2013 – 2014 Yılı 8. Sınıf Ortak Sınav Tarihleri

2014 TEOG Puan Hesaplama Dosyasını (Excell 2013 ile hazırlanmıştır) İndirmek İçin Tıklayınız...

Dosyayı Açmakta Sorun Yaşayanlar WinZip, WinRar vb. sıkıştırma programı kulanarak açabilir.

..........

Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl son kez uygulanan SBS'nin ardından yeni ortaöğretime geçiş sistemini açıklamıştı. 24 Ekim'de ise kılavuzu yayımladı. ( http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/kilavuz/2013_OGES_Klvz.pdf  )

Ortak sınavlara bu yıl sadece 8. sınıf öğrencileri girecek. Sınavlara geçerli bir mazereti olup giremeyen öğrenciler için telafi sınavları yapılacak.

1. Dönem yapılacak ortak sınavlar 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

28 Kasım'daki sınavda 8. sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden çıkacak soruları çözecekler. Türkçe Dersi Ortak SInavı saat 9.00'da başlayacak ve 40 dakika sürecek. Verilen aranın ardından öğrenciler saat 10.30'da Matematik Dersinden sınava girecek. Öğrenciler saat 12.00'de ise günün son ortak sınavı olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sınava girecek. Ortak sınavlarda tüm derslerden öğrencilere tanınacak süre 40 dakika.

29 Kasım'da yapılacak sınavda sırasıyla öğrenciler Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve ATatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden çıkacak soruları çözecek.

29 Kasım tarihinde yapılan sınav da aynen önceki günkü sınav gibi gerçekleştirilecek. Her dersten öğrencilere 20 soru yöneltilecek ve 40 dakika süre tanınacak.İŞTE KILAVUZ

Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

Bu  kılavuzda  2013-2014  eğitim  öğretim  yılı  ortak  sınavları  ile  ilgili  usul  ve  esaslar  yer
almaktadır.

Ortak sınavlarda alınan puanlar yılsonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir.

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak, elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00'te başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü üç olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacaktır. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır.

Öğrenciler  olağanüstü  haller  ve  özel  durumlar  dışında  kendi  okullarında,  belirlenen
sınıflarda sınava alınacaklardır.

KKTC ve yurtdışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlar ile ilgili tüm iş ve işlemler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla  karşılaşmaması  için e-Okul  sisteminde  kayıtlı  ve bilgilerinin güncel  olması gerekmektedir.
 
Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Ortak sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecektir. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

Yurtdışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin        bilgileri        okul        müdürlüğü        tarafından        sınav        günü        bitiminde e-okul sistemine işlenecektir. Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini  ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir.

Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, "ilköğretim kurumları yönetmeliği 38 inci maddesi" nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır.

Sınavlarda    görevlendirilecek    öğretmenler,    kendi    okullarından    farklı    bir    okulda
görevlendirileceklerdir.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca
PYBS'ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecektir.

Öğrenciler, ortak sınavlar e- kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr
internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.


2.  SINAVA GİRME ŞARTLARI

2.1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları

2013–2014 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8 inci sınıfında öğrenim görüyor
olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık öğretim ortaokulunun 8 inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
 
2.3. Yurtdışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınava Girme Şartları

2013–2014  eğitim  ve  öğretim  yılında  yurt  dışında  Bakanlığımıza  bağlı  okulların  8  inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurtdışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin
Sınava Girme Şartları


Yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye'deki 8 inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

2.5. KKTC de Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınava Girme Şartları

KKTC'deki öğrenciler için Türkiye'deki 8. sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.


3.  ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

a.   8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.

b. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

c.  8 inci sınıf öğrencileri ayrıca 2014 yılı PYBS'ye girmeyeceklerdir. Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencilerinin başvuruları 2014 yılı PYBS kılavuzunda belirtilen tarihlerde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

ç. Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

d.  Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullardan sınava girmek isteyen öğrenciler; bu kılavuzda  yer  alan  "EK  1–  Ortak  Sınavlar  Yurt  Dışında  E-Okul  Sistemine  Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt  dışında bulunan  Türkiye  Cumhuriyeti  Büyükelçiliği  veya  Konsolosluk  yetkililerine onaylatacaklardır.

Aşağıdaki belgeleri, 1.dönem sınavları için 08 Kasım 2013, 2.dönem sınavları için 08 Nisan
2014   tarihine   kadar   Yenilik   ve   Eğitim   Teknolojileri   Genel   Müdürlüğü,   Ölçme,
Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE
adresine APS veya dengi posta yoluyla göndereceklerdir.

