinatör öğretmen görevlendirir, rehberlik eder ve denetler. Yönetici ve öğretmenlere, "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla verilecek ek ders görevi ile ilgili programı hazırlar ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.
ı) İşletmelerde görevli usta öğretici/eğitici personelin hizmet içi eğitiminde, okulun personel ve diğer olanaklarıyla yardımcı olur.
i) Eğitimde amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileri ile iş birliği yaparak gerekli önlemleri alır.
j) İşletme yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık yapar.
(7) İmam-hatip lisesi müdürleri ayrıca okuldaki eğitim ve öğretimle ve işleyiş ile ilgili olarak; okulun çevre ile ilişki kurmasını sağlamak amacıyla dinî ve diğer konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenlemek ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar. Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.
 
Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 85 – (1) Müdür başyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. Müdürün izinli veya görevli olduğu durumlarda müdüre vekâlet eder.
(2) Çalışmalarını, görev yaptığı ilin valiliğince belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar, görevin gerektirdiği durumlarda, mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.
(3) Müdür başyardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Müdürle birlikte öğretmenler kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, kurulun sekretarya iş ve işlemlerini seçilen öğretmenlerle birlikte yürütür. Tutanakların düzenlenmesi, dosyalanması ve kararların uygulanmasında müdüre yardımcı olur.
b) Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir şekilde yürütmelerini koordine eder, aksayan konularda önlem alır ve durumu müdüre bildirir.
c) Zümre toplantılarını, sınıf rehber öğretmenliği etkinliklerini, ders dışı sosyal etkinlikleri ve benzerlerini organize eder, alınan kararları müdürün onayına sunar.
ç) Okul-aile birliği ve okulla ilgili yapılan diğer toplantılara katılır, bunlarla ilgili müdürün vereceği görevleri yapar.
d) Disiplin kuruluna başkanlık eder, ödül ve disiplinle ilgili iş ve işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür.
e) Tören, yarışma, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklerde müdürün vereceği görevleri yapar.
f) Kayıt ve kabul, nakil ve geçiş işlemlerinin yapılmasını, öğrenci kütük defteri ve öğrenci dosyalarının tutulmasını, bunlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini takip eder.
g) Müdür yardımcılarının öğrenci devam ve devamsızlıkları ile ilgili çalışmalarını izler. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile iletişim sağlar ve gerektiğinde rehber öğretmenle iş birliği yapar.
ğ) Öğrencilerin muayene, tedavi, kontrol, bakım ve sağlık raporlarıyla ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
h) Öğrencilerin askerlik işlemlerinin zamanında yapılmasını, erteleme hakkını kaybedenlerin bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirilmesini sağlar.
ı) Kurs ve sınavlarla ilgili işlerin yürütülmesini sağlar.
i) Derslerin öğretmenlere dağıtımı ile ilgili programları hazırlar ve müdürün onayına sunar.
j) Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini hazırlayarak müdürün onayına sunar ve nöbet görevlerini kontrol eder.
k) Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.
l) Müdürün harcama yetkilisi olduğu durumlarda, görevlendirildiğinde gerçekleştirme görevlisi görevini yürütür.
m) Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devam-devamsızlık durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve müdürü bilgilendirir.
n) Görevlendirildiğinde, muayene-kabul komisyonu ile sayım kuruluna başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.
o) Görevlendirildiğinde, taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevini yürütür.
ö) Görevlendirildiğinde gerçekleştirme yetkilisi görevini yürütür.
p) Güvenlikle ilgili iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapar ve okulun güvenlik amirliği görevini yürütür.
r) Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına uygun olarak yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar. Hizmetlerin yürütülmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden de yararlanarak yetkisi dâhilinde elektronik ortamda bilgi alış verişi ile ilgili işlemleri yürütür.
s) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir, adli ve idari yargı ile ilgili işlemleri yürütür.
ş) Okulun bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar.
t) Görevlendirildiğinde, burs ve yatılılıkla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
u) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder.
ü) Görevin gerektirdiği diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yapar.
(4)Meslekî ve teknik eğitim okullarında müdür başyardımcısı ayrıca;
a)Meslekî Açık Öğretim Lisesi programlarına katılan öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi ve yetişkinlere yönelik eğitim programlarının uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
b) Döner sermaye işletmesince çalıştırılanların dışındaki personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin ve hastalık durumlarını müdüre bildirir. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapar.
c)Mezunları izleme ve işe yerleştirme birimi etkinliklerinin yürütülmesini sağlar.
ç) Okul müdürlüğüne vekâlet ettiği dönemde genel bütçe ve döner sermaye işletmesi harcama yetkilisi görevini yürütür.
(5) İmam-hatip liseleri müdür başyardımcısı ayrıca; Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. Okulun mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim programındaki ilkelere uygun olarak kullanılmasını, sınıf ve şube rehber ve öğrenci kulübü danışman öğretmenleri ile birlikte sağlar.
 
Müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 86 – (1) Müdür yardımcısı, yönetim, eğitim ve öğretim işlerinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden müdür ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur.
(2) Çalışmalarını, görev yaptığı ilin valiliğince belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar ve görevin gerektirdiği durumlarda, mesai saatleri dışında da çalışmalarını sürdürür.
(3) Müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin işleri yapar.
b) Okulun bina, tesis, araç ve gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar.
c) Öğrencilerle ilgili defter, dosya ve belgeleri düzenler.
ç) Diploma, tasdikname, not çizelgesi, karne, öğrenim belgesi ve benzeri belgeleri imzalar.
d) Okulda; kurs, seminer, kamp ve benzeri etkinliklerin düzenlenip yürütülmesinde müdürün vereceği görevleri yürütür.
e) Görevlendirildiğinde, kurul, komisyon ve ekiplere başkanlık eder.
f) Çizelgeye göre nöbet tutar, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa müdür başyardımcısına veya bulunmadığı durumlarda da müdüre iletir.
g) Görevlendirildiğinde, muayene ve kabul komisyonu ile sayım kuruluna başkanlık eder, bu konulardaki iş ve işlemleri yürütür.
ğ) Görevlendirildiğinde, taşınır mal kayıt ve kontrol memurluğu görevini ilgili mevzuatına göre yürütür.
h) Görevlendirildiğinde, burs ve yatılılıkla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
ı) Görevlendirildiğinde, taşınır kayıt kontrol yetkilisi görevini yürütür.
i) Görevlendirildiğinde gerçekleştirme yetkilisi görevini yürütür.
j)  Görevlendirildiğinde; pansiyon hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği ile 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.
k) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder.
l) Öğrenci devam ve devamsızlıkları ile ilgili işlemleri müdür, müdür başyardımcısı ile işbirliği hâlinde yürütür.
m) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle ilgili işlemleri yürütür.
n) Öğrencilerin ÖSYM ve yüksek öğretimle ilgili işlemlerini yürütür.
o) Görevin gerektirdiği diğer görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yapar.
(4) Meslekî ve teknik eğitim okullarında müdür yardımcısı okulun işleyişi ile ilgili olarak ayrıca:
a) Yerel nitelikli öğretim programlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmaları yürütür.
b) Okulda kurs, seminer, kamp ve benzeri etkinliklerin düzenlenip yürütülmesinde müdürün vereceği görevleri yürütür. Bu etkinliklerin çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılması durumunda idarî nöbet görevi yapar.
c) Meslekî Açık Öğretim Lisesi programlarına öğrenci kayıtları, yüz yüze eğitim ve yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarının uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
d) Görevlendirildiğinde satın alma işlerini yürütür.
e) İşletmelerde meslekî eğitim uygulaması yapılan okullarda müdür tarafından verilen koordinatörlük görevini yürütür.
f)Yarım yatılılık hizmetlerinin yürütüldüğü okullarda, günlük tabelanın varsa diyet uzmanı ile birlikte hazırlanmasını ve yemek örneğinin 24 saat saklanmasını sağlar.
g)Mezunların elektronik ortamda izlenmesini, gerektiğinde koordinatör öğretmenler tarafından mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygulanmasını sağlar.
ğ)Okul tanıtım, yayın, okul web sayfası, proje hazırlama gibi ekip ve komisyonlara başkanlık eder.
(5) İmam-hatip lisesi müdür yardımcıları ayrıca, Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.
 
Teknik müdür yardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 87- (1)Döner sermayeli okullarda, atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanan ticarî ve malî konulara yatkın bir müdür yardımcısı, mevzuatına göre teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Teknik müdür yardımcısı, müdür ve sayman ile birlikte, döner sermaye işletmesi çalışmalarının tümünden sorumludur.
(2) Teknik müdür yardımcısı:
a) Döner sermaye çalışmalarının piyasa şartlarına göre yürütülebilmesi, iş takibi, malzeme alımı, iş teslimi, sipariş alınması gibi konularda piyasayı günü gününe izler.
b) Döner sermeye işletmesinin gerçekleştirme görevlisi görevini yürütür.
c) Döner sermaye işletmesinin nakit, stok ve duran varlık işlemleri ile muhasebe iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesini sağlar.
ç) Ücretleri döner sermaye işletmesince karşılanan personelin her türlü iş ve işlemlerini izler ve müdüre bilgi verir.
d) Alan/bölüm şeflerince düzenlenen puantajları inceler, imzalar ve onaya sunar.
e) Döner sermayeden veya gerektiğinde genel bütçe ödeneklerinden yapılan satın alma işlerinde ihale komisyonuna başkanlık eder.
f) Döner sermaye işletmesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yönetime önerilerde bulunur.
g) Ambarın kontrol ve denetimini yapar.
ğ) Döner sermaye çalışmalarında teknik şartnameye uygun üretim yapılmasını sağlar.
h) Döner sermaye makine, araç-gerecinin bakım ve onarımının yapılmasını, sürekli kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar, varsa sorunların giderilmesi için önlem alır.
ı) Okulun bakım, onarım ve donatım gereksinimlerini belirleyerek müdürü bilgilendirir.
i) Görevlerinin yürütülmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır, bunlarla ilgili altyapıyı oluşturur.
j) Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, gerekli iş ve işlemleri yürütür.
k) Taşınır Mal Yönetmeliğiyle kendisine verilen görevleri yapar.
(3) Okulun özelliğine göre kadrosunun gerektirdiği diğer görevleri de yapar.
 
Koordinatör müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
MADDE 88- (1)İşletmelerdeki meslekî eğitimde iş yerlerinin belirlenmesi, eğitimin planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile okulun araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanan bir müdür yardımcısı, okul müdürlüğünce koordinatör müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.
(2) Koordinatör müdür yardımcısı:
a) İşletmelerde meslekî eğitim uygulamasının plânlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve müdüre bildirir.
b) Gerektiğinde il istihdam ve meslekî eğitim kuruluçalışmalarına katılır, eğitim sırasında belirlediği konulara ilişkin olarak kurula bilgi verir.
c) İşletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin hizmet içi eğitim almasını sağlamak amacıyla, işletme yönetiminin görüşünü de alarak gerekli plânlamayı yapar, hizmet içi eğitim programını hazırlar ve müdüre sunar.
ç) Meslekî eğitim yaptırılabilecek işletmelerin, eğitimi yapılacak meslek alan/dalı ve öğretim programına uygunluğunu belirlemek amacıyla kurulan komisyon çalışmalarına katılır.
d) İşletmelerde meslekî eğitim gören ve staj yapan öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.
e) İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin devamsızlıkla ilgili iş ve işlemlerini yapar.
f) Koordinatör öğretmenlerin ve görevlerini tam olarak yapması, ilgili formların gününde okul yönetimine verilmesi konusunu takip eder, değerlendirir, varsa aksaklıklar konusunda müdürü bilgilendirir.
(3) İşletmelerde meslekî eğitim konusunda verilen diğer görevleri de yapar.
 
Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 89- (1)Pansiyon müdür yardımcısı olarak, pansiyon hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği ile 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür.
 
Şefliklerin oluşturulması ve şeflerin görevlendirilmesi
MADDE 89– (1)Okullarda, uygulanan meslekî eğitim programlarının tür ve özelliklerine göre alan/bölüm, atölye, laboratuvar şeflikleri oluşturulur.
(2) Öğretime açılan her alan/bölüm için bir alan/bölüm şefliği, standart atölye/laboratuvar donanımı sağlanmış her atölye ve laboratuvar için bir atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulur.
(3) Mevcut atölye veya laboratuvarda fizikî mekân darlığı ve donanım eksikliği nedeniyle eğitim ve öğretim yapılan farklı alanlar için ayrıca atölye veya laboratuvar şefliği oluşturulmaz.
(4) Şeflerin görevlendirilmesi;
a) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine ilgili alanın atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından “Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formu” (Ek-1) kullanılarak yapılan değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esas alınarak, müdürün önerisi ve valilik onayı ile görevlendirme yapılır. Yapılan bu görevlendirmeler her beş yılda bir aynı usulle yeniden değerlendirilir.
b) Değerlendirme sonucunda puan eşitliği halinde sırasıyla; başöğretmen olması, uzman öğretmen olması, lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş olması, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görev yapmış olması tercih nedeni olarak dikkate alınır. Eşitliğin bozulmaması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmaz ise okul müdürünün önerisi üzerine valilikçe görevlendirme yapılır.
c) İlgili alanın atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından alan/bölüm, atölye ve laboratuar şefliğine istekli olmaması halinde okul müdürünün önerisi üzerine valilikçe görevlendirme yapılır.
ç) Alanın atölye laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin olmaması halinde alan öğretmeni atanıncaya kadar alana en yakın alandan öğretmen/öğretmenlerin şef olarak geçici görevlendirilmesi yapılabilir. Ancak ilgili alana atölye, laboratuvar ve meslek dersi öğretmeni atanması durumunda farklı alandan görevlendirilen şefin görevi sona erer.
d) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevlendirilmesinde Kurul kararlarında yer alan öğretmenlerin atamaya esas alanları dikkate alınır.
(5) Aynı yönetim altındaki okullarda farklı diploma düzenlemeyi gerektiren programların aynı adı taşıyan alan/bölümleri için bir alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilir.
(6) Bir okulda bir alan/bölüme ait tek atölyenin veya laboratuvarın bulunması halinde bu atölye veya laboratuvar için ayrıca şef görevlendirmesi yapılmaz. Alan/bölüm şefi, bu atölye veya laboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.
(7) Alan değişiklikleri, aralıksız üç ay ve daha fazla devam eden sağlık durumu özrü, yer değiştirme suretiyle atama, mevcut alan/bölüm, atölye ve laboratuvarların kapatılması, üç ay ve daha fazla süreli görevlendirme ve/veya aylıksız izne ayrılanların şeflik görevi sona erer.
(8) Haklarında yapılan adli ve idari soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi üzerinden alınması uygun bulunanlarınıngörevlendirilmeleri valilikçe iptal edilir.
(9) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, şeflik görevinden ayrılma isteğinde bulunabilirler.
 
Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları
MADDE 91- (1)Meslekî ve teknik eğitim okullarında açılan meslek alanları için kurulan atölye ve laboratuvarların işleyişi ve yönetimi, meslekî rehberlik, program geliştirme, işletmelerde meslekî eğitim, sektörle iş birliği vb. çalışmalar ile olgunlaşma enstitülerinde ayrıca araştırma-geliştirme, tasarım, üretim, tanıtım ve pazarlama çalışmaları yürütmek üzere ilgili meslek alanının atölye, laboratuvar ve meslek dersi öğretmenleri arasından alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilir.
(2) Şeflerin ortak görev ve sorumlulukları;
a) Meslek alanına ait bina, eşya, makine-teçhizat ve diğer taşınırların bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
b)Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun defter, belge ve cetvelleri tutar. Yılsonunda ve gerekli görülen zamanlarda taşınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ve döner sermaye ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.
c) Tüketim malzemelerine yönelik sarfların e-taşınır sistemine işlenmesini sağlar.
ç) Kullanılan makine, araç-gereç ve teçhizatın okul olanaklarıyla onarımını sağlar. Onarımı mümkün olmayan, ekonomik ömrünü tamamlamış olanların kayıttan düşümü için Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre öneride bulunur.
e) Öğrencilerin kullanacakları her türlü araç-gereci imza karşılığında ilgilisine teslim eder. Bunlardan iadesi gerekenleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyenler ile araç-gerece zarar verenleri okul müdürlüğüne bildirir.
f) Öğrencilerin okulda yapacakları uygulamalarla ilgili araç-gereç ve malzemelerin önceden hazırlanması için ilgililerle iş birliği yapar, kayıtlarını tutar.
g) Özel eğitimi gerektiren öğrencileri de dikkate alarak iş kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alır.
ğ) Çalışma ortamını temiz tutma alışkanlığının öğrencilerde davranış hâline getirilmesi için çaba gösterir.
h) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar ile ilgili kayıtları tutar.
ı) Temel işlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlar. Bu işlemlerin doğru olarak kavranıp kavranmadığının anlaşılması yönünde öğrencilere rehberlik eder.
i) Temrin uygulamalarında eğitim ve öğretimi geliştirecek ders araç-gerecinin yapılmasını ve mevcutların onarımını sağlar.
j)İş sağlığı ve güvenliği bakımından sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye, laboratuvarda bulunan her makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça durumu ile varsa yapılan tadilat ve değişen parçalarının düzenli olarak işlendiği makine kartı ile kullanma kılavuzu hazırlar. Atölye ve laboratuvarlardaki çalışma koşullarını belirten tehlike ve uyarı işaretleriyle makine ve araç-gerecin özelliklerine göre kullanma talimatlarının uygun yerlere asılmasını sağlar.
k) İş kazasının olması durumunda, usulüne uygun olarak rapor hazırlayıp yazılı olarak müdüre bildirir.
l) Mezunları izleme ve işe yerleştirme çalışmalarına aktif olarak katılır.
(3) Alan/bölüm şefi;
a) Her öğretim yılı başında alan/bölüm, atölye ve laboratuvarda görevli personel arasında iş bölümü yapar ve onay için okul müdürlüğüne sunar. Alan/bölümüyle ilgili çalışmalarda diğer alan/bölümlerle işbirliği yapar.
b) Okula ait bina, atölye, laboratuvar ve dersliklerin meslek alanının öğretim programına uygun olarak ders araç gereç ve donatımın ihtiyacını belirler ve temini için teklifte bulunur.
c) Döner sermaye işletmesi mal ve hizmet üretim çalışmalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda plânlar ve yürütür. Döner sermaye çalışmaları kapsamında şartname, resim ve standartlarına uygun üretim yapılmasını sağlar, kalite kontrol komisyonunun incelemesine sunar.
ç) Alan/bölüm şefi, alan/bölümle ilgili zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapar. Alınan kararları müdürün onayına sunar.
d) Meslek alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili her türlü materyalin birime alınması için ilgililerle iş birliği yapar. Alan/bölüm kitaplığının ilgililerce kullanımını sağlar.
e) Resmî, özel, gönüllü, kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, mezunların iş yerlerindeki başarılarını izler, programlar doğrultusunda çevre gereksinimlerini karşılayabilecek iş ve hizmetlerin yapılmasını sağlar, gerektiğinde programların geliştirilmesi için önerilerde bulunur.
f) İş ve hizmet kurumları ile bilgi ve teknoloji alışverişinde bulunur. Öğretmen, öğrencilerin meslekî fuar, sergi ve seminerlere katılmalarını teşvik eder.
g) Öğretim yılı sonunda öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile teknisyenlerin görüşlerini alarak alan/bölümü ile ilgili eğitim ve öğretimde ulaşılan sonuçları, yapılan iş, üretim ve hizmetleri, gelecek öğretim yılında alınması gerekli önlem ve gereksinimi belirten bir rapor hazırlayıp okul müdürüne verir ve bir örneğini dosyasında saklar.
ğ) Alan/bölümü ile ilgili öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirler. İlgili sektörün beklentileri ile sektörde meydana gelen gelişmeleri izler, varsa programlara yansıtılması gereken hususların alan zümrelerinde görüşülmesini sağlar. Alınan kararları müdürün onayına sunarak sonuçlarını izler.
h) Çocuk gelişimi ve eğitimi alan şefi ayrıca Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yapar.
(4) Atölye, laboratuvar şefi;
a) Uygulamalı eğitimin incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her türlü ders araç-gerecinden yararlanılarak yapılmasını, bunların biriminde bulundurulmasını ve zenginleştirilmesini sağlar.
b) Uygulamalı eğitimde, öğrencilere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıracak nitelikte olmasını, çalışmaların belirlenen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
(5) Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan okullar ile sürekli eğitim ve öğretim yapılan okulların birimlerindeki araç-gerecin sorumluluğu, birimin şefiyle birlikte o birimde görevli bir teknisyene verilir.
(6) Sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarın diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması durumunda, protokol hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.
(7) Görev alanlarına göre şeflerin çalışma esasları okul müdürlüğünce belirlenir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretmenler

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
MADDE 92 – (1) Eğitim ve öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür.
(2) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanır.
(3) Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.
(4) Öğretmenler, okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alırlar.
(5) Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul ve çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesine katkı sağlar, işleyişte yönetime yardımcı olur, kılık, kıyafet, söz ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olurlar.
b) Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar; kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar.
c) Öğrencilerin inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.
ç) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesi için Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar.
d) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir.
e) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili görevleri yapar.
f) Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütür.
g) Öğrencilere rehberlik ederek ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile proje ve ödevlerle ilgili iş ve işlemleri yürütür.
ğ) Müdürün hazırlayacağı bir program dâhilinde, aday öğretmenlerin yetiştirilmesine yardımcı olur.
h) Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri usulüne uygun olarak yürütür.
ı) Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fiş veya deftere yazar ve imzalar.
i) Konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları dersin sonunda ders defterine yazarak imzalar.
j) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar.
k) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. Çalışma takviminde belirtilen tarihlerde okul hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.
l) Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
m) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim-öğretime yansıtır.
n) İhtiyaç duyulan ders araç ve gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimi ile iş birliği yapar. Sorumluluğuna verilen ders araç ve gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda kullanılmasını ve korunmasını sağlar.
o) Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanı ile ilgili kayıtları takip eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.
ö) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder.
p) Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda veliler ile işbirliği yapar.
r) Öğretmenler kendilerine verilen görevler dışında yarıyıl ve yaz tatili süresince izinli sayılır. Bu süre içerisinde bulunacakları adres ve iletişim bilgilerini okul yönetimine bildirmekle yükümlüdür.
s) Müdür tarafından verilen alanı ile ilgili diğer görevleri de yapar.
(6) Meslekî ve teknik eğitim alan öğretmenleri ayrıca,
a) Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verirler, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve spor tesisleri ile çevredeki müze, atölye, fabrika, iş yeri, ticarî, malî ve turistik işletmelerden ve diğer tesislerden yararlanmalarını sağlarlar.
b) Döner sermaye işleri ile ilgili olanlar atölye ve meslek dersleri öğretim programlarına uygun olarak bu işleri planlar ve yaptırırlar.
c) Öğrencilerin eğitim ve öğretim, üretim etkinliklerini izler, meslekî konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederler.
ç) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları öğretime yansıtırlar. Bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak zümre öğretmenler kurulunda tartışılmasını, meslekî arşiv çalışması yaparak eğitim öğretimde kullanılmasını sağlarlar.
d) Uygulamalı eğitimi mevzuatına göre yapar, gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alırlar. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin korunması, bakımı, onarımı ve kılavuzuna uygun şekilde kullanılmasını ve her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlarlar ve bu konuda öğrencilere rehberlik yaparlar.
e) Ders defteri, devam çizelgeleri ile yoklama fişlerinin zamanında yönetime verilmesini sağlar.
f) Öğrencilerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iş ve uygulamalarda kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere verirler.
g) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için alan/bölüm/atölye/ laboratuvar şefleri ile birlikte plan hazırlarlar. Öğrencilere alanı ile ilgili konularda proje danışmanlığı ve rehberlik yaparlar.
ğ) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılırlar. Yapılan iş ve hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlarlar.
h) Koordinatör olarak görevlendirildiğinde, öğrencilerin işletmedeki eğitim ve öğretim, başarı, devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, program doğrultusunda haftalık/aylık düzenlenecek form/raporları yönetime teslim ederler.
ı) Tam gün tam yıl eğitim yapan okullarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri yaparlar.
(7) İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çaba gösterirler.
 
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları
MADDE 93 — (1) Okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim-öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla eğitim ve öğretim yılının başlamasından önceki iki haftalık, ders kesimini izleyen iki haftalık sürede meslekî çalışma yapılır. Çalışma programı okul müdürlüğünce hazırlanarak öğretmenlere duyurulur.
(2) Bu çalışmalarda;
a) Öğretim programları, mevzuat ve uygulamalarla ilgili inceleme ve değerlendirme yapılır.
b) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantıları ile bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılır.
c) Eğitim ve öğretim yılı değerlendirmesi ile yeni öğretim yılında uygulanacak yıllık çalışma programı, iş takvimi ve iş bölümüyle ilgili hazırlıklar yapılır.
(3) Meslekî çalışmalardan azamî verim elde edilebilmesi için okulun ve çevrenin ihtiyaçlarına göre, eğitim ve öğretimle ilgili diğer konularda da mesleki çalışma yapılabilir. Bu çalışmalar okul ortamının dışında ilgili eğitim ortamları veya işletmelerde de yapılabilir.
(4) Mesleki çalışmalarda ödenecek ücret ile ilgili hususlarda 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar doğrultusunda işlem yapılır.
 
Koordinatör öğretmen/işletmede öğretmen görevlendirilmesi
MADDE 94- (1) İşletmelerdeki meslekî eğitim ile staj ve yaz uygulamalarının planlı olarak yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması ve programın özelliğine göre gerektiğinde öğretmenle birlikte eğitim yapılması amacıyla okulda meslek alanının atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni olan yönetici ve öğretmenlerden koordinatör/işletmede öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Diğer alanlardan olan yönetici ve öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez.
(2) Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate alınır:
a) Okuldaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra İşletmelerde Meslek Eğitimi adı altında ek ders görevi verilir.
b) İşletmelerde meslekî eğitim ek ders görevi verilmesinde, işletmelerin okula uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısı ile bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır. Hangi güzergahtaki, kaç işletme ve öğrenci için kaç saat ek ders görevi verilebileceği, koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan zümre başkanları ile birer alan öğretmeninden oluşan komisyonca planlanır. Okul yönetimince, bu planlama da göz önünde bulundurularak ilgili alan/dal öğretmenlerine görev dağılımı yapılır.  Bu kapsamda bir öğretmene aynı gün için 8 saatten fazla ek ders ücreti karşılığı görev verilmez.
Ayrıca programın özelliğine göre bazı alanlarda öğretmenle birlikte yapılacak beceri eğitiminde en az 8 kişilik öğrenci grubuna bir alan öğretmeni görevlendirilir. İlgili alanın yeterli sayıda öğretmeni bulunamadığında alan zümre başkanlarının görüşü alınarak tespit edilecek en yakın alan öğretmenlerinden görevlendirme yapılır. Öğrenci gruplarının farklı beceri eğitimi dersleri için aynı gün farklı öğretmenler görevlendirilebilir.
c) Okulda, “İşletmelerde Meslek Eğitimi” adı altında verilecek ek ders saati sayısı; bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıf/sınıflardaki işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.
ç) İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün belirlenmesinde; işletmelere öğrenci gönderen alan/dallardaki sınıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
d) Atölye ve meslek dersleri toplam ders yükü hesaplanırken alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, ilgili mevzuata göre Planlama, Bakım, Onarım adı altında verilen ek ders görevi de eklenir.
e) Bir meslek alan/dalında, koordinatör öğretmen olarak görevlendirilecek yeterli sayıda atölye ve meslek dersleri öğretmeni yoksa bu alan/dala yakın alandaki öğretmene öncelik vermek üzere diğer alan/dal öğretmenlerine koordinatörlük görevi verilir.
f) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede bulunduğu günlerde yapılır. Bir öğretmene; aynı işletmede en fazla 12 öğrencinin koordinatörlük görevi verilebilir. Aynı öğrenci/kursiyerler için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene İşletmelerde Meslek Eğitimi ek ders görevi verilir.
g) İl sınırları dışındaki işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevi, mahallinde alanla ilgili eğitim yapan okuldaki öğretmenlerle karşılanır. Bunun mümkün olmaması hâlinde, öğrenci/kursiyerin kayıtlı olduğu okulca görevlendirilecek öğretmenlerle bu görev yerine getirilir.
ğ) Okul yönetimi, koordinatör öğretmenlerin görevlerinin verimli şekilde yerine getirilmesi hususunda denetim ve rehberlik yapar.
 
Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
MADDE 95- (1)Koordinatör öğretmenler:
a) İşletmelerde meslekî eğitim uygulaması ile staj ve yaz uygulamalarının plânlı olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve okul müdürlüğüne bildirir.
b) İşletmelerde, öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ile programlara yansıtılmasında yarar gördüğü hususları belirleyerek hazırlayacağı raporu, program geliştirme çalışmalarında değerlendirilmek üzere okul müdürlüğüne verir.
c) Meslekî eğitim konusunda, işletme yetkilileri ile usta öğretici/eğitici personele rehberlikte bulunur.
ç) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işler ile ilgili iş dosyasını kontrol eder.
d) Öğrencilerin; başarı, devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek işletme kayıtlarındaki bilgilerin, zamanında okul müdürlüğüne iletilmesini sağlar. Çıraklık eğitiminde ise ustalık eğitimine devam eden kalfaların devamsızlık ve disiplin durumunu izlenir.
e) İşletme yetkilileri ile iş birliği yaparak iş yerine uyum sağlayamayan öğrencileri belirler, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için işletme ve okul arasında yapılan işbirliği gereği uygulamaya yönelik iş ve işlemleri takip eder, alınacak önlemleri okul müdürlüğüne bildirir.
f) Okul ile işletme arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirleyerek müdürlüğe bildirir.
g) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona ermeden 5 gün önce okul müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.
ğ) Koordinatörlük görevi için gittiği işletmelerde mezunları izleme ve işe yerleştirme birimi çalışmaları kapsamında gerektiğinde mezunlar ve işyeri yetkililerine anket uygular.
h) İşletmelerde meslekî eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.
(2)Programın özelliğine göre bazı alanların işletmede beceri eğitimindegörevlendirilen öğretmenler;
a) Görevlendirildiği dersin beceri eğitimine katılır.
b) Beceri eğitiminin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla okul ve işletme yetkililerince yapılacak toplantılara katılır.
c) Dersinin teorik konularını ve işletme şartlarını değerlendirerek dersin uygulamasına ait yıllık planı hazırlar ve eğitim ve öğretimin başladığı ilk hafta içinde okul müdürüne onaylatır.
ç) Beceri eğitimi günlük planı hazırlar, hazırladığı planı eğitim sonunda okul müdürlüğüne teslim eder.
d) Beceri eğitiminde temiz ve beyaz bir önlük giyer, önlüğünün yakasına okul kimlik kartını takar.
e) Beceri eğitimine, öğrencilerin uygulama kıyafetiyle katılmasını sağlar.
f) Beceri eğitimi başlamadan önce öğrencilere dersin konusu, işletmenin genel işleyişi, iş akışı ve iş güvenliği konularında bilgi verir.
g) İşletme yöneticisi ve servis sorumlusu ile birlikte dersinin öğretim programı doğrultusunda planlama yapar.
ğ) Beceri eğitimine katılan öğrencileri servis sorumlusu ile birlikte izler, öğrencilere plan ve programı uygulatır, bireysel veya grup hâlinde görüşerek beceri eğitiminde edindikleri izlenimler hakkında bilgi alır ve rehberlik eder.
h) Öğrencilerin beceri eğitimine devam durumlarını izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine ve okul müdürlüğüne zamanında bildirir.
ı) Öğrencilerin başarı durumlarını belirleyerek sonuçlarını okul müdürlüğüne bildirir.
i) Eğitim hizmetlerini mevzuatına ve sözleşme hükümlerine göre yürütür, bu konuda okul ve işletmelerin yapacakları hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
j) Beceri eğitiminde dersin özelliğine göre her öğrencinin yaptığı temrin, iş, proje, deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge üzerinde yapar, öğrenci ile birlikte çizelgeyi imzalar ve bu dokümanın yer alacağı birer iş dosyasının tutulmasını sağlar, istenmesi durumunda okul müdürlüğüne dosyayı teslim eder.
k) İşletmedeki imkânsızlıklar nedeniyle eğitimi yapılan dersin işlenemeyen konularının öğretimi için okul müdürlüğü ile iş birliği yapar.
l) Her ayın sonunda “Uygulama Değerlendirme Formu”nun ilgili bölümlerini doldurur. Formu, kapalı zarf içinde okul müdürlüğüne teslim eder.
m) Beceri eğitiminin değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla karşılaşılan güçlükler ile bunların giderilmesi için gerekli önlemleri bir raporla okul müdürlüğüne bildirir.
n) Döneme ait not çizelgelerini e-okul sistemi üzerinden doldurarak çıktısını dönem sona ermeden 5 gün önce okul müdürlüğüne teslim eder.
o) İşletmedeki görevine gelememesi durumunda, özrünü zamanında okul müdürlüğüne bildirir.
ö) Sorumluluğunu üstlendiği öğrencilerin işletmelerdeki beceri eğitimlerinin protokol hükümlerini de dikkate alarak sevk ve idaresinden birinci derecede sorumludur.
p) İşletmelerde beceri eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.
 
