Sosyal Haklar:
Sözleşmeli İken KPSS İle Kadroya Geçen Öğretmenlere Dilekçe Örneği

Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık, derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi, adaylığın kaldırılması ve zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulma talebi için dilekçe örneği.

04.06.2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli öğretmenlikten kadrolu öğretmenliğe atanan öğretmenler 6/5/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27. maddesi ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlara ilişkin zorunlu hizmet süreleri düzenlenmiş, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık kadrolarında göreve başlayan ancak henüz zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğretmenler ise zorunlu hizmet yükümlülüğünden ve adaylık süresinden muaf tutulmuşlardır.

Fakat 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden önce Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında kadrolu öğretmenliğe atananlar bu haktan faydalandırılmamışlardır.

Sözleşmeli öğretmen iken kadrolu atama dönemlerinde atanan öğretmenler de bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin de 632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen öğretmenlere verilen haklardan faydalandırılması adalet gereğidir.

Buna göre 06 Mayıs 2010 tarihinde önce sözleşmeli öğretmen iken;

Örnek 1: 4 Haziran 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 2: 06 Aralık 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 3: 09 Aralık 2010 tarihinde kadrolu atanan öğretmelerin de,

Örnek 4: 01 Haziran 2011 tarihinde kadrolu olarak atanan 28 bin 486 öğretmenden 632 sayılı KHK’ye göre kadroya geçmeyip, atandığı yere gitmeyi kabul eden öğretmenlerin de,

Zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması, Sözleşmeli iken adaylık eğitimi alanların adaylıklarının hemen kaldırılması ve Sözleşmeli öğretmenliğe başladıkları tarih itibarıyla bir yıllık süreyi tamamlamış olanların da kılavuzlarda belirtilen gerekli şartları taşımaları kaydıyla 2011 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme, alan değişikliği ve yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirmelere de başvuru yapabilmeleri sağlanmalıdır.

Ayrıca 06 Mayıs 2010 tarihinde sonra sözleşmeli öğretmen iken KPSS ile kadroya atananların da zorunlu hizmet yükümlülüğü hariç yukarıda yer verilen diğer haklardan yararlandırılması gerekmektedir.” şeklinde dile getirdiğimiz sorunlar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlamasına karşılık 7 aya yakın bir zaman geçmesine karşılık bir gelişme yaşanmamıştır.

Bu nedenle Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık, derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi, adaylığın kaldırılması ve zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulma talebi için dilekçe örneği yayınlıyoruz.

Dilekçe İçin tıklayınız.


Ahmet KANDEMİR

memurlar.net Öğretmenler Bölüm SorumlusuGÖREVİ                         : ÖĞRETMEN

ÜNVANI                       :

ADI VE SOYADI                :

BABA ADI                :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ            :
    
SİCİL NO                :

EMEKLİ SİCİL NO                :

T.C.KİMLİK NO                :
 
ÖZÜ                                     : Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık, derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi, adaylığın kaldırılması ve zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulma talebi


………….. OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
(İnsan kaynakları Genel Müdürlüğüne Gönderilmek üzere)


İlgi: a) Danıştay 2. Dairesinin 2006/650 Esas sayılı ve 02.10.2006 tarihli kararı.
       b) 4/3/2006 tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
          Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
       c) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 9/7/2009 tarih ve
          B.08.0.PGM.0.23.05.01.B–/58922 sayılı yazısı.
       d) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/4/2010 tarih ve
          B.08.0.PGM.0.06.07.00.4-1144/19623 sayılı yazısı.
       e) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 21/12/2009 tarih ve
          B.08.0.PGM.0.23.06.4–3207/100393 sayılı yazısı.
       f) 6/5/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
          Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.
       g) 04.06.2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 632 Sayılı
          Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun
          Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması
          Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
          Kararname.
       h) 12/1/1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının
           Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.

