Yurt-Burs:
MEB 2014 Yılı Bursluluk (PYBS) Duyurusu Yayımladı

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama e- Kılavuzu İçin tıklayınız.

....

....

....

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1.    Bu kılavuz “ İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ve MEB YEĞİTEK’ in “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2.    Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına (PYBS) başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3.    Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

4.    PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrencilerin; nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı nakilleri yapılmaz. Öğrencilerin, tercihlerini bu durumu göz önüne alarak yapmaları gerekmektedir.

5.    Tercihleri doğrultusunda bir okulu parasız yatılı olarak kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz.

6.    Ortaöğretim   kurumlarının   ara   sınıflarında   okuyan   öğrenciler,   halen   öğrenim gördükleri okul türü, sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve alan/dalı bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez.

7.    Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyeceklerdir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri ve komisyonlar hakkında yasal işlem yapılır.

8.    PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız  yatılılığa veya bursluluğa  yerleştirilmeleri ile yatılı  bölge  ortaokulundan  (YBO)  parasız  yatılı  olarak  mezun  olan  öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru ve tercih yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.

9.    Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir.

10.     PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile YBO’dan parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu Kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

11.     Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda YEĞİTEK sorumlu değildir.
 
1. GENEL AÇIKLAMALAR

Bu kılavuzda; PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ve YBO’dan parasız yatılı olarak mezun olan öğrencilerin sınavsız parasız yatılılığa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak PYBS, 22 Haziran 2014 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, MEB YEĞİTEK tarafından yapılacaktır.

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az  10 (on) öğrenci olmak kaydıyla;   Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvurusu; 17-28 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.  Ancak,  8’inci  sınıf  öğrencileri  ayrıca  PYBS’ye  katılmayacak  olup  sadece başvuru şartları ile ilgili belgelerini bu tarihler arasında okul müdürlüklerine ibraz edeceklerdir.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak için sınava giren öğrenciler, 06-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında okul müdürlüklerine başvurarak tercihlerini yapacaklardır. Tercih yapmayan öğrenciler bu haklarından yararlanamazlar.

8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

Parasız yatılılık veya bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8’inci sınıf öğrencileri, başvuru şartlarını öğrenmek üzere halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi alarak, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacaklardır. Tercih döneminde ise tercihlerini okul müdürlüklerinden yapacaklardır.

Öğrenciler “PYBS Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir.

Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanamazlar.

Tutuklu  ve  hükümlü  öğrenciler  parasız  yatılılık  ve  bursluluk  sınavına başvuramazlar.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS’ye müracaat edebilirler; ancak sınavı kazananlar MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.
 
Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kılavuzda belirtilen kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılır.

Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan bursluluğa geçirilmesi mümkün değildir.

Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

2.  BAŞVURU ŞARTLARI

a.  Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b.  Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.

c.  Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta bir yıllık olmak.

d.  Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.

e.  Maddî  imkânlardan  yoksun  bulunmak  (Bunun  için  ailenin  2013  yılı  yıllık  gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2014 Malî Yılı için tespit edilen 6.150,00 TL (altıbinyüzelli TL)’yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828 sayılı   Sosyal   Hizmetler   Kanunu   ile   5395   sayılı   Çocuk   Koruma   Kanunu kapsamında  yer  alanlar  hariç  hangi  kontenjan  grubunda  olursa  olsun  PYBS başvuruları kabul edilmeyecektir.).

Aile gelirinin tespitinde ailenin 2013 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız  Yatılılık,  Burs  ve  Sosyal  Yardımlar  Yönetmeliğinde  yer  alan  (EK–1)  Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

•    Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2013 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
•    Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneği,
•    Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

Ayrıca;

f.   Bursluluğu tercih etmek için;

•    Ortaokulların  5,  6,  7  ve  8’inci  sınıfları  ile  imam  hatip  ortaokullarının  5  ve 6’ncı sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

•    Ortaöğretim  okullarının  hazırlık  sınıfı  hariç  olmak  üzere  9,  10  ve  1 1’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
 
g.   Parasız yatılılığı tercih etmek için;

•    Ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

•    Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıf ı hariç; 9, 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim görüyor olmak.

•    Meslekî  ve  teknik  or taöğretim  kurumlarının  10  ve  11’inci  sınıflarında  okuyan öğrenciler   için   tercih   edeceği   pansiyonlu   okullarda   aynı   sınıf   seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.

Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanına Ait Şartlar:

2.1.  Öğretmen Çocuğu Kontenjanı

Anne veya babanın Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil)  öğretmen olarak görev yaptığına, emekli olduğuna veya görevde iken ya da emekli olduktan sonra vefat ettiğine dair belge istenecektir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.

Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmenlerin çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından başvurabileceklerdir. Maddî durum tespitinde (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.

2.2.   Okul Yok Kontenjanı

Ailenin   oturduğu   yerleşim   biriminde   ortaokul   veya   imam   hatip   ortaokulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları belge istenecektir.

2.3.   Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenecektir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” istenecektir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyonca, maddî durumları 2014 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.
 
3.    BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1.   Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri

a.   Başvuru  iş  ve  işlemleri   http://www.meb.gov.tr,   http://oges.meb.gov.tr    veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

b.  5,  6,  7,  9,  10  ve  11’inci  sınıfların  sınav  başvuruları  17-28  Mart 2014  tarihlerinde alınacaktır.

c. 8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 8’inci sınıf öğrencilerinden parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak için başvuru şartları için halen eğitim gördükleri okul müdürlüklerinden bilgi alarak, başvuru için gerekli belgeleri hazırlayacaklardır. Ayrıca tercih döneminde tercihlerini okul müdürlüklerinden yapacaklardır.

d. 5, 6, 7’inci sınıfların bursluluk tercihleri ile 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 06-15 Ağustos 2014 tarihlerinde okul müdürlüklerince alınacaktır.

e.   Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu ve tercihlerini yapacaktır.

f.   Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;

-    “(EK-1)   Öğrenci   Ailesinin   Maddî   Durumunu   Gösterir   Beyanname”   ve eklerini,
-    Ayrıca,   Öğretmen   Çocuğu,   Okul   Yok   ve   Korunmaya   Muhtaç   Çocuk Kontenjanından başvurabilecek öğrenciler için “(EK-2) 2014 PYBS Başvuru ve YBO Tercih Formunu” doldurarak  okul   müdürlüğüne   teslim   edecek   ve   başvurunun  yapılmasını sağlayacaktır.

g.  Sınav  başvurusu  elektronik  ortamda  okul  müdürlüğü  tarafından  yapılacaktır.

Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (özür) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.

h.  Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

3.2.  Yurtdışından e-Okul Sistemine Kayıtlı Olan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt  dışında  e-Okul  sistemine  kayıtlı  T.C.  vatandaşı  olan  öğrenciler,  T.C.  kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise yabancılara verilen numara ile başvuru yapacaklardır.

Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye’deki MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

3.3. Yurtdışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullardan başvuru yapmak isteyen öğrenciler; http://meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve “(EK-
3) 2014 PYBS Yurt Dışı Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru olarak doldurulup, 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafla birlikte başvuru süresi içinde YEĞİTEK-Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı-06500 Teknikokullar ANKARA-TÜRKİYE adresine APS veya dengi posta yoluyla gönderecektir.

Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye’deki MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler.

4.      BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR


a.   Öğrencinin, e-Okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

b.  Elektronik ortamda okul müdürlüğü PYBS ve YBO’dan mezun olabilecek öğrencilerin başvurusunu onaylamamışsa,

c. B a ş v u r u  i ç i n  g e r e k l i  bilgi  ve  belgeler  eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse başvuru geçersiz sayılır.

5.   OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sistemindeki bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,

b. PYBS’ye başvurmak isteyen öğrenciler ile YBO kontenjanından sınavsız parasız yatılılığa başvuruda bulunacak öğrencilere/velilere başvuru ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuru şartlarını taşıdığı halde başvuru yapmayanları uyarmak, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru takvimini okul panosunda duyurmak,

c. Velilerin ve öğrencilerin “PYBS Kılavuzu”na, http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr  internet adreslerinden ulaşmalarını sağlamak,

d.  Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS- RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul sisteminden takip etmek,

e.   Görme, İşitme, Zihinsel ve Ortopedik Engelliler Ortaokulları, Özel Eğitim Meslek Liseleri (Ortopedik ve İşitme Engelliler) ile YBO’ larda öğrenim gören engelli öğrenciye  ait  “Özürlü/Engelli  Sağlık  Kurulu  Raporu”,  “Özürlü/Engelli  Kimlik Kartı” veya “özürlü/engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı” nı başvuru tarihleri arasında sınav tedbir hizmetinin yapılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne topluca göndermek ve bu konuda öğrenci velilerinin bilgilendirilmesini yapmak,