 
Rehber öğretmenler
MADDE 96 – (1) Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen rehber öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine göre görevlendirilirler.
(2) Rehber öğretmenler, sınav dönemlerinde de rehberlik ve mesleki çalışmalarını sürdürürler.
 
 
Nöbet görevi
MADDE 97 – (1) Öğretmenler, eğitim ve öğretimin temel unsurlarından olan nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Öğretmenlere, dersinin olmadığı veya en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.
c) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
ç) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar.
d) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
 
Belleticilik görevi
MADDE 98- (1) Pansiyonlu okullarda, öğrencilerin eğitim ve öğretim, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlere ilişkin görevleri yapmak üzere ilgili mevzuatı doğrultusunda belletici öğretmen görevlendirilir.
 
Uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi ile görev ve sorumlulukları
MADDE 99- (1)Okullarda, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı alanlarda uzman veya usta öğretici görevlendirilir.
(2) Usta öğreticiler ile meslek alan/dalında öğretmen olarak atanabilme yeterliliğine sahip olanlar arasından seçilecek uzmanlar Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen çalışma süresi kadar görevlendirilir. Uzman olarak görevlendirilenler bağımsız, usta öğreticiler ise öğretmen gözetiminde ders okuturlar. Görevlerini öğretmenlik sorumluluğu içinde müdürün belirleyeceği esaslara uygun olarak yürütürler.
 (3) Gönüllü usta öğreticiler, gerekli koşulları taşımak kaydıyla, ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları doğrultusunda ücretsiz olarak görevlendirilebilirler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Personel
 
Teknisyenler ve görevleri
MADDE 100 – (1) Okullarda, bakım, onarım ve alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek, eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak üzere teknisyenler görevlendirilir.
(2) Teknisyenler:
a) Tezgâh, makine, araç-gereç, teçhizat, tesis ve benzerlerini korur, bakım, onarım ve ayarlarını yaparak kullanıma hazır durumda bulundurur.
b) Yapılacak deney ve uygulamalar için gerekli araç-gerecin önceden hazırlanmasında öğretmene yardımcı olur.
c) Okulda üretimi yapılan ürün ve temrin modellerini hazırlar, üretilen/yetiştirilen bitki ve hayvanların bakımı, hastalıkla mücadele ve aşı gibi iş ve işlemlerinin takibini ve aşılama işlerini yapar.
ç) Öğrencilerin döner sermaye ve temrin yoluyla yapacakları iş ve temrinlerin malzeme ve araçlarını önceden hazırlar.
d) Okuldaki bakım-onarım hizmetlerini yürütür,
e) Müdür, müdür yardımcıları ve ilgili şeflerin vereceği diğer iş ve hizmetleri yapar.
 
Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni ve görevleri
MADDE 101 – (1) Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni:
a) Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve giden yazılarla ilgili defterleri tutar, dosyalama işlemini yapar, elektronik ortamlardaki verileri yedekler, arşivler, bilgileri güncelleştirir, gerekli olanlara cevap hazırlar ve işleri süresi içinde sonuçlandırır.
b) Personele ait özlük dosyalarını tutar, bununla ilgili değişiklikleri zamanında ilgili defter ve belgelere işler.
c) Gerektiğinde okulun mutemetlik görevini yapar. Personelin aylık, ücret, yolluk ve tahakkuk edecek diğer mali hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
ç) Teslim edilen bilgisayar, fotokopi, faks, yazıcı ve benzeri araçları amacı doğrultusunda kullanır, korur, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlar.
d) Harcama kâğıtlarını mevzuatına uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili fatura ve benzeri belge örneklerini dosyalar ve muhafaza eder.
e) Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini usulüne göre tutar.
f) Her ayın sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgeleri ile her mali yılın sonunda gönderilmekte olan istatistik çizelgelerini hazırlar.
g) Görev alanı ile ilgili okulun yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yapar.
 
Kütüphane memuru ve görevleri
MADDE 102 – (1) Kütüphane memuru:
a) Kütüphaneyi, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenler.
b) Teslim edilen her türlü kitap ve benzeri yayınların düzenli bir şekilde kullanıma hazır bulundurulmasını sağlar.
c) Kütüphanede Taşınır Mal Yönetmeliğine göre gerekli kayıtları tutar, işlemleri yapar.
ç) Kütüphaneden personel ve öğrencilerin yararlanmasına yardımcı olur.
 
Şoför ve görevleri
MADDE 103 – (1) Aracı bulunan okul veya okulda şoför görevlendirilebilir.
(2) Şoför:
a) Teslim edilen aracı, görevin gereğine uygun olarak kullanır.
b) Aracı temiz tutar ve periyodik bakımlarının yaptırılmasını sağlar. Trafik muayenesi, sigorta, taşıt vergisi ve benzeri işlemleri zamanında yaptırır.
c) Aracı, izinsiz olarak başkalarına kullandırmaz.
ç) Taşıt görev emri defterini usulüne uygun olarak doldurur ve yetkililere imzalatır.
d) Aracın parça değişimlerinde, değiştirilen parçayı ambar veya depo memuruna teslim eder.
e) Görev haricinde aracı okul yönetimince okul dâhilinde belirlenen yere park eder.
f) Yükleme ve boşaltma işlemlerine yardımcı olur.
g) Aracı, göreve hazır durumda bulundurur.
ğ) Aracı, kendisi dâhil hiçbir personelin özel işlerinde kullanamaz.
h) Görev alanı ile ilgili okul yöneticilerince verilen diğer görevleri yapar.
 
Hizmetliler ve görevleri
MADDE 104 – (1) Okulda temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere hizmetli görevlendirilir.
(2) Hizmetliler:
a) Okula ait bina, tesis, alan, araç ve gereç, benzeri bölüm ve çevresinin temizlik ve diğer hizmetlerini yapar.
b) Isıtma, sıhhi ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir.
c) Okula gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
ç) Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar.
d) Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür.
e) Varsa mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur.
f) Çalışma saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yerine getirir.
g) Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda, bahçıvanın yapacağı işleri yürütür.
ğ) Görev alanı ile ilgili yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.
 
Bahçıvan ve görevleri
MADDE 105 – (1) Bahçıvan:
a) Bahçe planlamasına göre dikim, budama, biçme, belleme, çim, fide yetiştirme, tohum toplama ve bakım işlerini yapar.
b) Bahçe bitkilerini korur, hastalıklara karşı gerekli önlemleri alır.
c) Bahçenin temizliğini yapar.
ç) Kullanımına verilen araç ve gereci korur, bakım ve temizliğini yapar.
d) Süs bitkisi ve çiçek yetiştirir, bakımını yapar.
e) Yöneticiler ile nöbetçi öğretmenlerce verilen diğer görevleri yapar.
 
Kaloriferci ve görevleri
MADDE 106– (1) Kaloriferci kadrosunda bulunanlar ile kaloriferci olarak görevlendirilen personel;
a) Kalorifer dairesinin temiz, düzenli ve hizmete hazır tutulmasını sağlar.
b) Kaloriferin belirlenen zamanlarda yakılmasını ve takibini yapar.
c) Kaloriferin yakılmadığı zamanlarda okul yöneticilerince verilen diğer görevleri yapar.
(2) Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcılarına ve nöbetçi öğretmenlere karşı sorumludur.
 
Gece bekçisi ve görevleri
MADDE 107 – (1) Gece bekçisi veya gece bekçisi olarak görevlendirilen personel, okul yöneticilerince belirlenen nöbet talimatına göre görevini yürütür, nöbeti süresince bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlar. Görevlerini yerine getirmede yöneticilere ve nöbetçi öğretmenlere karşı sorumludurlar.
(2) Gece bekçisi bulunmayan okullarda üç ve daha fazla sayıda hizmetli varsa asıl görevlerini aksatmayacak şekilde sırayla gece nöbeti tutar ve ertesi gün izinli sayılırlar. Bu sayının altında hizmetli olanlarda gece bekçiliği görevi verilmez, gerekli koruma tedbirleri alınmak üzere durum en yakın emniyet birimine bir yazı ile bildirilir.
(3) Gece bekçisi görev alanı ile ilgili yöneticilerin kendisine vereceği diğer görevleri yapar.
Ambar memuru ve görevleri
MADDE 108 – (1) Ambar memuru, ambar ve depo ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yürütür. Bu hizmetlerden ilgili yöneticiye karşı sorumludur.
 
 
Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi
MADDE 109 - (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alır, korur, kullanım yerlerine teslim eder, Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenler. Bu hususlarda sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumluğunu yerine getirir.
 
 
Hemşire ve görevleri
MADDE 110 - (1) Okullarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire görevlendirilebilir.
Hemşire:
a) Revirin düzenlenmesinde yönetime yardımcı olur, amacına uygun olarak kullanımını sağlar.
b) İlkyardım dolabında bulunması gerekli malzemenin kullanımını, kayıtlarını, revirdeki aletlerin bakımını ve steril durumda bulunmasını sağlar.
c) Sağlık nedeniyle dinlenmesi gereken öğrenci/kursiyerleri revirde gözlem altında tutar, ilâç tedavisi ve enjeksiyonlarının düzenli yapılmasını sağlar, revir defterine ve hasta izleme tabelâsına işler.
ç) Revir hasta defterini ve hasta izleme tabelâsını düzenler.
d) Revirde tedavisi mümkün olmayan öğrenci/kursiyerler ile acil yardım gerekenlerin güvenli olarak sağlık kurumlarına naklinin yapılmasını sağlar, gerektiğinde hastaya refakat eder ve tedavisini izler.
e) Sınıf rehber ve belletici öğretmenleriyle iş birliği yaparak okulda temizlik ve hijyenik ortamın sağlanmasına katkıda bulunur. Yayılma olasılığı bulunan bulaşıcı hastalıklara karşı uyarılarda bulunur. Gerekli ortamın dezenfekte edilmesi için girişimde bulunur.
f) Bulaşıcı ve ihbarı zorunlu hastalıkların ilgili makamlara bildirilmesinde ve hastalıktan kurtulan öğrenci/kursiyerlerin okula devamının sağlanmasında okul yönetimi ile iş birliği yapar. Bulaşıcı hastalıklar için gerekli önlemleri alır.
g) Öğrenci/kursiyerlerin aşılarının yapılabilmesi için sağlık kurum ve kuruluşları ile okul yönetimlerinin iş birliği yapmalarına yardımcı olur.
ğ) Gıda zehirlenmesi gibi toplu hastalıkların görülmesinde alınacak önlemleri ve öncelikleri belirler, uygulanmasına yardımcı olur.
h) Okul ve çevrenin sağlık koşullarına uygun durumda bulundurulmasında yönetime yardımcı olur.
ı) Sağlık tarama ekipleri ile iş birliği yapar.
i)Kantin, kooperatif, mutfak, yemekhane, yatakhane, çamaşırhane, depo, ambar ve tuvaletlerin temizliği için görevlilerle iş birliği yapar. Buralarda çalışan personelin sağlık kontrollerinin yapılmasına yardımcı olur ve bunların sağlık kurallarına uygun hareket edip etmediklerini izler, yılda iki defa sağlık muayenesi olmalarını sağlar.
j) Diyet uzmanı bulunmaması durumunda yemek tabelâlarının hazırlanmasına yardımcı olur, gıdaların ve kullanılan mutfak gerecinin sağlığa uygun olup olmadığını kontrol eder.
k)Öğrenci/kursiyerlerin gelişimlerinden kaynaklanan özel durumları ile ilgilenir.
l) Sağlıkla ilgili özel gün ve haftaların düzenlenmesine yardımcı olur.
m) Ders yılı sonunda okulun genel sağlık durumuyla ilgili rapor hazırlar ve yönetime verir.
 
Aşçı ve görevleri
MADDE 111 - (1) Aşçı;
a) Varsa diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında, beslenme rehberini esas alarak günlük tüketim maddeleri tabelâsına göre yemek yapar, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlar.
b) Teslim aldığı gıda maddelerinin bozulmadan saklanmasını, hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve ziyan edilmemesini sağlar.
c) Mutfaktaki araç-gerecin bakım ve temizliğine dikkat eder.
ç) Çalışma disiplini içinde mutfağın temizlik, bakım ve düzenini sağlar.
d) Çalışmalarında diyet uzmanına, yoksa ilgili müdür yardımcısına karşı sorumludur.
e)  Günlük çıkan yemeklerin örneğini 24 saat saklar.
f) Gıda güvenliği yönetim sistemi (HACCP) kuralları uygulamalarına dikkat eder.
g)  Mutfakta koruyucu güvenlik tedbirlerini alır.
 
Personel çalıştırılması
MADDE 112 – (1) Okullarda görevlendirilen ve görevleri bu Yönetmelikte belirtilmemiş personel, ilgili mevzuata göre verilen görevi yerine getirir. Ücretleri genel bütçe veya bütçe dışı kaynaklarca karşılanarak çalıştırılanların görev, yetki ve sorumlulukları sözleşmeyle belirlenir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Ortamları
 
Okul bina ve tesisleri
MADDE 113 – (1) Yerleşim alanının ihtiyaçlarına, öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına, Bakanlıkça uygun görülen projelere göre okul binası yapılır. Okul binalarında; rehberlik ve psikolojik danışma servisi, derslik, bilişim teknolojisi sınıfı, atölye, laboratuvar, yönetim, araç-gereç, resim, müzik, kaynak veya destek eğitim odaları, konferans salonu, öğretmenler odası, kütüphane ve benzeri yerler ile imam hatip liselerinde uygulama mescidi bulunur. Spor salonu, çok amaçlı salon, spor ve oyun alanları okulun amaçlarına göre düzenlenir. Bina ve eklentilerinin yeterli olması durumunda, ihtiyaca göre çağın gerektirdiği hobi alanları ve sosyal etkinlik ortamları düzenlenir, bilimsel ve teknolojik araç-gereçle donatılır.
(2) Koridorlarda, Bakanlıkça tavsiye edilmiş Türk büyüklerine ait söz ve resimlere yer verilir, ayrıca Türk tarihi ve kültürüne ait levhalar, okulun özelliğine göre eğitici ve sanat değeri olan resimler ile dünyaca ünlü bilim, sanat, spor insanlarının resimleri, duvar gazetesi ve öğrenci etkinliklerinin sergileneceği panolara da yer verilir.
(3) Okul binası, tesis ve eklentilerinin kalite ve standardının belirlenmesinde, okulların özelliğine uygun gelişim modelleri geliştirilir ve uygulanır.
 
Türk Bayrağı, Atatürk köşesi ve Türk büyükleri
MADDE 114 – (1) Türk Bayrağının bulundurulması, temizliği, korunması ve kullanılmasında 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine uyulur.
(2) Okullarda, yönetimin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden yüksekte, Atatürk’ün büstü veya maskı konulur. Atatürk’ün fotoğrafı, Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, gravür, fotoğraf, Atatürk’ün eğitimle ilgili sözleri ile kitap, tablo ve levhalara da yer verilebilir. Ayrıca, Türk büyükleri ve tarihi şahsiyetlerin resimleri ile özlü sözlerine ait dekoratif ve estetik tablolar okulun uygun mekanlarına konulabilir.
(3) Okulun yönetim oda, derslik ve diğer oda ve bölümlerinde Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi tabloları, 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre asılır. Ayrıca okulun bütün bölümlerinde dayanıklı taşınırlar listesi bulundurulur.
 