Yurt Dışında Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerden
İstenecek Belgeler


- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- Bulundukları     ülkedeki     büyükelçiliklerde/başkonsolosluklarda     onaylattıkları
denklik belgesi,

- EK 1– Ortak Sınavlar Yurt Dışında E-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Başvuru Formu".

Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrenciler/veliler, bu belgeleri tarattırdıktan sonra başvuru süresi içinde elektronik olarak ortaksinav@meb.gov.tr internet adresine göndereceklerdir.

Yurt dışında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler bulundukları ülkedeki eğitim ataşeliklerinde/elçiliklerde onaylattıkları denklik belgesine göre ortak sınavlara girebileceklerdir.

Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa
sınavlara giremeyeceklerdir.

4.  OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a.  Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, e-Okul sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak;
doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

b.  Ortak sınavlara girecek öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek,

c.   6 ve/veya 7 inci sınıfı, yurt dışında öğrenim görmüş olup halen Bakanlığa bağlı bir okulda
8 inci sınıfa devam eden öğrencilerin bilgilerini e-Okul sistemine işlemek,

ç. 8 inci sınıf öğrencilerinin sınava gireceği sınıf ve sırayı gösteren listenin çıktısını e-okul sistemi üzerinden alarak okullarında ilan etmek,

d.  e-Okul sistemi üzerinde yer alan 8 inci sınıf öğrencilerinin fotoğraflarını 10.10.2013 tarihine kadar güncellemek,

e.   Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen, başvuru şartlarını taşıyan öğrencilere rehberlik etmek, başvuru işlemlerini zamanında yapmak ve okulda kurulan komisyon tarafından öğrenciye ait belgeleri kontrol etmek,

f.    Okulunda sınav hizmeti alması gereken engelli öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,
 
g.  Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokullarında (YBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait "Özürlü Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü Kimlik Kartı" veya "özür bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı"nı 25 Ekim 2013 tarihine kadar RAM'a topluca göndermek,

ğ. Öğrenciler,  ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı olduğu zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacaktır. Buna bağlı olarak,

- Okulunda birden fazla yabancı dil dersi alan öğrencilerin,

- Şubesi değişen öğrencilerin,

- Nakil işlemi yapılan öğrencilerin,

zorunlu yabancı dil dersini e-Okul sistemine 25 Ekim 2013 tarihine kadar işlemek. Bu konuyla ilgili öğrencilerin ferdi bildirimleri dikkate alınmayacaktır.
h.    İşitme  ve/veya  zihinsel  engeli  olan  öğrencinin  yabancı  dil  sınavına  katılması  için velisinin/vasisinin yazılı başvurusu üzerine, bu durumu e-Okul sisteminde not bilgileri ile ilgili bölüme işlemek,

ı.        Mazeretlerini sınavlardan önce bildiren ve sınav günü mazeretli/mazeretsiz olarak ortak sınavlara  girmeyen  öğrencilerin  bilgilerini  sınav  günü  son  oturumdan  sonra  e-okul sistemine işlemek,

5.  İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a.  Okulların ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

b.  Öğrenci ve velilere ortak sınavlar ile ilgili gerekli açıklamaların yapılmasını sağlamak,

c.   Sınavlara girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının, MEBBİS-RAM Modülü'nde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

ç.   Sınav günleri bu kılavuzun 7 inci maddesinde açıklanan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek,

d.  Mazeret sınavlarına girmesi okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.
 

6.  ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ

a.  Olağanüstü haller ve özel durumlar dışında 8 inci sınıfta öğrenim gören her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir.

b.  Öğrencinin  sınava  gireceği  sınıf  ve  sıra  bilgisi  e-okul  ve  veli  bilgilendirme  sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, öğrenci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden öğrencinin hangi sınıf ve sırada sınava gireceğini görebilecektir.


7.  ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN  ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne 25 Ekim 2013 tarihi mesai bitimine kadar müracaat edeceklerdir.

a.  Okul Müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerin takibinden birinci derecede sorumludur.

b.  Sınav hizmeti ile ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

c.   Sınavlarda   öğrenciler   için   gerekli   tedbirlerin   alınabilmesi   için;   öğrenci   velisi/vasisi tarafından  "Özürlü Sağlık Kurulu Raporu", "Özürlü Kimlik Kartı" veya "özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan"ından biri ile, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile RAM'a başvuru yapılması gerekmektedir.