…/…/…. tarihinde (06/05/2010 tarihinden önce) Sözleşmeli Öğretmen olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında ……….. ili ….. ilçesi …… Okuluna/Lisesine ……. Öğretmeni olarak atandım akabinde …/…/…. tarihinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında kadrolu öğretmenliğe ……….. ili ….. ilçesi ….. Okuluna/Lisesine ……. Öğretmeni olarak atandım.

İlgi (a) da ki Danıştay kararıyla dava edilen ilgi (b) de ki Yönetmeliğin “Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler” başlıklı 29. maddesi (ç) bendindeki; “Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz” hükümlerindeki Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürenin zorunlu çalışma süresinden sayılmaması hukuka açıkça aykırı bulunmuştur.
Bu Danıştay kararında “Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler” başlıklı 29. maddesi (ç) bendindeki “sözleşmeli” ibaresinin yürütmesini ve aynı maddenin (d) bendi “ Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.” hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

İlgi (a) da ki Danıştay kararı gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (c) de ki yazı yayınlanmış ve Sözleşmeli Öğretmen iken, kadrolu öğretmen olarak atananların sözleşmeli öğretmenlikte geçirmiş oldukları sürelerin hizmet puanı hesabında değerlendirmesi, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerde sözleşmeli Öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenliğe atananların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde sözleşmeli öğretmen olarak geçirmiş oldukları sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmesi istenmiştir.

Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (d) de ki yazı yayınlanmış ilgi (b) de ki Yönetmeliğin Ek–1 inde belirlenen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinden; 3. hizmet bölgesinde, 2. hizmet bölgesinde ve 1. hizmet bölgesinin (D) ve ( E )sınıfı ilçelerinde geçirmiş oldukları sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmesi istenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (e) de ki yazı ekinde bulunan Maliye Bakanlığının 01/12/2009 tarihli ve 16611 sayılı yazısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken kadrolu olarak atamaları yapılan Öğretmenlerin sözleşmeli olarak geçen hizmet süresinin her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceğini bildirmiştir.

Ayrıca ilgi (b) de ki yönetmelik, ilgi (f) de ki yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış ve yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27. maddesi ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlara ilişkin zorunlu hizmet süreleri düzenlenmiş, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık kadrolarında göreve başlayan ancak henüz zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğretmenler ise zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmuştur.

İlgi (g) de ki Kanun Hükmünde Kararname ile 23/07/1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Geçici 37. madde eklenmiştir.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.” Bu kanun hükmü gereğince sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenliğe atanmışlardır.
Ve ilgi (f) de ki yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27. maddesi hükümlerine göre zorunlu hizmet yükümlülüğünden ve adaylık süresinden muaf tutulmuşlardır.

Fakat tarafım ilgi g) de ki Kanun Hükmünde Kararnameden önce Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında kadrolu öğretmenliğe atandığımdan bu haklardan faydalandırılmadım.

Bu nedenle; ilgi (f) de ki yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 06/05/2010 tarihinden önce …/../… tarihinde sözleşmeli öğretmenliğe başlayıp akabinde …/…/…. Tarihinde kadrolu öğretmenliğe atandığımdan ilgi (f) de ki yönetmeliğin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri” başlıklı 27. maddesi hükümlerine göre zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmam ve Sözleşmeli öğretmenlikte geçen hizmet sürelerimin kazanılmış hak aylık, derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi, adaylığımın kaldırılması hususunu; ilgi (h) deki Yönetmeliğin 12.maddesinde yer alan “Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla¬rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.
Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları sil-sile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim.

Adres:                                                    …./…./2012
…………… Okulu/Lisesi                         …….………….                                                 
………/Osmaniye                                  ………….. Öğretmeni
Memurlar.Net - www.memurlar.net
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

1 yıl içinde başvurmayan malullük aylığını...
Kanser olduğu belli olan kişi bir yıl içinde başvurursa 18 aylık malullük aylığına hak kazanıyor. Kan...

Haberi Oku