 
Derslikler
MADDE 115 – (1) Derslikler, derslerin özelliklerine ve içeriğine göre düzenlenebilir. Öğrenci sayısı, yaş ve gelişim durumları, varsa engelleri de dikkate alınarak donatımları yapılır. Derslikler hiçbir şekilde yönetim ve hizmet odasına dönüştürülemez.
 
Atölye ve laboratuvarlar
MADDE 116 – (1) Alan, dal ve derslerin özelliklerine göre okullarda, atölye ve laboratuvar kurulur, eğitim ve öğretime hazır bulundurulur. Bu birimler, özel eğitimi gerektiren öğrencilerin de yararlanabilecekleri şekilde düzenlenir. Bu bölümlerde bulunması gerekli araç-gereç ve donatım listesi Bakanlıkça belirlenir.
 
Uygulama mescidi
MADDE 117 – (1) İmam hatip liselerinde, meslek dersleri uygulamalarının yapılması için uygun alanlar oluşturulur.
 
Hizmet odaları
MADDE 118 – (1)  Okulda; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmen, rehberlik ve psikolojik danışma servisi, memur ve diğer personel için uygun odalar ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği şekilde standardına uygun ve sade olarak düzenlenir.
 
Kütüphane
MADDE 119 – (1) Kütüphane, 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenir ve işletilir.
 
Spor alanları, araç, gereci ve spor tesisleri
MADDE 120 – (1) Spor alanı, spor salonu ve çok amaçlı salonu bulunan okularda bu yerler, beden eğitimi dersleri ile her tür sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için kullanıma hazır durumda bulundurulur.
(2) Spor alanlarının kullanımı, öğrencilerin değişik spor etkinliklerini yapabilecekleri şekilde planlanır.
(3) Spor odasında, spor ile ilgili kitap, araç-gereç, doküman ve malzeme bulundurulur.
(4) Spor alanları ve spor salonlarından, imkânlar ölçüsünde diğer okulların ve çevrenin de faydalanması sağlanır.
(4) Spor tesislerinin kullanımıyla ilgili açıklamalar, rahatlıkla görülebilecek yerlere asılır. Tesislerin korunması ile ilgili güvenlik önlemleri alınır.
(5) Spor alanları, spor tesisleri ve diğer tesislerin işletilmesiyle ilgili hususlarda 09/02/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.       
 
Resim ve müzik odası veya derslikleri
MADDE 121 – (1) Okullarda resim ve müzik odası veya derslikleri oluşturulur.
(2) Bu oda veya dersliklerde; resim, müzik ile ilgili kitap, araç, gereç, doküman ve malzeme bulundurulur.
 
Destek eğitim odası
MADDE 122 – (1) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler ile üstün yetenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun bünyesinde destek eğitim odası açılır. Burada yürütülecek iş ve işlemler, 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
 
Kantin
MADDE 123 – (1) Kantinin kurulması, işletilmesi ve denetimi ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
 
Konutlar
MADDE 124 – (1) Kamu konutlarıyla ilgili iş ve işlemler, Kamu Konutları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
 
 
 
YEDİNCİ KISIM
Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler
 
Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması
MADDE 125 – (1) Okullarda; eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğini sağlamak, okul ve çevre iş birliğini gerçekleştirmek, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin her türlü desteğini almak, ilköğretim ve yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapmak amacıyla kurul, komisyon ve ekipler oluşturulur. Bunlar, çalışmalarını takım ruhu ve anlayışı içerisinde yürütür.
 
Kurullar
MADDE 126 – (1) Okullarda;
a) Öğretmenler Kurulu,                   
b) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu,
c) Zümre öğretmenler kurulu,
ç) Okul zümre başkanları kurulu,
d) Okul öğrenci meclisi,
e) Öğrenci disiplin ve onur kurulu,
f) Bilim, danışma, sanat proje vb Diğer kurullar
oluşturulur.
 
Öğretmenler kurulu
MADDE 127 – (1) Öğretmenler kurulu, okulun yönetici ve öğretmenlerinden oluşur. Gerektiğinde okul yönetimince öğrenci temsilcisi ve okul-aile birliği temsilcileri de çağrılarak kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla katılmaları sağlanabilir.
(2) Öğretmenler Kurulu, başkanı okul müdürüdür. Öğretmenler kurulu, müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür başyardımcısı, onun da bulunmaması durumunda müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanır.
(3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda, okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır.
(4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.
(5) Öğretmenler Kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.
(6) Öğretmenler kurulunda;
a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
b) Öğretim programlarının uygulanması,
c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması,
ç) Atatürkçülük ile ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar,
d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler,
f) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi,
g) Yapılacak proje çalışmaları,
ğ) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,
h) Okul ve çevre ilişkileri,
ı) Kardeş okul uygulamaları,
i) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar,
j) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,
k) Mezunların izlenmesi,
l) Toplam kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmaları ile stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemler,
m) Genel denetim sonuçları,
n) Nöbet uygulamaları,
o) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,
ö) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi,
p) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,
r) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri,
s) Zümre toplantıları,
ş) Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları,
t) Okul kültürü oluşturulması çalışmaları,
u) e-Okul uygulamaları,
ü) Hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür.
(7) Kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.
(8) Mesleki ve teknik okullarında ayrıca;
a) Okulda yapılacak proje, tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları,
b) Hayat boyu eğitim ile ilgili konular,
c) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek fuar, defile, sergi, kermesler,
ç) Tanıtım, yönlendirme ve meslekî rehberlik çalışmaları,
f) 3308 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile ilgili hususların değerlendirilmesi,
g) İstihdama yönelik meslekî eğitim hizmetleri,
gibi konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar görüşülür.
 
Sınıf ve şube öğretmenler kurulu
MADDE 128 – (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri ile ilgili sınıf ve şubede derse giren eğitici personel de kurul toplantılarına davet edilebilir.
(2) Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır.
(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma eğitimine karar verilmiş özel eğitim gerektiren öğrenciler için gerekli önlemler alınır.
(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de yapılabilir.
(5) Sınıf ve şube öğretmenler kurulunda;
a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı önlemlerin alınması,
b) Derslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi,
c) Eğitim kaynakları ile atölye, laboratuar ve diğer birimlerden nasıl yararlanılacağının planlanması,
ç) Çevreden yararlanma ve iş birliğinin sağlanması,
d) Üretim etkinliklerinin eğitim ve öğretimi destekleyecek şekilde planlanması,
e) Öğrenci ödev ve projeleri ile sınavların planlaması,
f) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk oyunları ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
g) Okulu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması,
ğ) Yıllık ve günlük planlarda birlik ve beraberliğin sağlanması,
h) Meslekî ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin başarı durumlarına göre mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğrenime yönlendirilmeleri,
ı) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
i) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
j) Müdürün gerekli gördüğü konular ile kurul üyelerinin çoğunluğunun önerisiyle gündeme alınması kararlaştırılan diğer konular
görüşülür.
 
Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 129 – (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki teknik eğitim okullarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de Zümre öğretmenler kurulu katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim-öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Ayrıca zümre başkanının önerisi üzerine okul müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda da toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,
f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,
i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleri ile toplantı düzenleyebilir.
(5) Meslekî ve teknik eğitim okullarında ayrıca;
a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,
b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,
c) Meslekî ve teknik eğitim alanındaki yeni gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,
ç) Matematik ve fen dersleri ile atölye, lâboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,
d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
e) Meslekî ve teknik eğitim ile ilgili yarışma, fuar ve sergi çalışmaları
ile ilgili konular da görüşülür.
 
Okul zümre başkanları kurulu
MADDE 130 – (1) Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir.
(2) Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
(3) Okul zümre başkanları kurulunda;
a) Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması,
b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,
c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının okul müdürlüğüne önerilmesi,
d) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
e) Ortak sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duyulması hâlinde okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir.
(5) Meslekî ve teknik eğitim okullarında ayrıca; alan/bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi, tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışı ile sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi konuları da görüşülür.
 
Okul öğrenci meclisi
MADDE 131 –(1) Okul öğrenci meclisinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili iş ve işlemlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Sayım kurulu
MADDE 132 – (1)  Sayım kurulu, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve bu Yönetmelik hükümlerine göre görevlerini yürütür.
 
Diğer kurullar
MADDE 133 – (1) Okullarda ihtiyaç duyulan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer kurullar ise ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulur.
 
Komisyonlar
MADDE 134 – (1) Okullarda;
a) İhale komisyonu,
b) Muayene ve kabul komisyonu,
c) Kontenjan belirleme kayıt-kabul ve nakil komisyonu,
ç) Sınav komisyonu,
d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu,
e) Diğer komisyonlar
oluşturulur.
 
İhale komisyonu
MADDE 135 – (1) Okullardaki satın almayla ilgili iş ve işlemler ile komisyonun kurulması 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
 
Muayene ve kabul komisyonu
MADDE 136 – (1) Muayene ve kabul komisyonu; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür.
 
Kalite kontrol komisyonu
MADDE 137- (1) Mesleki ve teknik okullarında üretilen mal ve hizmetin istenilen kalite ve standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek üzere müdürün uygun göreceği şef ve öğretmenlerden üç kişilik bir komisyon oluşturulur. İnceleme sonunda düzenlenen raporun bir örneği ürün ile birlikte ilgili yere gönderilir.
 
Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu
MADDE 138 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ile Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
 
Diğer komisyonlar
MADDE 139 – (1) Okullarda ihtiyaç duyulan ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer komisyonlar ise ilgili mevzuatına göre oluşturulur.
 
Oluşturulacak ekipler
MADDE 140 – (1) Okullarda;
a) Okul gelişim yönetim ekibi,
b) Sivil savunma ekipleri
ve diğer ekipler oluşturulur.
 
Okul gelişim yönetim ekibi
MADDE 141 – (1) Okullarda; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim ve öğretimin nitelik ve kalitesini, öğrenci başarısını artırmak, okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirmek, okulun kurumsal performansını değerlendirmek, eğitimde planlı ve sürekli gelişim amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre okul gelişim yönetim ekibi oluşturulur.
 
Sivil savunma ekipleri
MADDE 142 – (1) Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve işleyişi, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.
 
SEKİZİNCİ KISIM
Okulda ve İşletmelerde Meslekî Eğitim
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim Uygulaması
 
İşletmelerde meslekî eğitim
MADDE 143- (1)İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulunca 3308 sayılı Kanun kapsamına alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin onikinci sınıfta işletmelerde meslekî eğitim görmeleri esastır. Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim koşulları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında yapılacak yoğunlaştırılmış eğitim bu yönetmeliğin ilgili maddesi hükümlerine göre yapılır.
(2) Ancak, İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulu kararı ile ilgili alan/dalın modüler eğitim programlarını uygulamaya elverişli eğitim birimi bulunan işletmelere, onbirinci sınıf öğrencileri de meslekî eğitim için gönderilebilir.
(3) Bakanlık ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokollere veya iş birliği proje anlaşmalarına göre eğitim yapan okul ve alan/dallardaki öğrenci/kursiyerlerin, işletmelerde gerçekleştirilecek uygulamalı meslekî eğitimleri, bu protokol veya proje anlaşmalarına dayalı olarak düzenlenen uygulama yönergesindeki hükümlere göre yürütülür.
(4) Her öğrenci, alan/dalın öğretim programındaki ilgili sınıfa ait temrin, iş, proje, deney veya hizmetin en az % 80 ini yapmak ve uygulamalardan başarılı olmak zorundadır.
(5) Öğrencilerin meslekî eğitimlerini aynı iş yerinde sürdürmeleri esastır. Ancak, ilgili sınıfa ait uygulamaların bir kısmının işletmelerde yapılamaması durumunda, eksik kalan uygulamalar, işletme ile okul müdürlüğünün anlaşması ile ders yılı içinde başka işletmelerde veya okulda telâfi eğitimi programına göre tamamlanır.
(6) Programlarında ön görülen uygulamalardan bir kısmının ders yılı içerisinde yapılamaması durumunda, ikinci dönemin son beş haftası içinde eksik kalan uygulamaların okulda tamamlatılması amacıyla yoğunlaştırılmış telâfi eğitim programı düzenlenir. Bu program süresince alınacak puanlar da ikinci dönem puanının belirlenmesinde dikkate alınır.
 
Teorik eğitim
MADDE 144- (1) Meslek derslerinin teorik eğitimi, okulda veya işletmelerin eğitim birimlerinde yapılabilir.
(2) Teorik eğitim;
a) Bir sınıfın aynı meslek alanı/dalındaki öğrencilerin tamamının aynı işletmede meslekî eğitim görmesi, işletmede eğitim birimi bulunması ve işletme yönetiminin istemesi durumunda o işletmede,
b) Birbirlerine yakın, değişik işletmelerde meslekî eğitim gören bir sınıfın aynı meslek alanı/dalındaki öğrencilerin eğitimi, bu işletmelerden uygun olanında,
c) (a) ve (b) bentlerindeki olanakların mevcut olmaması durumunda okulda
yapılır.
(3) Ancak, teorik meslek derslerinin eğitiminin işletmede yapılabilmesi için en az 8 kişilik öğrenci grubunun bulunması gerekir.
(4) İşletme yönetiminin istemesi durumunda okul müdürlüğünce, ilgili meslek derslerinin teorik eğitimini yaptıracak öğretmenler işletmede görevlendirilebilir. Bu durumdaki öğretmenlerin ek ders ücreti işletme tarafından ödenir.
 
Teorik eğitim için izin
MADDE 145- (1)İşletmeler; öğrencilere teorik eğitim için okul müdürlüğünce düzenlenecek programa göre haftada iki gün ücretli izin vermekle yükümlüdürler.
(2) Okulda atölye ve laboratuvar donatımı bulunmaması halinde on ve onbirinci sınıflarda uygulamalı eğitimin işletmelerde yapılması durumunda programın özelliğine göre okulda üç gün teorik eğitim yapılabilir.
 
Dönemler
MADDE 146- (1) Okul ve işletmelerde meslekî eğitim uygulamasında bir ders yılı iki dönemden oluşur. Dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri yıllık çalışma takvimi ile belirlenir.
 
İş dosyası tutma
MADDE 147- (1) İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilere; öğretim programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve hizmetlerle ilgili resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini kapsayan meslekî eğitim ile ilgili bir iş dosyası tutturulur.
(2) Dosyadaki her resim, proje veya çalışmaya ait değerlendirme çizelgesi ve varsa diğer doküman, usta öğretici veya eğitici personel ile koordinatör öğretmen ve öğrenci tarafından imzalanır.
(3) İşletmeler yönünden gizlilik taşıyan işlerde resim, proje ve benzeri doküman, iş dosyasına konulmaz. Bu resim ve projeler, beceri sınavı komisyonunca değerlendirilmek üzere işletme tarafından saklanır.
(4) İş dosyası, öğrencinin ikinci dönem meslekî eğitim puanları ile birlikte okul müdürlüğüne gönderilir.
 