f.    PYBS’   ye   başvuracak   öğrencilerin,   başvuru   şartlarını   taşıyıp   taşımadıklarını, özellikle  de  kontenjan  türüyle  ilgili  belgeye  sahip  olup  olmadıklarının  okulda kurulan komisyon tarafından kontrol edilmesini sağlamak,

g. Öğrencinin  sınav/tercih  başvurusunu   elektronik  ortamda   onaylamak  ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) tanesini öğrenci velisine teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek,

h.  Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak,

i.    Okulun  internet   bağlantısının   olmaması  veya  herhangi  bir   aksaklık   nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci başvurularını onaylamak,

j.    “Sınav  Giriş  Belgesi”ni  internet  üzerinden  alarak  onaylayıp  öğrenciye/öğrenci velisine   teslim   etmek.   “ Sınav  Giriş  Belgesi”ni  kaybeden  öğrencilere  belgenin yenisini çıkarıp onaylayarak vermek,

k.  PYBS başvuru veya kayıt ve kabul süresinde ihtiyaç duyulduğunda “(EK-1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerindeki bilgilerin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Bu araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya parasız yatılılık ve bursluluk hakkını iptal etmek,

l.    Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve kayıt süreci içinde kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek,

m. Öğrencileri ve velileri bilgilendirerek bursluluk  sınavını  kazanan  ve  kabul  edilen öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini “e-Burs Modülü” üzerinden yapmak.

6.   İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER


a.   e-Okul   sistemi   “Millî   Eğitim   Müdürlüğü    İşlemleri”   bölümünde    yer   alan raporlardan okul müdürlüklerince yapılan başvuruları izlemek,

b.  Başvuruların,   süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanmasıyla ilgili tedbirleri almak,

c.   Başvuruları   onaylama   işlemlerini,   süresi   içinde   yapmayan   okul   müdürlerini uyarmak,

d.  Onay bekleyen başvuruların onay/ret işlemlerini yapmak,

e.   Sınava  girecek  özel  eğitime  ihtiyacı  olan  öğrencilerin  Rehberlik  ve  Araştırma Merkezi Müdürlüğünde (RAM) sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülünde öncelikli işlem görmesini sağlamak,

f.    Sınav günü bu kılavuzun 8’inci maddesinde açıklanan özel eğitime ihtiyacı olan ö ğ renc il er  için gerekli tedbirleri alarak, oluşabilecek sorunları yerinde ve kılavuz hükümleri doğrultusunda çözmek.

7.   SINAV GİRİŞ BELGESİ

Fotoğraflı  sınav  giriş belgesi,  5,  6,  7,   9,  10  ve  11’inci  sınıflar için 10  Haziran  2014 tarihinde e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Öğrencilere “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun teklifi üzerine YEĞİTEK Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığının uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.


Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

Yurtdışından sınav başvurusu yapan öğrencilerin sınav giriş belgeleri;  5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için 10 Haziran 2014 tarihinde “ (Ek-3) 2014  PYBS Yurt Dışı Başvuru Formu”nda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

“Sınav Giriş Belgesi”ni alamayan öğrenciler, e-posta yolu ile Bakanlığımızın pybs@meb.gov.tr adresine müracaat ettiklerinde, sınav giriş belgeleri belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin “Sınav Giriş Belgesi”nde, kimlik bilgilerinin yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu yer alacaktır.

8.    ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN  ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER


Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; okul müdürlüğünün/velinin, bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne müracaat etmesi zorunludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin adreslerine ilişkin bilgilere  http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/kurum.asp internet adresinden ulaşılabilir.
 
Okul Müdürlüğü, velinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yönlendirilmesinden ve takibinden birinci derecede sorumludur.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde yapılacak işlemlerde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin, (evde ve hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “özürlü/engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan”ından biriyle, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneğiyle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ilkokul ve ortaokulları, özel eğitim meslek liseleri ile YBO müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporunun örneğinin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilmesi halinde,  raporun aslı  istenmeyecektir.  Üzerinde  tahribat  silinti  ve  kazıntı  olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından  Rehberlik  ve  Araştırma Merkezi Müdürlüğü  görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet verilemeyecektir.

Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde saklanacak, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilmeyecektir.    