ç.  Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca "Aslı gibidir" onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokulu (YBO) müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM'a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

d.  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü'ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilemeyecektir.

e. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, YEĞİTEK'e gönderilmeyecektir.

f.   RAM adreslerine ilişkin bilgilere  http://orgm.meb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.

g. Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, açık öğretim ortaokulu müdürlüğünce YEĞİTEK'e yapılan talepler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir.

ğ.   Özel   eğitim   ihtiyacı   olan   öğrenciler,   sürekli   kullandıkları   araç–gereç   ve   cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabileceklerdir.

7.1.  Görme Engelli Öğrenciler

7.1.1.   Az Gören Öğrenciler


Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil  edilmemektedir.

Az gören öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavlarda düzenleme yapılacaktır.

a.  Okuyucu ve kodlayıcı,

b.  18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,

c.   Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.1.2.  Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda
sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavlarda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

7.2.     İşitme Engelli Öğrenciler


İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin/vasisinin okul müdürlüğüne yazılı başvurusu gerekmektedir.

İşitme   engelli   öğrenciler   istekte   bulunmaları   halinde   tek   kişilik   sınıflarda   sınavlara
alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

7.3.      Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

Özel  öğrenme  güçlüğü  olan  öğrenciler  istekte  bulunmaları  halinde  tek  kişilik  sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilerektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

7.4.     Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

7.5.     Bedensel Engelli Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.

Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflara yerleştirilecektir. Sınıflarda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

7.6.     Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

a.  Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler istekte
bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır.

b. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınavlara alınacaklardır.

c.   Evde  eğitim  hizmetinden  yararlanması  yönünde  özel  eğitim  hizmetleri  kurul  kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler/vasiler, öğrencinin sınavlara alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM'a başvuracaklardır.

ç.   Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. Ancak sınıflarda görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.
 

7.7.  Zihinsel Engelli Öğrenciler


Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Zihinsel engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin/vasisinin okul müdürlüğüne yazılı başvurusu gerekmektedir.


8.  ORTAK SINAV YAPILACAK DERSLER

Türkçe,  matematik,  fen ve  teknoloji,  yabancı  dil,  din kültürü ve  ahlak  bilgisi ve  T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük derslerin öğretim programlarında yer alan kazanımları öğrencilerin elde etme seviyesinin ölçülmesi amacıyla çoktan seçmeli soruların yer alacağı ortak sınavlar uygulanacaktır.


9.  ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI

a.  Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarda ve yurt dışında KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00'da başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmayacaktır.

b.  Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır.

c.   Sınavlarda  her  oturum  sadece  bir  dersi  içerecek,  her  ders  için  çoktan  seçmeli  20  soru
sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır.

ç. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

d.  Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır.
Gerektiğinde  öğrencinin  yerini  değiştirme  yetkisi  sınıflarda  bulunan  öğretmenlere  ait
olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.
 
e.  Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak  durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır.

f.   Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir.
Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir.

g.  Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

ğ. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.

h. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle kendisi atacaktır.

ı.        Cevap    kâğıdında    bulunan    "Bu    Bölüme    Dokunmayınız."    kısmı    hiçbir    şekilde işaretlenmeyecektir.

i.    Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün "A" yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa "B" yuvarlağını işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol edecektir.

j.    Öğrenciler,   cevaplarını   soru   kitapçığının   kapağında   belirtilen   örnekte   olduğu   gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

k.  Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır.
Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

l.   Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

m. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

n.  Sınavlardan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı sınıfta sınavlara giren ve aynı tür soru kitapçığını kullanan öğrenciler arasında bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle  herhangi  bir  yöntemle  kopya  çekme  teşebbüsünde  bulunmamaları gerekmektedir.
 

o.  Sınav bitiminden sonra,

i) Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama
tutanağına imzalarını atacaktır.

ii) Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak,  cevap  kâğıtlarını  sınav  güvenlik  torbasına  koyup  kapattıktan  sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.


iii)   Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.  Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecektir.

10.     MAZERET SINAVININ UYGULANMASI


Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

11.     SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır

b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır.

c. Her  adayın  cevap  kâğıdı,  2  (iki)  adet  optik  okuyucu  tarafından  çift  kontrol  sistemiyle okutulacaktır.
ç.  Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır.

d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.

e. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı;

[(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır.

f.  8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.
 

g. Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır.

ğ. Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yılsonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır.

h. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır.

i. Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

11.1.         Yıl Sonu Başarı Puanı Hesaplaması

Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

11.2.         Ortak Sınavlar

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.

Ders Nu    Ders Adı    Ağırlık Katsayıları
1    Türkçe    4
2    Matematik    4
3    Fen ve Teknoloji    4
4    Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi    2
5    T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük    2
6    Yabancı Dil    2
TOPLAM    18

11.3.         Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Hesaplaması

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.
 