Yurt dışında beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması
MADDE 148- (1) Öğrenciler, kardeş okul uygulaması, uluslar arası ikili anlaşma, protokol ya da bir proje kapsamında her türlü sorumluluk kendilerine ait ve giderleri kendileri ya da proje çerçevesinde karşılanmak üzerealanlarıyla ilgili beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması eğitimlerini, yurt dışındaki işletmelerde de yapabilir.
(2) Öğrenciler, bireysel veya grup halinde, kendi imkânlarıyla yurt dışındaki alanına uygun işletmelerde beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması yapmak istemesi durumunda, velisi veya sorumluluğunu üstlenen kişi, işletmenin beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması eğitimi yaptıracağına ilişkin yazısı ile birlikte valilik onayı için okul müdürlüğüne başvurur. Yurtdışında bu eğitimleri yapması uygun bulunanlara ait kimlik bilgileri ile işletmenin yeri, adresi, eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili ülkedeki büyükelçilik, konsolosluk, eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliğine bildirilir. Öğrencinin beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması eğitimine devamı veli veya sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından sağlanır.
(3) Beceri eğitimi, staj ve yaz uygulaması eğitiminin bir kısmını veya tamamını yurtdışında yapan öğrencilerin, eğitim bitiminde işletmeden alacakları belgeyi iki hafta içerisinde kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Bu öğrencilerin varsa eksik kalan eğitim süresini okullarında tamamlamaları gerekir.
(4) Yurt dışında yapılacak beceri eğitimi, yoğunlaştırılmış eğitim uygulanan programlarda da yapılabilir. Bu öğrenciler, dönüşlerinde yılsonu beceri sınavına alınır.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Staj ve Esasları
 
Staj veya yaz uygulaması

MADDE 149- (1) Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını okulda yapan öğrenciler, meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla staj veya yaz uygulamaları çerçeve öğretim programında belirtilen esaslara göre yapılır.
(2) Staj işletmelerde yaptırılır. Ancak başarısı açısından okulda staj yapması gerekli görülenler ile yeterli özellik ve sayıda işletmenin bulunmaması durumunda staj, bir programa göre ilgili alan öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde okulda da yaptırılabilir. Okulun özelliğine göre ders saatleri dışında alan/dalla ilgili yapılan üretim, tanıtım, hizmet ve benzeri çalışmalar staj kapsamında değerlendirilir.
(3) Okulda yapılacak staj, tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri süresince yapılabilir.
(4) Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen staj veya yaz uygulamasını tamamlamayanlara diploma düzenlenmez ve okul birinciliği seçiminde değerlendirmeye alınmaz. Staj veya yaz uygulamasının öğrenim süresi içerisinde tamamlanması gerekir.
(5) Beceri eğitimlerini işletmelerde yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri, öğretim programlarında belirtilen yaz uygulamalarını, staj esaslarına göre yarıyıl ve yaz tatili süresince sağlık işletmelerinde yaparlar.
 
Staj veya yaz uygulaması süresi
MADDE 150-(1) Meslekî ve teknik ortaöğretim okulları öğrencilerinin staj süresi 40 işgünüdür. Staj, onuncu sınıfın sonundan itibaren yapılabilir. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin yaz uygulamaları, programlarında belirtilen süre kadardır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az bir dönem meslekî eğitim gören öğrenciler, eğitim ve öğretim etkinlikleri dışında okullardaki döner sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen çalışanlar ile Meslekî Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerden kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlar, yükümlü oldukları stajını tamamlamış sayılırlar.
(3) Okul dışında staj veya yaz uygulaması yapan öğrencilerin çalışmaları, görevlendirilen koordinatör öğretmen tarafından kontrol edilir. Öğrenci ile işletme arasında çıkan sorunlar, koordinatör öğretmen tarafından çözülür. Çeşitli nedenlerle stajı eksik kalan öğrencilerin bu çalışmaları, okul veya işletmelerde tamamlattırılır.
(4) Okulda staj veya yaz uygulaması yapan öğrenci sayısı dikkate alınarak gözetim ve denetim görevi verilecek öğretmen sayısının belirlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. İşletmelerde staj veya yaz uygulaması yapan öğrenciler, okul müdürlüğünce planlanan program dâhilinde koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenler tarafından denetlenir. Aynı işletmede staj yapan en fazla 16 öğrenci için bir koordinatör öğretmen görevlendirilir.
 
Staj veya yaz uygulaması yapılacak iş yerlerinin belirlenmesi

MADDE 151- (1) Her yıl nisan ayının ilk haftasında okul müdürü veya koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında alan/bölüm şefleri, ilgili meslek alanından en az bir atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni toplanarak öğrencilerin staj veya yaz uygulaması yapabilecekleri resmî ve özel kurum ve kuruluşlarını belirler. Yapılan planlama dışında, uygun işletme bulunduğunda daha sonra bu işletmelere de öğrenci gönderilebilir.
 
 
 
Staj veya yaz uygulaması kontenjanlarının belirlenmesi
MADDE 152- (1) Okul müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda nisan ayının son haftasında işletme ile yazışma yapılarak hangi işletmede, hangi alan/dallarda, kaç dönemde, ne kadar öğrencinin staj yapabileceği belirlenir. Mayıs ayının ikinci haftasında ilgili alan/bölüm şeflerine kontenjan listeleri bildirilir. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin yaz uygulamalarının hangi sağlık işletmelerinde yaptırılacağı sağlık işletmelerini belirleme komisyonu tarafından belirlenir.
(2) Okul dışında staj yapacak öğrencilerin sayısı, belirlenen kontenjanların dışında başvuru olması ve alan/bölüm şefinin uygun görmesi durumunda artırılabilir.
 
 
Staj yapacak öğrencilerin belirlenmesi
MADDE 153- (1) Alan zümre öğretmenleri, her yıl mayıs ayının son haftasında toplanır. Öğrencilerin meslekî başarı ve gelişmelerini değerlendirerek staj veya yaz uygulamasını okulda ve işletmelerde yapacakların listesini ayrı ayrı hazırlayarak müdürün onayına sunar. Onaylanan listeler haziran ayının ilk haftasında öğrencilere duyurulur. Alan/bölüm şefleri, öğrencileri belirlenen kontenjana göre yerleştirir.
 
Yerleşim yeri sınırları dışında staj veya yaz uygulaması
MADDE 154- (1) Yerleşim yeri sınırları dışında ulaşım olanakları ve denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj veya yaz uygulaması çalışmaları;
a) Resmî kurum ve kuruluşlarda,
b)Eğitim birimi bulunan veya ondan fazla personel çalıştıran işletmelerde,
c) Staj veya yaz uygulaması yapılması plânlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi uygun görülen okul ve işletmelerde,
ç) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın uygulandığı diğer okul müdürlüklerince izlenmesi uygun görülen okul ve işletmelerde
öğrenci velisinin izni ile yaptırılır.
 
Stajda uygulama takvimi
MADDE 155- (1) Stajın okul müdürlüğünce plânlanması, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaptırılması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda müdürün uygun görmesi ile staj, ders yılı içinde de yapılabilir.   dışında staj yapan öğrencilerin dosyası, staj bitimini izleyen ilk hafta içinde okul müdürlüğüne teslim edilir. Sağlık meslek lisesi öğrencilerinin yaz uygulamaları programlarında belirtilen zamanlarda yapılır.
 
Değerlendirme
MADDE 156- (1) Okul ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj veya yaz uygulaması dosyası, denetim raporları ile birlikte ders yılının ikinci haftasına kadar alan zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Zorunlu durumlarda stajını öğretim yılı içinde yapan öğrencilerin staj veya yaz uygulaması dosyaları ve denetim raporları, okul müdürlüğüne teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili alan zümre öğretmenlerince değerlendirilir.
(2) Stajını veya yaz uygulamasını başarı ile tamamlayan öğrencilerin listeleri, okul müdürlüğünce onaylanarak öğrencilere duyurulur. Staj veya yaz uygulamasının kabul edildiğine ait belgeler, öğrencinin dosyasına konur, kütük defterine ve e-okul sistemine işlenir. Sınıf tekrar eden öğrencilerden daha önce staj veya yaz uygulamasını yapan ve başarı ile tamamladığı okul müdürlüğünce kabul edilenler, bu çalışmalarını tekrarlamazlar.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşletmelerdeki Meslekî Eğitimde Süreklilik, Öğrenci Grubu, Eğitim Göreceklerin Belirlenmesi, Plânlama, Seçmeli Meslek Dersleri

Eğitimde süreklilik
MADDE 157- (1) İşletmelerdeki meslekî eğitim ders yılı başında başlar, ders yılı sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise okulda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılması esastır. Ancak okulda atölye ve laboratuvar donatımı olmaması nedeniyle on ve onbirinci sınıflarda uygulamalı eğitimin iş yerlerinde yapılması halinde programın özelliğine göre okulda üç gün teorik eğitim yapılabilir.
(2) Sözleşmesi devam eden öğrenciler, yaz aylarında da işletmelerdeki eğitimlerine devam ederler. Ancak, bu süre içinde isterlerse ücretli veya ücretsiz izin haklarını kullanabilirler.
(3) İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, kayıtlı oldukları programdan mezun oluncaya kadar eğitime başladıkları işletmelerde, bu işletmede öğretim programının tamamının uygulanamaması durumunda başka işletmelerde veya okulda öğretim programını tamamlamak zorundadırlar.
(4) İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda öğrenci/kursiyerler eğitimlerini okulda sürdürürler.
 
Öğrenci grubu
MADDE 158- (1) İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.
 
İşletmelerde meslekî eğitim göreceklerin belirlenmesi
MADDE 159- (1) Bir meslek alan/dalında işletmelerde meslekî eğitim görecek öğrenci sayısının işletmelere gönderilecek öğrenci sayısından fazla olması durumunda, koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında en az üç üyeden oluşan komisyon kurulur.
(2) Komisyon, öğrencilerin;
a) Alt sınıflara ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasını,
b) Kısa süreli uzaklaştırma cezasından daha ağır ceza almamış olmasını,
c) Genel durumunu dikkate alarak sıralama ve seçimini yapar.
(3) Şehit ve malul gazi çocukları ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim tedbiri kararı verilen çocuklar ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Soysal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında koruma altına alınan öğrenciler sıralamaya tabi tutulmaksızın işletmelerde meslekî eğitime gönderilir.
 
İşletmelerdeki meslekî eğitimin plânlanması
MADDE 160- (1) İşletmelerdeki meslekî eğitimin plânlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, okul müdürü ve işletme yetkilisi tarafından yapılır.
(2) İşletmelerde yapılan eğitimin, öğretim programlarına uygun olarak yürütülmesinden, kendi görev ve yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla okul müdürü ve işletme yetkilisi birlikte sorumludur.
 
Seçmeli meslek dersleri
MADDE 161- (1) Seçmeli meslek derslerinin eğitimi işletmelerde yapılabilir. Bu dersler gerektiğinde yarıyıl ve yaz tatili ile hafta sonlarında yoğunlaştırılmış olarak yapılabilir.
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşletmelerin Bildirilmesi, İşletme Belirleme Komisyonlarının
Kuruluş ve Görevleri ile Sözleşme
 

İşletmelerin bildirilmesi
MADDE 162- (1) Kapsama alınan il ve mesleklerde, işletmelerde meslekî eğitim uygulaması yaptırmakla yükümlü olan işletmelerin listesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince, sağlık işletmeleri ile bu işletmelerde çalışan personel sayısı ise il sağlık müdürlüklerince şubat ayı içinde il milli eğitim müdürlüğüne bildirilir.
(2) İşletmelerdeki personel sayısının belirlenmesinde her yılın ocak ayı, yaz mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde ise temmuz ayı verileri esas alınır.
(3) Vardiya usulü faaliyet gösteren işletmelerde gündüz vardiyasında, mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde faaliyet gösterdiği mevsimde çalışan personel sayısı, bazı faaliyetlerini hizmet satın alma yoluyla karşılayan işletmelerde ise bu kapsamda çalışan personel sayısı da dikkate alınır.
(4) İşletmede meslekî eğitim yaptırabilecek kamu kurum ve kuruluşları, meslek alan/dallarına göre bu eğitime alabilecekleri öğrenci sayılarını il milli eğitim müdürlüklerine bildirir.
 
İşletme belirleme komisyonlarının kuruluşu
MADDE 163- (1) İl/ilçelerde kurulacak işletme belirleme komisyon/komisyonları, meslekî eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında;
a) İlgili alanda eğitim veren okulların müdürü veya koordinatör müdür yardımcıları, ilgili alan/bölüm şefi ile birer meslek alanı öğretmeni,
b) İlgili meslek alanını temsil eden esnaf ve sanatkârlar, sanayi ve ticaret odalarıyla işveren kuruluşundan birer temsilci,
c) Türkiye İş Kurumu temsilcisi,
ç) Sağlık sektöründe, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlar yerine il sağlık müdürlüğünün eğitimden sorumlu sağlık müdür yardımcısı veya şube müdürü ile il sağlık müdürlüğünce belirlenecek sağlık işletmelerinden birer temsilciden oluşur.
(2) Kanunda belirtilen sayıdan az personel çalıştıran ve okul müdürlüğüne yazılı olarak başvuran işletmelerin değerlendirilmesi amacıyla okul müdürlüğünce ilgili alan/bölüm, atölye ve laboratuar şefi ile bir alan öğretmeninden işletme belirleme komisyonu oluşturulur.
 
İşletmelerin belirlenmesi
MADDE 164- (1) Meslekî eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin, eğitime uygunluğu ile meslekî eğitim görecek öğrenci sayıları il veya ilçelerde kurulacak işletme belirleme komisyonları tarafından tespit edilir. Komisyon veya komisyonların düzenleyecekleri raporların bir örneği, bilgi için il milli eğitim müdürlüğüne gönderilir.
(2) İldeki işletmelerde meslekî eğitim yapılmasına gereksinim duyulan yeni meslek alan/dalları; il istihdam ve meslekî eğitim kurulu tarafından belirlenerek karara bağlanır ve Bakanlığa önerilir.
(3) Meslekî eğitim yapılacak Türk silahlı kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve Millî Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir.
 
İşletme belirleme komisyonlarının görevleri
MADDE 165- (1) Komisyonlar:
a) İl/ilçelerde meslekî eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin eğitime uygunluğunu;
1) İşletmede öğretim programına uygun üretim ve hizmet yapıldığını,
2) Öğretim programının en az % 80 inin uygulanmasını sağlayacak donanıma sahip olduğunu,
3) Kanun gereğince on veya daha fazla öğrenciye meslekî eğitim yaptıracak işletmelerde eğitim biriminin bulunduğunu,
4) Meslek alan/dallarında görevlendirilecek usta öğretici/eğitici personelin bulunduğunu,
5) Öğrencilerin giyinme, temizlik ve sosyal gereksinimleri için uygun yerlerin bulunduğunu,
6) İşletmelerdeki meslekî eğitim uygulamasının il sınırları dışında yapılmasını gerektiren programlarda öğrencilerin, konaklama ve yemek gereksinimlerinin ilgili işletme tarafından karşılandığını,
7) Önceki ders yılında ilgili işletmede meslekî eğitim uygulanmış ise eğitimin bu yönetmelik ve öğretim programına uygun olarak yapılmış olduğunu göz önünde bulundurarak belirler.
b) Meslek alan/dallarına göre işletmede meslekî eğitim görecek toplam öğrenci sayısını belirler, uyguladıkları programlara göre okullara dağılımını yapar.
c) İşletmelerin meslekî eğitime uygunluğunu tutanakla tespit eder, durumu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirir.
ç) Ders yılı sonunda işletmelerde yapılan meslekî eğitimi değerlendirir ve gelecek ders yılına ilişkin önerilerini de içeren raporu hazırlar ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim eder.
d) İşletmelerin meslekî eğitime uygunlukları ile gönderilecek öğrenci sayılarının meslek alan/dallarına göre belirlenmesini her yıl mayıs ayı içinde, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulamalarında ise şubat ayında yapar.
(2) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, komisyon raporları doğrultusunda hangi işletmeye hangi meslek alan/dalından ne kadar öğrencinin gönderileceğine ilişkin raporların bir örneğini haziran ayının sonuna kadar, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulamalarında ise mart ayı içinde ilgili okul müdürlüklerine gönderir.
(3) İşletmelerin belirlenmesinde, coğrafi bölge veya il sınırları yanında, sektörel yatırımların yoğunluk kazandığı bölgeler de göz önünde bulundurulur. Bu tür işletmelerin belirlenmesi, ilgili illerin eş güdümü ile gerçekleştirilir.
(4)Okulda oluşturulanişletme belirleme komisyonu da bu maddede belirtilen esasları göz önünde bulundurarak çalışır.
(5)Bu işletmelerin eğitime uygunluğu, eğitim yapılacak meslek alan/dalı ve eğitim görecek öğrenci sayılarının belirlenmesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(6) Öğrencilerin meslek alan/dallarına göre işletmede meslekî eğitim yaptırabilecek kamu kurum ve kuruluşları bu eğitime alabilecekleri öğrenci sayılarını il milli eğitim müdürlüklerine bildirir.
 