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en geç 25 Nisan 2014 tarihine kadar okullarının bağlı bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine yaptırmaları gerekmektedir. Söz konusu RAM-Modülü kapandıktan sonra sınavda özel hizmet alması gereken öğrencilerle ilgili herhangi bir işlem yapılamayacağından velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.

8.1     Görme Engelli Öğrenciler

8.1.1.  Az Gören Öğrenciler

Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.
 
Az gören öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır.

a.  Okuyucu ve kodlayıcı,
b.  18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,
c.  Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

8.1.2.  Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler

Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular ya da okuyucu olarak görevlendirilen salon görevlisinin okuması ile anlaşılabilecek düzeyde görsel içerikli sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.

8.2.  İşitme Engelli Öğrenciler

İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin okul müdürlüğüne yazılı başvurusu gerekmektedir.

İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

8.3.  Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

8.4.   Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.

8.5.   Bedensel Engelli Öğrenciler

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir.
 
Bu öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir.

8.6.  Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır.

Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan  öğrencilerin  sınavları  ev  ortamında  yapılacaktır.  Veliler,  öğrencinin  sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne başvuracaklardır.

Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

8.7.   Zihinsel Engelli Öğrenciler

Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı dil dersi yer almayan zihinsel engelli öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf tutulacaktır.

9.      SINAV KONULARI

PYBS’ye  8’inci  sınıftan  başvuru  yapan  öğrencilere,  ‘’2013-2014  Ortaöğretime  Geçiş Ortak Sınavlar e-Kılavuzu’’nun 8’inci maddesinde belirtilen derslerden ortak sınavlar uygulanır.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için müfredat programlarına uygun olarak, Türkçe/ Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım, Matematik, Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler alanlarından soruların yer aldığı sınav uygulanacaktır.

10.     SINAV UYGULAMASI

a.   *5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınavı, 22 Haziran 2014 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde  Türkiye saatiyle 10.00’da merkezi sistemle aynı anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.

8’inci sınıflar ortak sınavlara katıldıkları için ayrıca bir sınav yapılmayacaktır.
 
b.   Sınavda 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

c.   Kimlik   kontrolleri   ve   salonlara   yerleştirmenin   zamanında   yapılabilmesi   için öğrenciler en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Öğrenciler  sınava gelirken yanlarında fotoğraflı “S ınav Giriş Belgesi”, “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

d.   Kimlik   belgeleri   (nüfus   cüzdanı   veya   pasaport)   yanında   olmayan   öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

e.   Öğrenciler sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazlarla sınava alınmayacaktır.

f.   Öğrenciler;      sınava      fotoğraflı      “Sınav      Giriş      Belgesi”ndeki      fotoğrafıyla karşılaştırıldığında tanınmasını sağlayacak bir kıyafetle sınava gireceklerdir.

g.   Öğrenciler, fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi”nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.

h.   Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol  edecek,  hata  varsa  salon  görevlilerine  bildirecek,  salon  görevlileri  bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa   veya   kullanılamayacak   durumdaysa   yeni   bir   cevap   kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini salon başkanının açıklamalarına göre yazacaktır.

i.   Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Öğrenciler de kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyecektir.

j.   Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak, bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakika içinde sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, (özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler hariç) sınavın güvenliği açısından sınav salonunda en az 2 (iki) adayın kalması sağlanacaktır.

k.   Öğrenci cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen kalemle kendisi atacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.

l.   Cevap  kâğıdında  bulunan   “Bu   Bölüme   Dokunmayınız”   kısmı   hiçbir   şekilde işaretlenmeyecektir.

m.  Soru  kitapçığının  A  ve  B  olmak  üzere  iki  ayrı  türü  olup  öğrenci,  A  kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdındaki kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını işaretleyecektir.
 
n.  Öğrenciler cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.

o.  Her sorunun 4 (dört) cevap seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

p.  Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

q.  Sınav  esnasında  kopya  çekildiğinin  salon  görevlilerince  tespit  edilmesi  halinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.

Ayrıca sınavdan sonra cevap kâğıtlarının değerlendirmesi yapılırken aynı salonda sınava  giren  ve  aynı  tür  soru kitapçığını  kullanan  öğrenciler  arasında  bilgisayar sistemi aracılığıyla ikili/toplu kopya taraması yapılır. İkili/toplu kopya taraması sonucunda kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin ilgili testleri iptal edilir. Bu nedenle  sınav  esnasında  öğrencilerin  cevap  kâğıtlarını  hiçbir  öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmaları ve kesinlikle herhangi bir yöntemle kopya çekme teşebbüsünde bulunmamaları gerekmektedir.

r.   Sınav bitiminden sonra;

i.   Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağına imzasını atacaktır.

ii. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna teslim edecektir.

iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere toplanacaktır.

Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen öğrencilerin sınavı  iptal  edilecek  ve  devam  etmelerine  izin  verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

11.       SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI:

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır.
Tablo-1
Ders Nu    Ders Adı    Ağırlık Katsayıları
1    Türkçe    4
2    Matematik    4
3    Fen ve Teknoloji    4
4    Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi    2
5    T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük    2
6    Yabancı Dil    2
TOPLAM    18

1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)

OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700)

2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)

OSP2 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700)

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = (OSP1 + OSP2) / 2

Herhangi bir dersten muafiyeti olan öğrenciler için ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanırken öğrencinin yazılı sınavına girdiği dersler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

PYBS’ye 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a.  Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

b.  PYBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c.   Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
 
d.  Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

e.  Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

f.    Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

g.  Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

h.  Testlerin  ağırlıklı  standart  puanları  toplanarak,  Toplam  Ağırlıklı  Standart  Puan (TASP) bulunur.

i.    Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.

j.    Sınava   girdiği   halde,   cevap   kâğıdında   testlerde   hiç   işaretleme   yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacak, herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından yararlanamayacaklardır.

8’inci sınıf öğrencilerinin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-1’de verilmiştir.

Tablo–2

5, 6, 7, 9, 10, 11’inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken

Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Test No    Test  Adı    Ağırlık Katsayıları

1    Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım    3.5
2    Matematik    3.5
3    Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri    2.5
4    Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler    2.5

TOPLAM    12

Standart  puan  ve  toplam  ağırlıklı  standart  puan  hesaplama  formülü  aşağıda verilmiştir.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci Sınıf Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplanması

Ham Puan (HP) Hesaplaması eder.
 
Xi                : Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler/Sosyal Bilimler ve  Fen ve Tek./Fen Bilimleri testlerinden herhangi birini ifade

HPXi           : Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı

SPXi              : Xi Testi Standart Puanı

ORTXi          : Xi Testinin Ham Puan Ortalaması

SS Xi             : Xi Testinin Standart Sapması

ASP Xi             : Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı

AK Xi               : Xi Testi Ağırlık Katsayı

TASP = ASP Türkçe + ASP Mat + ASP Fen + ASP Sosyal

TASP                 : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe      : Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Mat           : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen            : Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Sosyal       : Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı


Yukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin PYBS puanı elde edilecektir.

PYBS puanların hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

TASP                         : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP      : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP

En Büyük TASP      : Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puan’ları, En Küçük TASP Puan’ın altında olan öğrencilerin, PYBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

12. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE TERCİHLERİN ALINMASI

5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların PYBS sonuçları 21 Temmuz 2014 tarihinden itibaren     Bakanlığın      http://www.meb.gov.tr     ve      http://oges.meb.gov.tr      internet adreslerinde ilan edilecektir.

5, 6 ve 7’inci sınıfların bursluluk tercihleri ile 8,  9, 10 ve 11’inci sınıfların bursluluk ve parasız yatılılık için pansiyonlu okul tercihleri 06-15 Ağustos 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr  internet adreslerinde ilan edilecektir.
 
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

13. PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

13.1.    Sınavı Kazanan Öğrencilerin Kayıt- Kabullerinde İstenen Belgeler

10.07.2008  tarihli  ve  26932  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “İlköğretim  ve Ortaöğretim  Kurumlarında  Parasız  Yatılılık,  Burs  ve  Sosyal  Yardımlar  Yönetmeliği”nin 19’uncu maddesinde belirtilen belgeler kayıt-kabul sırasında istenecektir.

13.2.    Kayıt – Kabul Tarihleri

Ortaöğretim okul/kurumlarında parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin   kayıt   işlemleri;   kazandıkları   pansiyonlu   okul   müdürlükleri   tarafından yapılacak olup, 25 Ağustos 2014 tarihinde başlayıp 12 Eylül 2014 günü saat 17.00’ye kadar sürecektir.

Bursluluğu kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okul/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmî  okul  müdürlükleri  tarafından  yapılacak olup, öğrenci  kayıtlarının  başladığı  tarihte  başlayıp  30 Eylül 2014 günü saat 17.00’ye kadar sürecektir.

Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

13.3.    Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi

Bursluluğun  devamı  veya  sona  ermesine  ilişkin  iş  ve  işlemler  10.07.2008  tarihli ve  26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin 28 ve 32’inci maddelerine göre yapılacaktır.

13.4.    Teknik Lise ve Meslek Liselerinde Parasız Yatılılığa Yerleştirme

Teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek/meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, çok programlı lise ile meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin 10 ve 11’inci sınıf meslek alan/dallarında  okuyan öğrenciler; öğrenim görmek istedikleri pansiyonlu okulda  aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa, parasız yatılılık tercihi  yapabilecektir.  Bu okulların,  9’uncu  sınıflarında  okuyan  öğrenciler  cinsiyetlerine uygun olmak kaydıyla ilan edilen pansiyonlu okulları tercih edebileceklerdir. Sınavı kazanmaları halinde 10’uncu sınıfta yerleştirildikleri okulda bulunan uygun bir  meslek alanına, 11’inci sınıfta ise alanın uygun bir dalına kayıt yaptırabileceklerdir.

Aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı bulunmadığı hâlde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, meslek alan/dalının değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir.
 
14. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a.  Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b.  Cevap  kâğıdının  dönüş  sınav  güvenlik  torbasından  çıkmaması,  zarar  görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

c.   Herhangi  bir  öğrenciden ya  da  dokümandan  öğrencinin kopya  çektiğinin  salon görevlilerince tespit edilmesi,

d.  Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

e.   Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

f.   Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g.  Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan  saatler,  sözlük,  hesap  cetveli  veya  makinesi,  çağrı  cihazı,  cep  telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

h.  Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

i. Cevap  kâğıdı  değerlendirilirken  sistemin  aynı  salonda,  öğrencilerin  oturduğu sıraları dikkate almaksızın, yapılan kopya analizi sonucuna göre ikili/toplu kopya tespit edilmesi, testi geçersiz sayılacaktır,

j.  Sınava girdiği halde, cevap kâğıdında testlerde hiç işaretleme yapmaması,

k.  Sınav  evrakına  zarar  verilmesi  (sınav  sürecince  soru  kitapçığını,  cevap  kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri),

durumlarında  Merkezi  Sistem  Sınav  Yönergesinde  belirtilen  sınav  kuralları  ihlal edildiği için, salon görevlilerinin ve Bakanlık Temsilcilerinin (Kurum Temsilcilerinin) tuttuğu tutanaklarda dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

15. SINAV İTİRAZLARI

a.  Sınav sorularına, cevap anahtarına, sınav sonuçları ile yerleştirme sonuçlarına yapılacak  olan  itirazlar  soruların  ve  sonuçların   http://www.meb.gov.tr  internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on)  takvim günü içinde dilekçeyle YEĞİTEK’e yapılabilecektir.

b.  Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

c.  İtirazların   incelenmesi   için   öğrenci   velisi   tarafından   MEB   Döner   Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” hesabına  10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka  dekontunu  göndermeyen  adayların  başvuruları  dikkate  alınmayacak  ve cevaplanmayacaktır.

d.  İtirazların cevaplanmasındaki süre için YEĞİTEK’e gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

e.  Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

f.  Burs  kazanan  öğrencilerin  kayıt  işlemleri  ile  ilgili  itirazların  kayıt  süresi  içinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlığın ilgili birimlerince süresi içinde değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

16. YBO’DAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN SINAVSIZ PARASIZ YATILILIĞA YERLEŞTİRİLMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

YBO kontenjanından sınavsız parasız yatılı olarak yerleşmek için; YBO ‘ların 8’inci sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

YBO’ larda parasız yatılı olarak öğrenim gören ve bu okullardan 2013–2014 eğitim- öğretim yılında mezun olacak 8’inci sınıf öğrencilerinden ortaöğretimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık,  Burs  ve  Sosyal  Yardımlar  Yönetmeliğinin”  17’inci  maddesine  göre;  sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarına, sınavsız parasız yatılılık için ayrılan kontenjanlara, başvuru ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir.

Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumu pansiyonlarında parasız yatılı olarak barındırılacak YBO mezunu öğrenciler için Bakanlıkça belirlenecek asıl kontenjan kadar yedek kontenjan da belirlenerek Tablo-3’de belirtilen takvime göre kayıtları yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

IC İbrahim Çeçen Vakfı Bu Yıl 750 Üniversite...
IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın bu sene 3 kategoride vereceği burs kriterleri belli oldu.

Haberi Oku