11.4.         Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması


Öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanın hesaplanmasına dair örnek Ek-2'de verilmiştir.

Velisinin yurt dışında bulunduğu sürede öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını Bakanlığa  bağlı  olmayan yurt  dışındaki  eğitim kurumlarında  gören  öğrencilerin ortaöğretime yerleştirmeye esas puanın hesaplanması, ortak sınav puanı ile yurt içinde öğrenim gördükleri yıllara ait yılsonu başarı puanları dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki ortaokullarda öğrenim görenlerin yılsonu başarı puanları, Türkiye'de öğrenim gören öğrencilere uygulanan hükümlere göre belirlenecektir.

6, 7 ve/veya 8 inci sınıf öğrenimlerinin bir kısmını veya tamamını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin "yerleştirmeye esas puan" hesaplaması aşağıdaki gibi yapılacaktır.

- Üç eğitim-öğretim yılından bir yılını yurtdışında tamamlayan öğrenciler için örnek
hesaplama:
Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yerleştirmeye esas puan hesaplaması yapılabilmesi için,  öğrenciler  her  iki  dönem  yapılacak  olan  ortak  sınavlara  katılmak  zorundadırlar.  Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğünce yapılan sınavlarda 1. dönemde alınan başarılı puan (45 ve üzeri), 2. dönem okul tarafından yapılan yazılı puanı olarak kullanılacaktır.

11.5.         Ek Puan


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının

- Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,

- Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,

- Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,

- Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.
Öğrenim gördüğü yıl içinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen birden fazla uluslararası sınav ve yarışmaya katılıp farklı alanlarda başarılı olan öğrencilerin almış oldukları en yüksek derecenin tamamı, diğer derecelerin de yarısı hesaplamada dikkate alınır.

Ekip ya da takım olarak TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen yarışmalara katılıp başarılı olan öğrencilerin aldıkları ek puan, yılsonu başarı puanlarına ilave edilir.

Ek puan hakkından, derece veya katılım belgelerini ibraz eden öğrenciler yararlanabilir. İbraz edilen bilgiler, öğrencinin öğrenim gördüğü ortaokul müdürlüğü tarafından ders yılı bitimine kadar e-okul sistemine işlenir. Ders yılı bittikten sonra sisteme işlenen bilgiler işleme alınmayacaktır.

Öğrenciler konu ile ilgili belgelerini ve dilekçelerini ders yılı bitimine kadar YEĞİTEK- Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığında olacak şekilde göndereceklerdir. Süresi içerisinde YEĞİTEK'e ulaşmayan belge ve dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Ülkemizi  temsil  etme  hakkını  kazandığını  belgeleyemeyen  öğrencilerin  başvuruları, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi gereğince dikkate alınmayacaktır.
 
12.     ORTAK SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

a. Ortak  sınavların  sonuçları  Bakanlık  tarafından,  sınav  takviminde  belirtilen  tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir.

b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

13.     ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a.  Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b.  Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c.   Öğrencinin   herhangi   bir   öğrenciden   ya   da   dokümandan   kopya   çektiğinin   sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç.   Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

d.   Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e.  Her  türlü  bilgisayar  özelliği  bulunan  cihazlar  ve  saat  fonksiyonu  dışında  özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

f.   Dönüş   sınav   güvenlik   kutuları   dışında  posta   ya   da   farklı   bir   yolla   sınav   evrakı gönderilmesi,

g.  Cevap   kâğıdı   değerlendirilirken   aynı   sınıfta   oturan   adaylarının   sıraları   dikkate alınmaksızın yapılan kopya analizi sonucuna göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi,

ğ.  Sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

h.  Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

14.     ORTAK SINAVLARA  İTİRAZ

a.  Sonuçlara  yapılacak  olan  itirazlar,  sonuçların   http://www.meb.gov.tr  (e-okul  sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK'e yapılabilecektir.

b.  Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c.   Her  ders  için  yapılan  itirazların  incelenmesi  için  öğrenci  velisi  tarafından  T.C.  Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir.

ç. İtiraz ücretini yatırıp banka dekontunu itiraz dilekçesi ile birlikte göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

d.  İtirazların cevaplanmasında YEĞİTEK gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

e.  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.Sınav Ekranı - Özel Haber (Aktif Bağlantı Verilmeden Kullanılamaz)
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

TEOG Türkiye Şampiyonları Belli Oldu!
Oğuzkaan Koleji’nin TEOG Türkiye Şampiyonları Belli Oldu!

Haberi Oku