İşletmede meslekî eğitimde sözleşme
MADDE 166- (1) İşletme belirleme komisyonlarının raporları doğrultusunda, ders yılının sona erdiği tarihten yeni ders yılının ikinci haftası sonuna kadar okul müdürlüğü ile işletme yetkilileri arasında her öğrenci için ayrı olmak üzere işletmelerde meslekî eğitim sözleşmesi imzalanır. Sözleşmede velinin imzası da bulunur.
(2) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim koşullarına göre yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında öğrenim gören öğrencilerin sözleşmeleri, ders kesiminden itibaren bir hafta içinde imzalanır ve işletmelerdeki meslekî eğitime başlanır.
(3) Öğretim yılı sonunda öğrencinin veya işletmenin durumunda değişiklik olduğunda sözleşme uzatılır veya karşılıklı olarak feshedilir. Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan hâller ile öğrencinin okula veya işletmeye devamsızlığı nedeniyle başarısızlığının söz konusu olması, sağlık durumunun işletmedeki eğitimden olumsuz etkilenmesi gibi nedenler dışında öğrenci/kursiyerlerin sözleşmesi okul veya işletmece tek taraflı olarak feshedilemez. Feshi gerektiren bir durum ortaya çıktığında taraflar arasında iş birliği yapılarak sözleşmenin feshi yoluna gidilir.
(4) Okulun atölye ve laboratuvar donatımı olmaması veya programlarında gösterilen becerilerin kazandırılması amacıyla meslek eğitimlerini işletmede yapmak zorunda kalan öğrencilere Kanunun 18 inci maddesinde ifade edilen yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde onundan fazlası öğrenciye beceri eğitim yaptırır. Ancak bu kapsamdaki öğrencilere Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen miktarda ücret ödenip ödenmemesi hususu taraflarca düzenlenen sözleşmede belirlenir. İşletmede meslekî eğitim yaptıran kamu kurum ve kuruluşları asgari ücretin net tutarının yüzde 15 inden ücret öder.
(5) Öğrencilerin sözleşmelerinin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir, bir örneği de okuldaki dosyalarında saklanır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletmelerin ve Öğrencilerin Görev ve Sorumluluklar
 
İşletmelerin meslekî eğitimle ilgili görev ve sorumlulukları

MADDE 167- (1) Meslekî eğitim yaptıracak işletmeler:
a) Öğrencilerin işletmede yapacakları meslekî eğitim, bu eğitime katılacak öğrenci sayısı ve eğitimin uygulanışı ile ilgili esasları düzenleyen protokolü işletme belirleme komisyonu ile birlikte imzalar ve eğitimi, çalışma takvimine uygun olarak yaptırır.
b) Meslekî eğitimin, ilgili meslek alan/dalları öğretim programlarına uygun olarak işletme belirleme komisyonu tarafından belirlenecek yerde yapılmasını sağlar.
c) İşletmede meslekî eğitim yapılacak alan/dalların her biri için öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya meslekî yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel görevlendirir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okulla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır.
ç) Yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel bulunmaması durumunda, okul müdürlükleri ile koordineli olarak açılacak iş pedagojisi kurslarına ilgili personelin katılımını sağlar.
d) Meslekî eğitim için gerekli olan temrin malzemesi ile araç-gereci temin eder.
e) İşletmede meslekî eğitim gören öğrenciye, Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen miktardan az olmamak üzere ödenecek ücret tutarı, ücret artışı ve diğer olanakları kapsayan eğitim sözleşmesini, öğrenci velisi ve okul müdürü ile birlikte imzalar. Çalıştırdığı personel sayısının yüzde onundan fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptırılması halinde Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen miktardaki ücretin ödenmesi hususunda işletme şartlarına uyulur.
f) Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini iki iş günü içinde ilgili okul müdürlüğüne bildirir.
g) Öğrencilerin ilgili döneme ait puan çizelgelerini, dönem sonundan beş gün önce kapalı zarf içinde ilgili okul müdürlüğüne teslim eder.
ğ) Öğrenciler tarafından tutulan iş dosyasını, istenmesi durumunda veya beceri sınavından önce puan çizelgesi ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne teslim eder.
h) Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması, teşhis ve tedavileri için gerekli önlemleri alır.
ı) Öğrencilere telâfi eğitimi süresince ve okulda yapılacak sınavlar için belirtilen günlerde ücretli izin verir.
i) Öğrencilere yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli izin verir.
j) Öğrencilere bir ders yılı içinde devamsızlıktan sayılmak ve en çok devamsızlık süresini geçmemek üzere, ilgili okul müdürlüğünün de görüşünü alarak ücretsiz mazeret izni verir.
k) Meslekî eğitim başladıktan sonra personel sayısının azalması durumunda da eğitime alınmış olan öğrencileri, mezun oluncaya kadar işletmede eğitime devam ettirir.
l) Eğitimi yapılan meslek alan/dallarının öğretim programlarında bulunduğu hâlde işletmedeki olanaksızlıklar nedeniyle işlenemeyen konuların öğretimi için okul müdürü ile iş birliği yapar.
m) İşletmelerde yapılan meslekî eğitimin planlı bir şekilde yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla görevlendirilen koordinatör öğretmene ve işletmelerde beceri eğitimi dersi öğretmenine gerekli kolaylığı sağlar.
(2) Öğrenciler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerince günde sekiz saatten fazla, meslekleri dışındaki işler ile bağımsız olarak Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin hükümlerine aykırı işlerde çalıştırılamaz. Bunlar, personele sunulan ulaşım, yemek, il dışında meslekî eğitim görenler için barınma gibi sosyal hizmetlerden yararlandırılırlar. Öğrenci, çırak ve kursiyerler ile öğretmenler personele sunulan ulaşım, yemek, il dışında meslekî eğitim görenler için barınma gibi sosyal hizmetlerden yararlandırılırlar.
 
Teorik eğitimde görev alacak eğitici personel
MADDE 168- (1) Okulda veya işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin teorik eğitimi, okulun kadrolu/ücretli öğretmenleri veya işletmelerdeki eğitici personel tarafından yaptırılır.
 
İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak eğitici personel/usta öğretici
MADDE 169- (1) İşletmelerde beceri eğitimi, eğitici personel/usta öğreticilerce yaptırılır.
Eğitici personel/usta öğretici:
a) İşletmelerde yapılacak beceri eğitiminin plânlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla okul ve işletme yetkililerince yapılacak toplantılara katılır.
b) Teorik konular da dikkate alınarak koordinatör öğretmen ve veya ders öğretmeni ile birlikte eğitim uygulamasına ait plânlar yapar ve eğitime başlanılan ilk hafta içinde plânları işletme yetkilisi ile okul müdürünün onayına sunar.
c) Öğrencilerin, işletmelerde yapacakları uygulamalı eğitime devam durumlarını günü gününe izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine bildirir.
ç) Öğrencilerin başarı durumlarını belirleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine bildirir.
d) Eğitim hizmetlerini mevzuatına göre yürütür, bu konuda okul ve işletmelerin yapacakları hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
e) Eğitim etkinliklerinde, çalışma takvimine uyar.
f) Göreve gelememeleri durumunda, özürlerini zamanında işletme yetkililerine bildirir.
g) Beceri eğitiminde her öğrencinin, mesleğin özelliğine göre yaptığı temrin, iş, proje, deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge üzerinde yapar, öğrenci ile birlikte imzalar ve bu dokümanın yer alacağı birer iş dosyası tutmasını sağlar.
ğ) İşletmenin genel işleyişi, üretimi, iş akışı, iş güvenliği konularında öğrencilere bilgi verir.
 
İşletme koşullarına uyma
MADDE 170- (1)Öğrenciler, işletmelerin koşullarına ve çalışma düzenine uymak zorundadır. Bunlar, üretim ve hizmetle ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez. Kendilerine verilen işleri özenle yapar, iş yerine ait makine, araç-gereci korur, pratik ve teorik eğitimine düzenli olarak devam eder ve sınavlarına girer, sözleşme koşullarına uyar.
(2) Uyarılara rağmen kurallara uymayan kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.
(3) Öğrenciler sendikal etkinliklere katılamaz.
 
ALTINCI BÖLÜM
İşletmelerdeki Eğitim Birimi ve İşleyişi

 
Eğitim ortamı
MADDE 171- (1)Eğitim birimi, en az on öğrencinin eğitim yapabileceği asgarî standartlarda, çağın gereklerine ve her türlü sağlık ve koruyucu güvenlik önlemlerinin alındığı eğitim ve öğretime uygun bir ortamda oluşturulur.
(2) Eğitim birimi, beceri ve teorik eğitime uygun olarak düzenlenir. Fizikî mekân, eğitimin özelliği, meslek alanı/dalı dikkate alınarak günün koşullarına göre gerekli ve yeterli araç-gereçle amacına uygun olarak işletme tarafından donatılır.
(3) İki veya daha fazla işletme tarafından ortak eğitim birimi de kurulabilir.
(4) Öğrenciler, işletmenin ortak kullanım alanlarından da yararlandırılır.
 
İşleyişi
MADDE 172- (1) Eğitim birimindeki eğitim ve öğretim etkinlikleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre okul ile işletme arasında yapılan plânlama doğrultusunda yürütülür. İşletme, kendi personeli için alınmasını zorunlu gördüğü işletmeye uyum eğitiminin öğrencilere de verilmesini sağlar.
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurulu ve Eğitim Birimi Personelinin Görevleri
 
Eğitim kurulu

MADDE 173- (1) Eğitim kurulu, işletme sahibi veya üst düzey yetkililerinin katılımı ile eğitim yöneticisi ve eğitim biriminde görev yapanlardan oluşur. Bu kurul, eğitime ilişkin tüm iş ve işlemlerde kararlar alır. Kurul ayrıca, işletmenin eğitime ilişkin genel politikasını ve eğitim gereksinimini, yapılacak eğitimle ilgili yöntem ve ilkelerini belirler. Eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir.
 
Eğitim birimi personeli
MADDE 174- (1) Eğitim biriminde, işletme sahibi/yöneticisi tarafından işletmede eğitimden sorumlu yönetici ve öğrenci sayısına göre yeterli sayıda eğitici personel/usta öğretici görevlendirilir. İşletmede istenilen nitelik ve sayıda eğitici personel/usta öğretici bulunmaması durumunda, okullardan meslek dersleri öğretmenleri görevlendirilebilir.
 
Eğitim yöneticisinin görevleri
MADDE 175- (1) Eğitim yöneticisi, eğitim birimindeki tüm etkinliklerin plânlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar.
(2) İş birliği yaptığı okul müdürü/müdürleri ile koordineli olarak çalışır.
(3) Eğitim ile ilgili olarak yaptığı iş ve işlemlerden işletme sahibi/yöneticisine karşı sorumludur.
 
Usta öğretici/eğitici personel görevlendirilmesi
MADDE 176- (1) Eğitim biriminde yeterli sayıda;
a) Ustalık yeterliğini kazanmış, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan usta öğretici,
b) Meslekî yeterliğe sahip öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, meslekî eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya okullarda atölye, lâboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip eğitici personel görevlendirilir.
 
Çalışanların eğitimi
MADDE 177- (1) Çalışanların meslekî eğitimlerinde; iş birliği anlayışı çerçevesinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait okul ve eğitim merkezlerinin tüm olanaklarından yararlanılır.
 
 
DOKUZUNCU KISIM
Tam Gün Tam Yıl Eğitim
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Tam Gün Tam Yıl Eğitim
 
Tam gün tam yıl eğitim

 MADDE 178- (1) Meslekî ve teknik eğitimi daha ileri boyutlara taşımak ve daha çok insanımızın bu eğitimden yararlanmasına imkan sağlamak üzere okulların bina, tesis, araç-gereç ve personelinden yararlanılarak daha çok kişiye eğitim verilmesi esastır. Bu amaçla okullar hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil olmak üzere gerektiğinde 07.00-24.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurulur.
 
Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma
MADDE 179- (1) Okul müdürlüklerince, çevrenin meslekî ve teknik eğitim ihtiyacı, fiziki kapasite, öğrenci-kursiyer potansiyeli, çevre şartları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileriyle bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği gibi hususlar dikkate alınarak, okulun tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınması isteği ders kesiminden ağustos ayının ikinci haftası sonuna kadar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilir. Okul müdürlüklerince hazırlanan etkinlik planının uygun bulunması halinde il millî eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine valilik oluru ile tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma kararı alınır.
(2) Okulun tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınması kararı, belirtilen faaliyetin türüne göre fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır.
(3) Uygulama kapsamında yapılacak etkinlikler her yıl okulun yıllık çalışma planında gösterilir.
(4) Daha önce tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında olmayan okullar ders yılı içerisinde bu kapsamda bir faaliyet planlamaları durumunda, gerekçeleriyle birlikte faaliyetin başlangıcından en az bir ay önce millî eğitim müdürlüklerine teklifte bulunurlar. Uygun bulunması hâlinde valilik oluru ile tam gün tam yıl eğitim kapsamında etkinliklere başlama izni verilir.
 
Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler
 MADDE 180-(1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;
a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki süreler ile hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen meslekî ve teknik eğitim ve öğretim hizmetleri,
b) Meslekî ve teknik eğitim görmek isteyen öğrenci sayısının okulun fiziki kapasitesinin çok üzerinde olduğu durumlarda eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ikili öğretim,
c) Meslekî Açık Öğretim Lisesi programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,
ç) Genel lise mezunlarıyla kalfa ve ustaların meslek lisesi diploması alabilmeleri için düzenlenen telafi eğitimi,
d) Genel ortaöğretim okullarından meslek liselerine geçmek isteyen öğrenciler için açılan yoğunlaştırılmış telafi eğitimi,
e) İşletmelerde meslek eğitimine gönderilemeyen öğrencilerin okuldan mezun olabilmek için yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmaları,
f) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri, üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen meslekî eğitim,
g) Her hangi bir nedenle örgün eğitim dışında kalmış, eğitimini tamamlayamamış veya orta ve yüksek öğretimi bitirip istihdam edilemeyenlere ilgi, istek ve yeteneklerine uygun, istihdam imkânı olan alanlar için açılan meslekî kurslar,
 ğ) Mesleğinde ilerlemek veya mesleğini değiştirmek isteyenler ile istihdam için gerekli yeterliklere sahip olmayanlara istihdam edilebilir yeterlikler kazandırmak amacıyla uygulanan modüler kurs programları,
 h) 3308 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre düzenlenecek meslek kursları,
 ı) 3308 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre sektörde çalışanların mesleklerinde gelişmelerini veya yeni meslek edinmelerini sağlamak üzere düzenlenecek geliştirme ve uyum kursları,
 i) Meslekî eğitim merkezi bulunmayan yerleşim birimlerinde, kaynakları bu eğitime uygun olan meslekî ve teknik eğitim okullarında yapılacak çıraklık ve kalfalık eğitimi,
 j) Usta öğretici/eğitici personel yetiştirmek amacıyla açılan iş pedagojisi kursları,
 k) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan proje ve protokoller çerçevesinde yapılan yaygın eğitim,
 l) Otelcilik ve turizm, iletişim, seyahat acenteciliği, cilt bakımı ve kuaförlük, ağırlama ve gıda atölyeleri, süs bitkileri gibi hafta içi günlerde akşamları, hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda yapılan eğitim ve öğretim,
m) Bakanlıkça denenmek ve geliştirilmek üzere belirlenen eğitim uygulamaları,
n) 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre hayat boyu eğitim kapsamında açılan kurslar
gibi etkinlikler yapılır.
 
Personel ve Finansman
MADDE 181-(1) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamındaki okullarda akşam öğretimi ve hafta sonu ile yarıyıl ve yaz tatillerindeki eğitim ve öğretim göz önüne alınarak ihtiyaç duyulan personel ile ilgili gerekli önlemler valiliklerce alınır. Bu okulların elektrik, su, kırtasiye, haberleşme, yakacak, temrinlik malzeme ve benzeri eğitim giderleri genel bütçe kaynakları, herhangi bir resmi veya özel okul ve kuruluşla işbirliğiyle ya da protokol çerçevesinde eğitim yapılıyorsa ilgili kurum ve kuruluş katkısı ya da çevre imkânlarıyla karşılanır.
 
ONUNUNCU KISIM
Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Davranışları ve Öğrencilerin Korunması
 
Öğrencilerin uyacakları kurallar ve beklenen davranışlar

MADDE 182 – (1) Öğrencilerin; Atatürk inkılâp ve ilkeleri ile Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten insan haklarına saygılı, cumhuriyetin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olması ilkelerine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getiren; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı, gelişmiş bir kişiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetişmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisi, okul-aile birliği ve ilgili diğer paydaşlarla iş birliği yapması istenir.
(2) Bu doğrultuda öğrencilerden;
a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları,
b) Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları,
c) Doğru sözlü, dürüst, erdemli ve çalışkan olmaları; güzel ve nazik tavır sergilemeleri; kaba söz ve davranışlarda bulunmamaları; barış, değerbilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri,
ç) Yöneticilere, öğretmenlere, diğer görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı, hoşgörülü davranmaları; küçükleri ve yaşlıları korumaları, engelliler ile yardıma muhtaç durumda olanların yardımına koşmaları,
d) Başkalarının da kendisi gibi insanlık ailesinin onurlu ve saygın bir üyesi olduğunu unutmamaları; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, milliyet ayrımı yapmaksızın herkese karşı iyi davranmaları; insan hak ve özgürlüğü ile onurunun korunması için gerekli duyarlılığı göstermeleri,
e) Tutumlu olmaları; millet malını, okulunu ve okul eşyasını kendi öz malı gibi korumaları, zarar vermemeleri ve zarar verdiklerinde ödemeleri,
f) Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı yerlerde bulunmamaları,
g) Her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları,
ğ) Okula ve derslere düzenli olarak devam etmeleri,
h) Çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları, çevreyi kirletmemeleri ve güzelleştirmek, geliştirmek için katkıda bulunmaları,
ı) Kitapları sevmeleri ve korumaları; kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmaları; boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,
i) Sorumluluk bilinciyle trafik kurallarına uymaları ve davranışlarıyla örnek olmaları,
j) Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini uyumlu olarak yönetmeleri; beden, zekâ ve duyguları ile bunları verimli kılacak irade ve yeteneklerini geliştirmeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını aile, toplum, vatan, millet ve insanlığın yararına sunmaları,
k) İnsan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,
l) Toplam kalite yönetimi anlayışı ile ekip çalışmalarında rol almaları,
m) Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları,
n) İnsana ve insan sağlığına gereken önemi vermeleri,
o) Savaş, yangın, deprem ve benzeri olağanüstü durumlarda topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,
ö) Zararlı, bölücü, yıkıcı, siyasi ve ideolojik amaçlı faaliyetlere katılmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet, yayın ve benzerlerini taşımamaları ve bulundurmamaları,
p) Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları,
r) Bilişim araçlarını; zararlı, bölücü, yıkıcı ve toplumun etik kuralları ile bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanmamaları; bunların üretilmesine, bulundurulmasına, taşınmasına yardımcı olmamaları ve sanal ortamlarda da bu doğrultuda davranmaları
beklenir.
(3) Uyulması gereken kuralların ve beklenen davranışların; derslerde, törenlerde, toplantılarda, rehberlik çalışmalarında ve her türlü sosyal etkinliklerde öğrencilere kazandırılmasına çalışılır.
(4) Okul yönetimi, yukarıdaki hususlar ve bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri disiplin işlemleri ile ilgili olarak kendilerini ve velilerini her türlü iletişim aracıyla bilgilendirir.
 
Öğrencilerin korunması
MADDE 183 – (1) Yönetici ve öğretmenlerce;
a) Aile içinde ve dışında şiddete maruz kalan, ilgisizlik nedeniyle veya zorlanarak Kanun ve toplumun etik kurallarına aykırı olan yollara yönelme ihtimali bulunan öğrencilerle ilgili gerekli önlemlerin alınması,
b) Öğrencilerin her türlü madde bağımlılığından, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulundurmaktan, kullanmaktan, bu tür maddelerin üretim ve kaçakçılığına alet olmaktan korunması,
c) Öğrencilerin pornografi, teşhir, cinsel sömürü, istismar, taciz ve her türlü olumsuz davranışlardan korunması,
ç) Öğrencilerin, diğer öğrenciler tarafından fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya ve onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması
konularında veli veya ailelerle de iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Ödül
 
Öğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE 184– (1) Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
a) Teşekkür belgesi,
b) Takdir belgesi,
c) Onur belgesi
verilir.
 
Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme
MADDE 185 – (1) (Değişik: 07.09.2007/26636 RG) 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;
a) 70. 00-84 .99 arasındakileri Teşekkür belgesi,
b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.
(2) Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.
 
Onur belgesi ile ödüllendirme
MADDE 186 – (1) (Değişik birinci fıkra: 07.09.2007/26636 RG) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlarından örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesi ile ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.
(2) Ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kurulu ile okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
 
 
Ödül takdirinde dikkat edilecek hususlar ve ödüllerin verilmesi
MADDE 187 – (1) Ödül takdir edilirken öğrencinin;
a) Okul içindeki ve dışındaki genel durumu,
b) Ders ve ders dışı faaliyetlerdeki başarısı,
c) Davranışının niteliği, önemi ve çevresine örnek olup olmadığı
gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
(2) Ödül belgeleri; öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin katıldığı bir ortamda törenle öğrencilere ya da velilerine verilir.
(3) (Değişik üçüncü fıkra: 07.09.2007/26636 RG) Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun göreceği bir günde öğrencilerin huzurunda, ayrı ayrı okunur ve daha sonra okulda herkesin görebileceği bir yere fotoğraflı olarak takip eden ders yılı süresince ayrı ayrı asılır.
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin

 
Disiplin cezaları
MADDE 188 – (1) Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre;
a) Kınama,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma
cezalarından biri verilir.
 
Disiplin cezasını gerektiren davranışlar
MADDE 189 – (1) Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır:
a) Kınama cezasını gerektiren davranışlar;
1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek,
2) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,
3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
6) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek,
7) Yalan söylemek,
8) Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,
9) Okul kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
10) Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak,
11) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
12) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
13) Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
14) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
15) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
16) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
17) Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek,
18) Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,
b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;
1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
2) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
3) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
6) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak,
7) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak,
8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,
9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,
10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,
11) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,
12) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç-gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,
13) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
14) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar;
1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,
3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak,
5) Okul tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
6) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek,
8) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
9) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
11) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
12) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
13) Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,
15) Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak,
16) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak,
17) Eğitim-öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak,
18) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
2) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
3) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
4) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
5) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
6) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak,
7) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
8) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
9) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
10) Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
11) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
13) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve okullarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak,
(2) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.
 
Pansiyonlarda veya başka okullardaki disiplin olayları
MADDE 190 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde ön soruşturmaları, olayın meydana geldiği okul tarafından yapılır. Olayla ilgili karar alınmak üzere soruşturma dosyası öğrencinin kayıtlı olduğu okula gönderilir.
(2) Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okula bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce soruşturularak sonuçlandırılır.
(3) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okula nakledilmesi durumunda, inceleme/soruşturmayı başlatan okulun disiplin soruşturmasını tamamlar. Disiplin cezası alan öğrenciye yeni okulu aracılığı ile tebligat yapılarak ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir.
 
Cezaya neden olan davranışın tekrarlanması
MADDE 191 – (1) Aynı disiplin cezasının verilmesine neden olan aynı davranışın, öğretim yılı içinde tekrarlanması hâlinde bu davranış hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezadan bir derece daha ağır ceza verilir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar

 
Uygulama ile ilgili esaslar
MADDE 192 – (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz.
(2) Disiplin soruşturmasını gerektiren ve doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen cezai soruşturmayı gerektiren şikayetler, yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir.
 
Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 193 – (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;
a) Öğrencilerin 18 yaşına kadar çocuk olduğu bilinciyle hareket edilmesi,
b) Öğrencilerin yararlarının temel alınması,
c) Soruşturma sürecinde gizlilik ilkesine uyulması,
ç) Sınıf rehber öğretmeni ve öğrenci velisinin de öğrenci ile ilgili görüşlerinin alınması,
d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgilerden de yararlanılması, mümkünse sosyal inceleme raporu düzenlenerek öğrencinin içinde yaşadığı ortamın araştırılması, gerektiğinde sosyal araştırmacılardan da görüş alınması,
e) Öğrenciyi suça ya da kabahate iten tahrik unsurlarının göz önünde bulundurulması; kararda hükmün yanı sıra olaya neden olan etkenlere de yer verilmesi; suç ya da kabahatin kanıtlanmış olması,
f) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez. Ancak, velisinin başvurusu hâlinde öğrencinin durumunun, mahkeme kararı sonucuna göre yeniden değerlendirilmesi,
g) Öğrencilerin kişisel özelliklerinin bilinmesi,
ğ) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,
h) Davranışın yapıldığı zamandaki öğrencinin psikolojik durumu,
ı) Öğrencinin yaş ve cinsiyeti,
i) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,
j) Öğrencinin daha önce aynı fiili işleyip işlemediği; ceza alıp almadığı,
k) Öğrencinin tüm kişiliğinin değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması,
l) Davranışın niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması,
m) Cezayı gerektiren davranışlardan dolayı birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği hususları göz önünde bulundurulur.
(2) Öğrenci davranışının olumlu olması, başarısı, önceden ceza almamış olması, rehberlik servisinin görüşü hususları da göz önüne alınarak bir alt ceza verilebilir.
 
Disiplin cezalarının onaylanması ve uygulanması
MADDE 194 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca kararlaştırılan kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından;
a) Kınama ve Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
b) Okuldan Tasdikname ile Uzaklaştırma cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
c) Örgün Eğitim Dışına Çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun
onayından sonra uygulanır.
(2) Bütün cezalar, velilere Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.
 
Davranış puanının indirilmesi ve iadesi
MADDE 195 – Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından;
a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,
b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası için 40,
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80
puan indirilir.
(2) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı yüzdür. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranış puanı indirilmiş olan öğrencilerin durumlarını yeni ders yılının başlamasından önce yapılacak toplantıda inceler ve sonucunu öğretmenler kurulunun görüşüne sunar. Öğretmenler kurulu, davranış puanları indirilmiş öğrencilerin durumlarını değerlendirerek cezaya neden olan davranışları tekrar etmemiş, davranışları olumlu yönde değişen ya da olumlu yönde değişeceğine kanaat getirilen öğrencilerin davranış puanını iade edebilir.
 
Cezaların dosyalara işlenmesi, silinmesi ve dosyaların saklanma süresi
MADDE 196 – (1) Öğrencilerin aldıkları ceza, dosyalarına işlenir. Daha sonraki dönem/dönemlerde aynı davranışları tekrarlamayan ve iyi hâlleri görülenlerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir. Öğretmenler kurulu kararına bağlı olarak cezaları, mezun olacakları öğretim yılının ikinci dönemi tamamlanmadan dosyalarından silinir ve sonuç yazılı olarak velilerine bildirilir.
(2) Dosyadan silme işlemi, dosyanın uygun bir yerine kararın tarih ve sayısı yazılıp silinme gerekçeleri açıklanarak gerçekleştirilir. Bu açıklama dışında dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz.
(3) Yetkili okullarca öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde ilgili okula, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.
(4) Okulda, öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.
 
Cezaların uygulanması
MADDE 197 – (1) Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:
a) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;
1) Okula devam ettirilmez.
2) Okula devam etmedikleri günler devamsızlıktan sayılmaz.
3) Pansiyonlu okullarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına dayalı olarak ya velisine teslim edilir ya da pansiyonda kalmasına izin verilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez.
4) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir.
b) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;
1) Başvurdukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul türleri ve ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde, Bakanlığın ilgili öğretim dairesiyle iş birliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.
2) Parasız yatılı öğrencilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun görülen okullara nakilleri yapılır.
3) Önceki okul müdürlüğü ile öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce uygun görülmesi hâlinde en az bir öğretim yılı geçtikten sonra eski okullarına dönebilirler.
4) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından tasdikname ile uzaklaştırma cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları ceza ile ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.
c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler;
1) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz.
2) Açık öğretim programları ile yaygın eğitim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.
 
Ceza alan öğrencilerin sınavları

MADDE 198 – (1) 0kuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da geçici olarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciler, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.
 
Zararın ödetilmesi
MADDE 199 – (1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilere ödettirilir. Konu ile ilgili olarak okul müdürlüğü gerekli tedbirleri alır.
 
Yönetim tedbiri

MADDE 200 – (1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile yedi iş gününü geçmemek kaydıyla uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar.
(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, davranışın, öğrencinin okulda kalmasında, ders ve diğer etkinliklere katılmasında, sınavlara girmesinde sakınca doğuracak öncelik ve derecede ağır olması hâlinde öğrencinin okulda kalmasının sakıncalı olacağını okul müdürlüğüne bildirir. Bu konuda takdir müdüre aittir.
(3) Tedbirin alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bu sürenin, öğrencinin işletmeye gittiği günlere rastlaması hâlinde takip eden iş gününde öğrenci hakkında disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç yedi iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir, kendiliğinden kalkmış sayılır. Zorlayıcı ve haklı nedenler varsa bu tedbir, en çok iki kez daha yenilenebilir.
(4) Buna rağmen disiplin işlemi sonuçlanmamışsa ilgili öğrencinin okula devam edip etmemesi, yatılı öğrenci ise ilgili mevzuat hükümlerine göre yeni okulu tespit edilip sonuç, okula bildirilinceye kadar öğrencinin mağduriyetini önlemek bakımından okulunda kalıp kalamayacağı hususu kaymakamlık/valilik onayı ile belirlenir.
(5) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok üç iş günü öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.
 
Cezalara itiraz
MADDE 201 – (1) Cezaların tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde;
a) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce ilçe öğrenci disiplin kuruluna,
b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına; ilçe millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce il öğrenci disiplin kuruluna,
c) İl öğrenci disiplin kurulu kararına; millî eğitim müdürü, okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce öğrenci üst disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir.
(2) Öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrencilerce yapılacak itirazlar okul müdürlüğü kanalıyla olur.
(3) Okul müdürlüğü yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde üst kurullara gönderir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Düzenlenecek Belgeler ve Bilgi Toplama
 
Kurullar

MADDE 202 (1) Ödül ve disipline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere;
a) Onur kurulu
b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu
c) İlçe öğrenci disiplin kurulu
ç) İl öğrenci disiplin kurulu
d) Öğrenci üst disiplin kurulu
oluşturulur.
 
Düzenlenecek belgeler
MADDE 203 – (1) Onaylanmak için veya itiraz üzerine ilgili kurullara gönderilecek dosyaya;
a) Yazılı ifadeler, savunma, varsa mahkeme kararı veya safahatı, soruşturma ile ilgili diğer belgeler,
b) Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-1),
c) İl öğrenci disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için yukarıdakilere ek olarak İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Onaylı Örneği (EK-2),
ç) Öğrenci üst disiplin kuruluna gönderilecek dosyalar için ayrıca İl Öğrenci Disiplin Kurulu Kararının Örneği (EK-3),
d) İtiraz edilmişse buna ilişkin yazı veya dilekçe,
e) Kararların bildirildiğine ilişkin tebellüğ belgesi
konulur.
 
 
Bilgi toplama
MADDE 204 – (1) Ödül ve disiplin olaylarına ait bilgi veriler; öğretim yılı sonunda, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından elektronik ortamda oluşturulan web sayfasına, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin bilgisi ve elektronik ortamdaki onayı ile okul müdürlüklerince işlenir.
(2) Strateji Geliştirme Başkanlığınca elektronik ortamda alınan veriler değerlendirilerek sonuçları, bilgi için okulların bağlı bulunduğu birimlere gönderilir.
 
 
 
 
ALTINCI BÖLÜM
Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
 
Onur genel kurulunun oluşturulması

MADDE 205 – (1) Onur genel kurulu, öğrencilerin okul yönetimine katılmalarını ve okulun işleyişine yardımcı olmalarını sağlamak amacıyla her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrenci, ders yılı başında sınıf rehber öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilerek oluşturulur. Çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklere, izleyen dönem başında aynı usulle yeni temsilciler seçilir.
(2) Onur genel kurulu üyeliğine seçilen öğrenciler, okulda oluşturulan diğer öğrenci kurullarında görev alabilecekleri gibi diğer öğrenci kurullarında görev alan öğrenciler de gerekli şartları taşımak kaydıyla onur genel kurulu üyeliğine seçilebilirler.
 
Onur genel kurulunun görevleri
MADDE 206 – (1) 0nur genel kurulu;
a) Her dönemde en az iki kez toplanır.
b) Onur kurulunu seçer.
c) Okulda öğrenciliğe yakışmayan davranışları inceler ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemleri belirler ve önerilerini okul yönetimine bildirir.
 
Onur kurulu
MADDE 207 – (1) Onur genel kurulu; her sınıf seviyesinde bir öğrenciyi onur kurulu üyeliğine, onur kurulu üyeliğine seçilen son sınıf öğrencisini, onur kurulu ikinci başkanlığına, bir öğrenciyi de onur kurulu ikinci başkanlığı yedek üyeliğine seçer.
(2) Sınıfları birer şube olan okullarda seçilen öğrenciler, onur kurulunu oluşturur. Son sınıftan seçilen öğrenci, aynı zamanda onur kurulu ikinci başkanı olur.
(3) Son sınıfı bulunmayan okullarda en üst sınıftan seçilen öğrenci, bu sınıfta şube sayısı birden fazla ise genel kurulca seçilen öğrenci ikinci başkan olur.
 
Üyelerde aranan nitelikler
MADDE 208 – (1) Bir öğrencinin onur genel kurulu üyeliğine seçilebilmesi için;
a) Okul disiplinine aykırı davranışlarının bulunmaması,
b) Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olması,
c) Çalışkan, dürüst, doğru sözlü ve güvenilir olması
niteliklerini taşıması gerekir. Bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar ile disiplin cezası alan öğrencilerin üyeliği düşer.
 
Onur kurulu başkanı
MADDE 209 – (1) 0nur kurulu başkanı, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerinin dışında, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmendir. Öğretmenler kurulu, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyelerini seçerken onur kurulu başkanı ve yedek üyeyi de seçer.
 
Onur kurulunun görevleri
MADDE 210 – (1) 0nur kurulu;
a) Ayda en az bir kez toplanır. Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşür, aldığı kararları öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.
b) Onur Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunur.
c) Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve disiplini bozucu davranışları önlemek amacıyla programlar hazırlayarak öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürüne sunar.
ç) Öğrenci nöbet işleri ile sınıf başkanı ve yardımcılığı seçimine ilişkin esasların belirlenmesinde okul yönetimi, sınıf öğretmeni, rehberlik servisi ile iş birliği yaparak yürütülmesine katkı sağlar.
d) Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine, dürüst, güvenilir, saygılı ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak; sağlığa zararlı alışkanlıklar edinmelerini ve uygun olmayan yerlere gitmelerini önlemek için anne-baba, öğretmen, yönetici ve öğrenci kulübü başkanlarıyla iş birliği yapar.
 
Onur kurulu kararlarının yazılması
MADDE 211 – (1) Onur kurulunun aldığı kararlar, onur kurulu karar defterine yazılır.
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
 
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 212 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;
a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı,
b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen,
c) Onur kurulu ikinci başkanı,
ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden
oluşturulur.
(2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenler ile sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir.
(3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği hâlinde kur'a ya başvurulur.
(4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz.
(5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir.
(6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik ve psikolojik danışma servisi rehber öğretmeni, onur kurulu başkanı ile varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar.
 
Yedek üyelik
MADDE 113 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü ya da izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.
 
Açık üyelik için seçim
MADDE 214 – (1) Asıl ve yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli oyla seçim yapılır.
 
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı
MADDE 215 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.
 
 
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri
MADDE 216 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;
a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır.
b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini geliştirebilmesi, onlara başarılı olma duygusunu tattırması, onları teşvik edici faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur.
c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma yollarını arar.
ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.
d) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psiko -sosyal durumu ile yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler; bu amaçla okul rehberlik ve psikolojik danışma servisinden, sınıf rehber öğretmeni ile öğrenciyi tanıyan diğer kişilerden yararlanılır.
e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu oluşturularak disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır.
f) Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönetimine tekliflerde bulunur.
g) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur.
ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleriyle alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor hâlinde okul yönetimine bildirir.
h) Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar.
 
Toplantıya çağrı
MADDE 217 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurul başkanının yazılı çağrısı ile toplanır. Kurul başkanı, gerektiğinde görüşüne başvurulmak üzere sınıf rehber öğretmeni ile okul rehberlik ve psikolojik danışmanını da toplantıya çağırabilir.
 
Toplantı ve karar alma
MADDE 218 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çoğunluğu ile karar alır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarını görüşmek ve karara bağlamak zorundadır. Üyeler, çekimser oy kullanamaz, üyelerin dışında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar.
(2) Okul müdürünce kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz. Kurula katılmayan üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır.
 
Kurula sevk
MADDE 219 – (1) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik ve psikolojik danışma servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik ve psikolojik danışma servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir.
(2) Rehberlik ve psikolojik danışma servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna da sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezinden yardım alınır.
(3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç yedi iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayı ile bu süre ancak bir kez uzatılabilir.
 
İfadelerin alınması ve delillerin toplanması
MADDE 220 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların, önce okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sunulur.
 
Kurula çağrılma ve savunma alınması
MADDE 221 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır ve sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.
(2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, gerektiğinde disipline verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar çağırır.
(3) Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.
 
İfade ve savunma vermek istemeyenler
MADDE 222 – (1) İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna verilenler hakkında 43 üncü maddenin üçüncü fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz olarak gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.
 
Kararların yazılması
MADDE 223 – (1) Kararlar gerekçeli olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu karar defterine yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapıştırılır. Kararlar (EK-1)' e uygun şekilde yazılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyelerce imzalanır.
(2) Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.
(3) Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işleminden kurul başkanı sorumludur.
 
Müdürün karara itirazı ve ilçe öğrenci disiplin kuruluna göndermesi
MADDE 224 – (1) Müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı gerekçeleri ile birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç yedi iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.
 
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması veya karar verememesi
MADDE 225 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu hâlde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de ekleyerek karar verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
 
İlçe öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu

MADDE 226 – (1) İlçe öğrenci disiplin kurulu, ilçe millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde ilçedeki resmî ve özel ortaöğretim okulu okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanlarının kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşturulur. Bu kurulun sekreterya işleri ilçe milî eğitim müdürlüğünce yapılır.
(2) Büyük şehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçesinde ise ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda oluşturulur.
(3 ) Bir ortaöğretim okulu bulunan ilçelerde ilçe öğrenci disiplin kurulu, millî eğitim müdürü veya görevlendireceği biri başkan olmak üzere iki şube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanından; iki şube müdürünün bulunmaması durumunda ise ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında şube müdürü ile okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanından oluşturulur.
(4) İlçe öğrenci disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.
 
İlçe öğrenci disiplin kurulunun görevleri
MADDE 227 – (1) İlçe öğrenci disiplin kurulu;
a) Okuldan tasdiknameyle uzaklaştırma cezasına yönelik okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarını inceleyerek onaylar veya gerekçelerini belirtmek şartıyla değiştirerek karara bağlar.
b) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya görev yapamadığı durumlarda bu kurulun görevlerini yapar ve dosyaları, geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren yedi iş gün içinde karara bağlar.
c) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararlarına karşı okul müdürü, öğrenci velisi veya 18 yaşını tamamlamış öğrenci tarafından yapılan itirazları inceleyerek verilen kararı öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder.
ç) Uygun bulduğu örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını onaylamak üzere il öğrenci disiplin kuruluna gönderir.
d) İtiraz üzerine incelenmek üzere gelen dosyaları geliş tarihini izleyen haftanın ilk gününden itibaren yedi iş günü içinde karara bağlar.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
İl Öğrenci Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

 
İl öğrenci disiplin kurulunun kuruluşu
MADDE 228 – (1) İl öğrenci disiplin kurulu; büyük şehir statüsündeki illerde il millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısı/şube müdürünün; diğer illerde ise millî eğitim müdürünün başkanlığında, Bakanlık ortaöğretim birimlerini temsil edecek şekilde, il merkezindeki okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer müdürden oluşturulur.
(2) İl öğrenci disiplin kurulu üyesi olan okul müdürü, kendi okul öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.
 
İl öğrenci disiplin kurulunun görevleri
MADDE 229 – (1) İl öğrenci disiplin kurulu;
a) İlçe öğrenci disiplin kurulundan onaylanmak üzere gönderilen örgün eğitim dışına çıkarma cezasını inceleyerek onaylar veya gerekçelerini belirtmek şartıyla değiştirerek karara bağlar.
b) İlçe öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılan itirazları inceleyerek verilen kararı öğrenci lehine değiştirir veya itirazı reddeder.
c) Okul müdürünün, ilçe millî eğitim müdürünün ilçe öğrenci disiplin kurulu kararına yaptığı itirazları inceler, kararı değiştirir veya itirazı reddeder.
ç) Her dönem sonunda okullardaki disiplin durumunun genel bir değerlendirmesini yapar, gelecek ders yıllarında disiplin olaylarının önlenmesi yönünde alacağı kararları okullara ulaştırmak üzere ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirir.
 
ONUNCU BÖLÜM
Öğrenci Üst Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

 
Öğrenci üst disiplin kurulunun kuruluşu
MADDE 230 – (1) Öğrenci üst disiplin kurulu, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında;
a) İl millî eğitim müdürü,
b) İl hukuk işleri müdürü,
c) İlköğretim müfettişleri başkanı,
ç) Resmî/özel genel ortaöğretim okulları ile resmî/özel mesleki ve teknik ortaöğretim okullarından, valilikçe görevlendirilen birer müdürden
oluşturulur. Bu kurulun sekreterya işleri, il millî eğitim müdürlüğünce yapılır.
(2) Öğrenci üst disiplin kurulu üyesi olan veya olmayan okul müdürü, kendi okulu öğrencilerinin durumlarının görüşüldüğü kurul toplantılarına katılır, kurulu bilgilendirir ancak oy kullanamaz.
 
Öğrenci üst disiplin kurulunun görevleri
MADDE 231 – (1) Öğrenci üst disiplin kurulu;
a) Olağanüstü durumlarda suç işleyen öğrencilerin öğrenim gördükleri okulun okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülmesi için, il millî eğitim müdürlüğüne sevkine ilişkin karar verir.
b) Öğrenci velileri veya 18 yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili itirazları inceleyerek verilmiş kararları kaldırır, değiştirir veya itirazı reddeder.
c) İl millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü veya okul müdürlerinin örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili olarak il öğrenci disiplin kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları inceleyerek daha önce verilmiş bulunan kararı kaldırır, değiştirir veya onaylar.
ç) Gerekli gördüğü durumlarda okul öğrenci ödül ve disiplin kurulları, ilçe öğrenci disiplin kurulları veya il öğrenci disiplin kurulunca verilen kararları inceler; bu kurullarca verilmiş bulunan örgün eğitim dışına çıkarma cezalarını değiştirir veya kaldırır.
d) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görülen durumlarda vali tarafından getirilen teklifleri inceler ve karara bağlar.
e) Her ders yılı sonunda toplanarak ildeki okulların bir yıllık disiplin durumunu inceler ve önerileri de içeren bir rapor hazırlayarak valilik makamına sunar.
 
 
ONBİRİNCİ BÖLÜM
İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu, İl Öğrenci Disiplin Kurulu ve Öğrenci Üst Disiplin
Kurulunun Çalışma Usulleri

 
Toplantıya çağrı
MADDE 232 – (1) Kurullar, çalışmalarında aşağıdaki hususlara uyarlar;
a) Kurul, başkanın çağrısı üzerine toplanır.
b) Toplantı gündeminin belirlenmesi, ilgililere duyurulması ve kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.
c) Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
 
Karar süresi ve usul işlemleri
MADDE 233 – (1) Kurullar;
a) Disiplin dosyasının kurula intikalinden itibaren konuyu görüşmek üzere toplanır ve en geç on beş gün içinde karar verir.
b) Dosyada eksiklikleri ilgililere tamamlattırır.
c) Gerektiğinde ilgililerden bilgi ister.
ç) Aldıkları kararları tutanak hâline getirir.
(2) Kararlar, verildiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde kuruldaki üyelerce gerekçeli olarak oy birliği veya oy çoğunluğu ile alındığı belirtilerek ( EK-2), (EK-3) veya (EK-4) 'e uygun olarak yazılır; başkan ve üyelerce imzalanır. Karşı görüşte olanlar, nedenlerini de yazarak kararı imzalar.
 
ONBİRİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
 

Kılık-kıyafet
MADDE 234- (1) Okullarda; 7/12/1981 tarih ve 17537 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulur.
 
Öğretmen seçimi
MADDE 235- (1) Okullardan; fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liselerine öğretmen seçimi 19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananMillî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
 
Okul açma-kapatma ve ad verme
MADDE 236- (1) Okulların açılması, kapatılması ve ad verilmesine ilişkin iş ve işlemler “Okul Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar” ile 02/04/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
 
Resmi mühür
MADDE 237- (1) Resmî mühür ile ilgili iş ve işlemler “Resmî Mühür Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
 
İşbirliği ve protokoller
MADDE 238- (1) Okullarda; okulun öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, üretimin artırılması, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi ve benzeri çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yükseköğretim okulları, il müdürlükleri, belediyeler, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ile diğer resmî ve özel kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapılarak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkânlardan yararlanılması için çaba gösterilir. Bununla ilgili çalışmalar için ilgili kurum, kuruluş ve diğer paydaşlarla protokol düzenlenebilir.

Eğitim bölgesi müdürler kurulu çalışmaları
MADDE 239- Eğitim bölgesi müdürler kurulu çalışmalarınıKasım 1999 tarihli ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi” hükümlerine göre yürütür.
 
Hizmet içi eğitim
MADDE 240- Okullarda yapılacak hizmet içi eğitim etkinlikleri,4/1/1995 tarihli ve 22161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  “Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
 
Okul aile birliği çalışmaları
MADDE 241- (1) Okullarda yapılacak okul aile birliği etkinlikleri 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
 
Burs, yatılılık ve sosyal yardımlar ile pansiyon hizmetleri
MADDE 242- (1) Burs, yatılılık ve sosyal yardımlar ile ilgili iş ve işlemler 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan“İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” hükümlerine göre pansiyon hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler ise 30/10/1983 tarihli ve 18206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
 
Okul güvenliği
MADDE 243- (1) Güvenli okul ortamının sağlanması için her türlü eğitim ve rehberlik faaliyetlerine önem verilir. Öğrencilerin fiziki ve psikolojik şiddetten korunması için iletişim araçları ile kamera ve alarm sistemlerinden yararlanılır.
 
Arşiv – evrakın saklanması
MADDE 244- (1) Okullarda arşiv düzenlenmesi ve evrakın saklanmasına yönelik iş ve işlemler 16.5.1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan  “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.
 
Resmî yazışmalar
MADDE 245- (1) Resmî yazışmalar, 2/12/2004 tarihli ve 25658 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülür.
 
Elektronik ortamdan yararlanma
MADDE 246- (1)Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerden elektronik ortamda yapılabilir olanlar elektronik ortamda yapılır. Çıktılar alınarak onaylanır ve saklanır.
 
Sağlık Sigorta ve Prim İşlemleri
MADDE 247 – (1) Öğrencilerin sağlık sigorta ve prim işlemleri 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
 
 
Döner sermaye
MADDE 248- (1) Meslekî ve teknik okullarında öğrenim gören öğrencilerin, döner sermaye aracılığıyla alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde fiilen çalışarak mesleklerini daha iyi öğrenmelerine ve öğrendiklerini pekiştirmelerine, girişimcilik bilinci kazanmalarına, okuldaki mevcut nitelikli insan gücü, makine potansiyeli ile atölye kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasına ve benzeri amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından okulların bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulması esastır. Döner sermaye işletmelerinin idari, malî ve muhasebe ile ilgili iş ve işlemleri, döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 249- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak çalışmalar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.
 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 250- (1)Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği, 31/7/2009 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği, 17/11/2003 tarihli ve 25292 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği, 5/11/1999 tarihli ve 23867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği, 6/9/1998 tarihli ve 23455 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği ve 16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği ve 8/11/1989 tarihli ve 20336 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
 
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Europass sertifika eki, Bakanlık ve Meslekî Yeterlilik Kurumunun işbirliğinde hazırlanıp uygulamaya konulduğu tarihten itibaren düzenlenmeye başlanır.
 
Yürürlük
MADDE 251- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
 
Yürütme
MADDE 252- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


KamudanHaber - www.kamudanhaber.com
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Özel Okul Desteği Tercih Listesi Hazırlarken...
Eğitim Öğretim Desteği Tercih ve Yerleştirme İşlemleri Hakkında Tüm Merak Edilenler

Haberi Oku